UM FGPA meni

Povabilo k sodelovanju študentov na projektu Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE in Občina Slovenske Konjice, v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 (II. odpiranje) vabijo študente/študentke k sodelovanju na projektu z naslovom:

celoVITA!
Celovite prostorske zasnove dolgoročnega razvoja rekreativno-turistične infrastrukture za Občino Slovenske Konjice

Kratek opis projekta:

Obstoječo rekreativno-turistično infrastrukturo naselja Slovenske Konjice in njegovega zaledja je potrebno prevetriti in programsko-funkcionalno nadgraditi. Namen je povečati turistično privlačnost in obiskanost kraja ter okolice za lokalno prebivalstvo ter obiskovalce. S preveritvijo sodobnih turistično-rekreacijskih trendov v svetu ter na podlagi razpoložljive infrastrukture, želimo oblikovati celovito programsko-prostorsko rešitev, ki bo s pomočjo peš in kolesarskih poti povezala vse
obravnavane lokacije v novo celoto z namenom izkoriščanja potencialov občine.

Občina in posamezne KS razpolagajo z raznoliko infrastrukturo (igrišča z igrali oz. brez igral, domovi KS, prostori za kulturne prireditve, tematske poti, športni objekti, poligon za motokros, klopi ipd), ki bi jo bilo v prvi vrsti potrebno sistematično evidentirati ter v nadaljevanju povezati v smiselno celoto. Evidentiranje bi potekalo v sodelovanju s partnerjem – komunalno službo, ki bi inventarizacijo nadgrajevala z vnosom v GIS.

Pomemben doprinost projekta predstavlja tudi raziskava sodobnih turistično-rekreacijskih trendov, ki bi prispevali k razvoju in ponudbi aktivnosti (npr. pumptrack, glamping, postajališče za avtodome in/ali hostel, urbani športi…).

Iz vidika urejanja prometnih površin je potrebno zasnovati načrt peš in kolesarskih povezav, da se bodo pešci in kolesarji lahko varno gibali znotraj strnjenih naselij (Slovenske Konjice, Loče,..) – kar je zaveza iz dokumenta Celostne prometne strategije. Za popularizacijo kolesarskega in peš prometa, bo potrebno predvideti posamezna počivališča in dodatne, lokalno zanimive vsebine. V tem oziru bomo razmislili tudi o enotni urejenosti strjenih naselij po občini (Žiče, Loče, Zbelovo, Tepanje, Draža Vas…),
da bi imela urbana oprema, usmerjevalni sistemi,.. enotno podobo. Nenazadnje bo pozornost usmerjena tudi v povezovanje infrastrukture in vsebin z reko Dravinjo, za mesto Konjice neizkoriščenim potencialom sobivanja z reko, pa tudi širše.

Trajanje projekta: 5 mesecev (največ 200 ur)
Vrednost ure: 5,38 EUR/uro neto

K sodelovanju vabimo:

 • 2 študenta/študentki študijskega programa »Arhitektura UN«.
 • 2 študenta/študentki študijskega programa »Arhitektura MAG«.
 • 2 študenta/študentki študijskega programa »Prometno inženirstvo MAG«.
 • 1 študenta/študentko študijskega programa »Turizem MAG«.
 • 1 študenta/študentko študijskega programa »Športno treniranje VS«.

Sodelujoči(a) študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v študijski program ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

Če bo prijavljenih več študentov/študentk od razpisanega števila mest, bomo opravili izbor kandidatov glede na njihovo povprečno oceno študija in osebni razgovor z njimi. Prijave študentov sprejemamo po elektronski pošti na naslov natasa.hribersek@um.si.

Prijavo v zadevi naslovite »Prijava na projekt PKP 2019 – celoVITA!«, vsebina prijave mora vsebovati spodaj navedene podatke:

 • Ime in Priimek,
 • Naslov stalnega prebivališča,
 • Elektronski naslov,
 • Telefonska številka,
 • EMŠO,
 • Naziv študijskega programa,
 • Bolonjska stopnja študija,
 • Ste že sodelovali v PKP projektu: DA/NE,
 • Kratek CV.

Prijave se zbirajo do vključno 12. 2. 2019.

Razpis celoVITA!

X