Meni

Povabilo k sodelovanju študentov na projektu Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, ENERGETIKA MAUČEC, Projektiranje in svetovanje d.o.o. in IKEMA inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko d.o.o., v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 (II. odpiranje) vabijo študente/študentke k sodelovanju na projektu z naslovom:

DELOUM
Motivacijski ukrepi za dvig bivalnega ugodja v delovnem okolju

Kratek opis projekta:

V sklopu predlaganega projekta bo obravnavana problematika kakovosti notranjega bivalnega okolja na primeru prostorov, pisarn za zaposlene in predavalnic, Univerze v Mariboru Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA), kjer obstajajo indici neustrezne kakovosti in s tem povezanih negativnih vplivov na uporabnike. Problematika bo obravnavana interdisciplinarno, z implementacijo različnih arhitekturnih, gradbenih in kemijsko-bioloških pristopov ter z medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks med pedgoškimi, delovnimi mentorji in študenti. Izvedena bo identifikacija kakovosti notranjega okolja skozi analizo termalnega, vizualnega in akustičnega ugodja ter kakovosti zraka, ki bo izvedena z meritvami z merilnimi inštrumenti in bo vodena iz strani dveh partnerjev oz. podjetij ENMA d.o.o. in IKEMA d.o.o. Analizirali se bodo tudi objektivni in subjektivni pokazatelji kakovosti povezani z arhitekturno zasnovo prostorov. Na podlagi analiz bo izvedena identifikacija vplivnih dejavnikov tveganja za zdravje, počutje in delovno učinkovitost. Ključni del projekta bo priprava predlogov ukrepov izboljšanja kakovosti notranjega okolja, pri čemer bodo ukrepi razdeljeni v dve skupini. Prva bo zajemala predloge ukrepov prenove, ki so pogojeni z investicijskimi stroški. Večji poudarek bo usmerjen v drugo skupino, ki bo obsegala predloge »mehkih« ukrepov za izboljšanje kakovosti notranjega okolja in bo predstavlja razširitev nabora ukrepov, ki jih lahko oba gospodarska partnerja dodatno vključita v svoje storitve. Razvoj mehanizmov osveščanja in motivacije uporabnikov bo predstavljal nova znanja za študente ter visoko uporabno vrednost za podjetja, ki se ukvarjajo s svetovanjem in meritvami indikatorjev kakovosti notranjega okolja. Slednji se v praksi srečujejo tudi z naročniki, ki zaradi finančnih omejitev ne morejo izvajati visokoinvesticijskih prenov. Posredno bi imela izvedba projekta velik pomen tudi za vse uporabnike UM (študente, zaposlene), kakor tudi za širše družbeno okolje. Od študentov pričakujemo tvorno sodelovanje pri analizah in meritvah obstoječega stanja predavalnic in pisarn fakultete ter predvsem tudi kreativni potencial pri pripravi motivacijskih ukrepov osveščanja o doseganju visoke stopnje bivalnega ugodja, ki jih bodo po lastni presoji predstavili skozi raznolike sodobne informacijske instrumente (plakati, video, socialna omrežja ali drugi predlogi).

Trajanje projekta: 5 mesecev (največ 200 ur)
Vrednost ure: 5,38 EUR/uro neto

K sodelovanju vabimo:

 • 2 študenta/študentki študijskega programa »Gradbeništvo UN«.
 • 2 študenta/študentki študijskega programa »Arhitektura MAG«.
 • 2 študenta/študentki študijskega programa »Gospodarsko inženirstvo MAG«.
 • 1 študenta/študentko študijskega programa »Kemijska tehnika MAG«.
 • 1 študenta/študentko študijskega programa »Kemijska tehnologija UN«.

Sodelujoči(a) študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v študijski program ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

Če bo prijavljenih več študentov/študentk od razpisanega števila mest, bomo opravili izbor kandidatov glede na njihovo povprečno oceno študija in osebni razgovor z njimi. Prijave študentov sprejemamo po elektronski pošti na naslov maja.lesnik6@um.si.

Prijavo v zadevi naslovite »Prijava na projekt PKP 2019 – DELOUM«, vsebina prijave mora vsebovati spodaj navedene podatke:

 • Ime in Priimek,
 • Naslov stalnega prebivališča,
 • Elektronski naslov,
 • Telefonska številka,
 • EMŠO,
 • Naziv študijskega programa,
 • Bolonjska stopnja študija,
 • Ste že sodelovali v PKP projektu: DA/NE,
 • Kratek CV.

Prijave se zbirajo do vključno 12. 2. 2019.

[icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] Razpis_DELOUM

X