Meni

Pri založbi Springer Nature je v mesecu aprilu 2019 izšla znanstvena monografija “Integrative Approach to Comprehensive Building Renovations”. Avtorja monografije sta Vesna Žegarac Leskovar in Miroslav Premrov, soavtorica četrtega poglavja pa Maja Lešnik, vsi sodelavci Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Znanstvena monografija je napisana z osnovnim namenom predstavitve različnih integriranih pristopov v procesu celovite prenove stavb. Združuje vidike različnih strokovnih in znanstvenih področij, od vidikov trajnostne, zelene gradnje, konstrukcijske stabilnosti do energijske učinkovitosti. Skozi integriran pristop opozarja na številne pogosto prezrte lastnosti stavb, ki jih je potrebno celovito obravnavati in vključiti v kontekst prenove stavb.

Primarni cilj znanstvene monografije je izpostaviti različne pristope v procesu celovite prenove obstoječih stavb ter pri tem povezati praktične izkušnje z obstoječimi raziskavami z namenom ozaveščanja o pomenu integriranih in interdisciplinarnih rešitev, s katerimi je možno doseči ustrezno kakovost ter zagotoviti najboljše možno bivalno ugodje v prenovljenih stavbah.

VSEBINA

Monografija je sestavljena iz štirih poglavij. Uvodno poglavje sprva ugotavlja potrebe po celostni prenovi objektov ter definira kasneje uporabljeno terminologijo. Poglavje 2 predstavlja pregled različnih pristopov prenove stavb glede na njihov obseg, intenzivnost in prednostne naloge. Kratka razlaga posameznih pristopov temelji na primerih iz prakse. Prvi del Poglavja 3 vsebuje teoretična izhodišča, ki obravnavajo energetske tokove v stavbah z nadaljnjo analizo vpliva klimatskih podatkov in parametrov geometrije zgradb na energetsko obnašanje objektov. Predstavljen je tudi analitični postopek določitve takoimenovanega efektivnega koeficienta toplotne prehodnosti stavbe, ki ga je mogoče uporabiti tako pri novogradnjah kakor tudi energetskih prenovah objektov. Drugi del Poglavja 3 najprej vsebuje sistematični teoretični opis posameznih korakov energetske prenove stavb, ki predstavljajo dobro teoretično osnovo za kompleksnejše analize ukrepov energetske prenove in njihovih kombinacij, nadalje predstavljenih v Poglavju 4. Zadnje poglavje, Poglavje 4, vsebuje pregled obstoječe znanstvene literature na temo celovite prenove stavb. V drugem delu poglavja so predstavljene lastne raziskave avtorjev na temo energetske prenove stavb.

X