Meni

Center za tehnologijo in organizacijo prometa

Center za tehnologijo in organizacijo prometa deluje na Fakulteti za gradbeništvo, Univerze v Mariboru, pod okriljem Inštituta prometnih ved.

Predstojnik centra

viš. pred. mag. Sebastian Toplak, univ. dipl. inž. prom.

Sebastian Toplak je predstojnik Centra za tehnologijo in organizacijo prometa in višji predavatelj na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Trenutno izvaja predavanja pri naslednjih predmetih: Tehnologija in organizacija cestnega prometa, Tehnologija in organizacija javnega mestnega prometa, Prometna tehnika, Promet v mestih idr. Področje delovanja: prometno inženirstvo, trajnostna mobilnost in tehnologija transporta. Njegova dejavnost vključuje sodelovanje na več evropskih projektih (v vlogi nacionalnega vodje): BYPAD+, BYPAD Platform, ADD HOME, PTaccess, ENTRANCE, MODULE CLOSE TO, CONNECT, CO2NeuTrAlp, QUEST in več nacionalnih/lokalnih projektih na področjih: trajnostne mobilnosti, prometnega planiranja, prometne tehnike, celostnih prometnih strategij in intermodalnega transporta.

Raziskovalec

Izr. prof. dr. Drago Sever, univ. dipl. inž. gradb.

Dr. Drago Sever je najstarejši član Centra za tehnologijo in organizacijo prometa. Je nosilec in izvajalec predmetov s področja prometne tehnike (teorija prometnega toka in dimenzioniranje prometnic) in s področja tehnologije in organiziranja kopenskega prometa.

Področja strokovnega delovanja: prometno inženirstvo, trajnostna mobilnost, tehnologija in organiziranje transporta, uporaba sodobnih računalniških metod (GIS, simulacije). Pri svojem strokovnem delu se je posebej posveča področju žičniškega prometnega sistema.

Dr. Drago Sever je večletni recenzent znanstvenih revij Promet – Traffic – Traffico, Technical Gazette in drugih znanstvenih revij.

Je član organizacijskih in strokovnih odborov različnih mednarodnih znanstvenih in strokovnih kongresov in posvetovanj, aktivni član Programskega sveta Združenja slovenskih žičničarjev pri GZS (usposabljanje strokovnih kadrov) ter večletni član organizacijskega odbora in predsednik področja Trajnostne mobilnosti in prometa pri projektu Mladi za napredek Maribora, MOM.

Razpolaga z izjemno razvejano mrežo povezav na gradbenih in prometnih fakultetah širom Evrope.

Raziskovalec

Doc. Dr. Sergej Težak, univ. dipl. inž. str.

Sergej Težak je zaposlen na Fakuleti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo od leta 1994 in je trenutno vodja Oddelka za prometno inženirstvo. Sodeloval je na številnih nacionalnih in internacionalnih projektih na področju prometnega planiranja in prometne tehnologije. Trenutno izvaja predavanja pri predmetih: Geometrijsko modeliranje, Prometni sistem, Management kakovosti v prometu, Žičniške naprave in Upravljanje in gospodarjenje z železniški infrastrukturo. Njegovo področje delovanja je kapaciteta javnega prevoza, kakovost v prometu, žičniški promet. Sodeloval je v  nacionalnih projektih: Harmonizacija tehničnih standardov za žičniške naprave in uvajanje kakovosti v javno potniški promet. Trenutno dela na nacionalnem projektu priprave novega Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb.

Raziskovalka

Dr. Anamarija Ljubič Mrgole, Asistentka, univ. dipl. inž. prom.

Raziskovalec

izr. prof. dr. Tomislav Josip Mlinarić, univ. dipl. inž. prom.

Raziskovalna oprema

Mobilni laserski vibrometer POLYTEC PDV-100

Mobilni laserski vibrometer POLYTEC PDV-100 za brezkontaktno merjenje vibracij na površinah. Laserski vibrometer omogoča meritve hitrosti vibracij od 0,05 μm/s do 0,5 m/s v frekvenčnem razponu od 0,05 Hz do 22KHz.

Delovna razdalja znaša od 0,1 m do 30 m.

Quick Pallet Maker, računalniški program

Računalniški program za načrtovanje natovora palet in oblikovanja embalaže s ciljem čim bolj optimalnega natovora palet in kontejnerjev ter minimiranja prevoznih stroškov.
Quick Pallet Maker ponuja tri ravni optimizacije in sicer:
– Osnovna tovorna enota za napolnitev oz. ustvarjanje paketa
– Paket za popolnitev palete
– Paleta za popolnitev kontejnerja 

SIDRA INTERSECTION računalniški program

SIDRA INTERSECTION je mikro analitično orodje za načrtovanje in vrednotenje posameznih križišč in mreže križišč, vključno z različnimi kategorijami udeležencev (lahka vozila, težka tovorna vozila, avtobusi, kolesarji itd.) Zagotavlja oceno zmogljivosti oz. kapacitete, nivojev usluge, vključno z zamudami in dolžino čakalnih vrst oz. kolon v križiščih.

HCS 2010

Paket računalniških programov HCS je bil razvit in se vzdržuje s strani Mc Trans kot del podpore uporabnikom HCM za njihovo uspešnejšo uporabo v HCM opisanim postopkom. Vsebuje postopke za dimenzioniranje avtocest, cest izven naselij ter vseh vrst različnih križišč.

KREISEL računalniški program

Program omogoča izračun kapacitete in kakovosti prometnega odvijanja v krožnih križiščih. Ob tem je mogoče uporabljati različne metode in postopke, ki so značilni za številne države po svetu.

AMPEL računalniški program

AMPEL je celovito računalniško orodje za razvoj in kontrolo svetlobno signalnih naprav v semaforiziranih križiščih. S programom AMPEL lahko prometni inženir samostojno opravlja vse potrebne korake načrtovanja semaforiziranih križišč.

PTV VISSIM računalniški program

PTV Vissim je mikro simulacijski računalniški program za modeliranje multimodalnih prometnih operacij in spada v programsko opremo PTV Vision (D). Vissim omogoča ustvarjanje realističnih in natančnih pogojev za testiranje različnih prometnih scenarijev pred njihovo realizacijo.

ENIVIVER računalniški program

EnViVer izračuna vrednosti emisij vozil, ki temeljijo na simulacijah prometnega toka in računskih algoritmih s spremljajočimi parametri iz mikro modela Versit+, ki ga je razvil TNO (NL).

Projekti

Izdelava Celostnih prometnih strategij

Pod vodstvom Centra za tehnologijo in organizacijo prometa je v obdobju 2016 – 2018 bilo izdelanih več Celostnih prometnih strategij (CPS) v skladu z evropskimi in nacionalnimi smernicami. Proces priprave posamezne CPS traja približno 1 leto in nadgrajuje obstoječe metode ter prakse načrtovanja z načeli strateškega razmišljanja, celostnega načrtovanja, trajnostne naravnanosti in vključevanja čim širše skupine deležnikov.

Celostna prometna strategija Občine Ormož

Naročnik: Občina Ormož
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Projektni partner: ZEU d.o.o.
Trajanje: 2017 – 2018

Celostna prometna strategija Občine Slovenska Bistrica

Naročnik: Občina Slovenska Bistrica
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Projektni partner: ZUM d.o.o.
Trajanje: 2016 – 2017

Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj

Naročnik: Mestna občina Ptuj
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Projektni partnerji: Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, ZUM d.o.o.
Trajanje: 2016 – 2017

Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota

Naročnik: Mestna občina Murska Sobota
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Projektni partnerji: Razvojna agencija Sinergija, ZEU d.o.o., Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
Trajanje: 2016 – 2017

Celostna prometna strategija Občine Dravograd

Naročnik: Občina Dravograd
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Projektni partner: ZEU d.o.o.
Trajanje: 2016 – 2017

Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina

Naročnik: Občina Rogaška Slatina
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Projektni partner: ZUM d.o.o.
Trajanje: 2016 – 2017

Presoje kakovosti trajnostne mobilnosti

Kratki opisi projektov

Pod vodstvom Centra za tehnologijo in organizacijo prometa je v zadnjem obdobju bilo izvedenih več presoj kakovosti v skladu s certificirano metodo QUEST – Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable Transport.

Načrt ukrepov za energetsko učinkovito in trajnostno mobilnost v Mestni občini Kranj

Naročnik: Mestna občina Kranj
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Trajanje: 2011 – 2013

Načrt ukrepov za energetsko učinkovito in trajnostno mobilnost v Mestni občini Murska Sobota

Naročnik: Mestna občina Murska Sobota
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Trajanje: 2011 – 2013

Načrt ukrepov trajnostne prometne strategije za Mestno občino Ptuj

Naročnik: Mestna občina Ptuj
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Trajanje: 2011 – 2013

Energetsko učinkovita in trajnostna mobilnost v Občini Rogaška Slatina

Naročnik: Občina Rogaška Slatina
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Trajanje: 2011 – 2013

Načrt ukrepov trajnostne prometne strategije QUEST za mesto Koprivnica

Naročnik: Mesto Koprivnica (HR)
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Trajanje: 2011 – 2013

Energetsko učinkovita in trajnostna mobilnost v Mestni občini Celje

Naročnik: Mestna občina Celje
Vodja projekta: mag. Sebastian Toplak
Trajanje: 2011 – 2013

Ciljni raziskovalni programi

Kratki opisi projektov

Integracija celostnih prometnih strategij in občinskih prostorskih načrtov s celovito obravnavo dostopnosti v prostorskem načrtovanju, V5-1727

Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Vodilni partner: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, vodja raziskovalnega projekta: dr. Barbara Goličnik Marušić
Obseg: 100.000,00 EUR
Projektni partner: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, projektna sodelavca: doc. dr. Marjan Lep in viš. pred. mag. Sebastian Toplak
Trajanje: 2018 – 2019

Možnosti implementacije ukrepov prometne politike glede na gospodarsko strukturo in značilnosti blagovnih tokov V2-0374

Možnosti implementacije ukrepov prometne politike glede na gospodarsko strukturo Slovenije in značilnosti blagovnih tokov
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Vodja: izr. prof. dr. Sever Drago
Obseg: 162.744,12 EUR
Sodelujoče raziskovalne organizacije:
Prometni inštitut Ljubljana, d.o.o.
Omega Consult, prometni management, d.o.o.
UL, Fakulteta za pomorstvo in promet
Trajanje: 2006 – 2008

Priprava pravnih aktov in strokovnih podlag

Priprava Osnutka novega Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb s podzakonskimi akti in priprava pripadajočih strokovnih podlag (2017 – 2018), za MzI

Izvajalci: Inštitut za javno upravo pri PF UL, FGPA UM in Gorazd Bedrač

Na osnovi analize obstoječega stanja zakonodaje na področju žičniškega prometnega sistema ob sprejemu Uredbe (EU) 2016/424 je izdelan predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZŽNPO ter Pravilnika o tehničnih pregledih. Izvajalec FGPA je pri svojem delu posebno pozornost posvetil problemom standardizacije ter vzdrževanja in pregledovanja posameznih sklopov in podsistemov žičniških naprav.

Priprava tehničnih podlag za izdajo dovoljen za obratovanje smučišč v Republiki Sloveniji (2016 - ), za MzI

V okviru različnih študij in projektov s področja zagotavljanja varnosti obratovanja žičniških naprav in smučišč je bila vzpostavljena metodologija za analiziranje stanja in opredeljevanja potrebnih vsebin, ki so vključene v ZVSmuč in posledično dovoljenje za obratovanje smučišča. Na FGPA razpolagamo z ustrezno grafično podatkovno bazo, ki je osnova za izvedbo projekta. Po naročilu naročnika se za posamezne lokacije izdelajo ustrezne grafične podlage.

Priprava tehničnih podlag za izdajo smernic za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih (2017), za MzI

Vodja projekta: dr. Marjan Lep

Projektni sodelavec: mag. Sebastian Toplak

Priprava tehničnih podlag za izdajo smernic za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih – Kolesarjem prijazna infrastruktura (2017), za MzI

Vodja projekta: dr. Marjan Lep

Projektni sodelavec: mag. Sebastian Toplak

Evropski projekti

QUEST - Orodje upravljanja kakovosti za energetsko učinkovito in trajnostno mobilnost

Acronym: QUEST

Program Inteligentna energija Evrope
Razpis STEER 2010 – Energetsko učinkoviti transport
Prioriteta – Revidiranje in certificiranje urbanih transportnih politik
Št. pogodbe: S12.589406 (04/2011), proračun projekta: 2.016.397 €
Trajanje: 05/2011 – 11/2013
Vodja: Sebastian Toplak

CO2 nevtralni promet za območje Alp

Acronym: CO2NeuTrAlp
Program:
Transnacionalni – Območje Alp
Trajanje: 09/2008 – 1/2012
Vodja: Sebastian Toplak
Obseg: 3.369.851 €

General Preventive Teaching MODULE CLOSE-TO The Implementation of a Successfully Tested Methodological Approach in the European Driving Education System

Akronim: MODULE CLOSE TO
Financer:
 Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Vodja: Sebastian TOPLAK
Trajanje: 30. 03. 2007 – 30. 03.2010

Developing and disseminating excellent mobility management measures for young people

Akronim: CONNECT
Financer:
 Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Vodja: Sebastian TOPLAK
Trajanje: 03. 09. 2007 do 03. 09. 2010
Obseg: 20,5 MM (Mean Month)

Mobility Management for housing areas - from car-dependency to free choice

Acronym: ADD HOME
Nosilec:
 Toplak Sebastian
Financer: Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Trajanje: 1. 12. 2006 – 30. 11. 2009

Public Transport Systems Accessibility for People with Disabilities in Europe

Akronim: PTaccess
Financer:
 Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Vodja: Sebastian Toplak
Trajanje: 01.02.2007 – 01.02.2009
Koordinator: FGM-AMOR (A), UM-FG podizvajalec

Further Implementation and improvement of Cycling Audits in EU Cities and Regions

Acronym: BYPAD Platform
Nosilec: 
Toplak Sebastian
Financer: Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Obseg: odvisen od števila vključenih mest (50 % sofinanciranje EU)
Trajanje: 1. 1. 2006 – 31. 10. 2008

X