Meni

Zgodovina Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo sega v leto 1960, ko se je na Višji tehniški šoli v Mariboru pričel študij gradbeništva. Študij je tedaj potekal v utesnjenih prostorih, ki niso bili v lasti šole, brez laboratorijev in ob zelo skromni opremi in logistični podpori. Med učiteljskim kadrom, ki ga je bilo bolj malo, so prevladovali odlični praktiki iz gradbenih podjetij in birojev. O raziskovalni dejavnosti v pravem pomenu besede tedaj sploh še ni bilo mogoče razmišljati. Leta 1968 je dobil Oddelek za gradbeništvo svoj prvi laboratorij in od takrat se je študij gradbeništva razvijal pospešeno. Leta 1973 je Višja tehniška šola prerasla v visoko, leta 1975 pa so bili vpisani prvi študenti drugostopenjskega študija. Istega leta postane šola polnopravna članica novoustanovljene Univerze v Mariboru, sedem let pozneje, torej leta 1982 pa se je na šoli vpeljal še podiplomski študijski program. Leta 1985 je šola dobila ime Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru.

Nov, za fakulteto pomemben razvojni trenutek je bil leta 1993. Takrat smo poleg že tradicionalnega študijskega programa Gradbeništvo uvedli še dva nova – programa Promet in Gospodarsko inženirstvo gradbeniške smeri. Slednjega smo začeli izvajati v sodelovanju z Ekonomsko poslovno fakulteto Univerze v Mariboru.

Leta 1995 so se štirje oddelki Tehniške fakultete Univerze v Mariboru sporazumno konstituirali v samostojne fakultetne ustanove. Ena izmed njih je bila Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Fakulteta se je pospešeno razvijala, do pričetka gospodarske krize leta 2008 je število študentov in diplomantov strmo naraščalo; upoštevajoč vse faze in stopnje študija, jih je bilo od začetka leta 1960 do danes več kot 5450. Naglo se je razvijalo tudi znanstvenoraziskovalno delo in vključevanje fakultete v mednarodno dejavnost. Leta 2007 smo naredili še en pomemben korak – posodobili smo študijske programe v skladu z Bolonjsko deklaracijo in uvedli kar nekaj novih študijskih programov. Pomemben korak smo naredili tudi z uvedbo študijskega programa Arhitektura, ki se trenutno izvaja kot prvo- in drugostopenjski program. Leta 2015 se je Fakulteta za gradbeništvo preimenovala v Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA).

UM FGPA trenutno izvaja štiri študijske programe, Gradbeništvo, Prometno inženirstvo, Gospodarsko inženirstvo in Arhitekturo. Le-ti se med seboj pri določenih predmetnih področjih in raziskovalno-razvojnih projektih povezujejo, s čimer fakulteta gradi specifično prepoznavnost v slovenskem in širšem prostoru. Fakulteta je aktivna tudi na področju izdajateljske dejavnosti, kjer je v sklopu Katedre za geotehniko pod vodstvom takratnega odgovornega urednika prof. dr. Ludvika Traunerja leta 2004 uspešno začela izdajati mednarodno znanstveno revijo Acta Geotechnica Slovenica, ki je od leta 2009 tudi vključena v Thomsonovo bazo Science Citation Index Expanded in Journal Citation Reports/Science Edition. Na UM FGPA smo zelo ponosni tudi na izredno aktivno delovanje študentskega sveta, ki na izredno samostojen način skrbi za organizacijo obštudijske dejavnosti, dogodkov, študentskih tekmovanj in tudi mnogokaterih dobrodelnih akcij. Prav tako pa na fakulteti tudi že vrsto let zapored odlično deluje tutorski sistem. V zadnjem času izvajamo številne študijske in obštudijske razvojne projekte za gospodarstvo in lokalne skupnosti, kjer povezujemo arhitekturno, gradbeno in prometno tematiko in smo tako v srednjeevropskem prostoru ena redkih fakultet, ki deluje izrazito interdisciplinarno.

V času ekstremno hitrega tehnološkega razvoja se na fakulteti zavedamo nuje po nenehni razvojni kontinuiteti, strmenju k inovativnosti in pomembnosti povezovanja z lokalnim okoljem, gospodarstvom in mednarodnim prostorom. Hkrati pa se zavedamo tudi pomena slehernega posameznika, ki kot nepogrešljiv del celote prispeva k skupni razvojni poti fakultete.

red.prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar,
univ. dipl. inž. arhi.
dekanica fakultete

X