Meni

Raziskovalna dejavnost

Univerzitetni študij se vsebinsko bistveno razlikuje od visokostrokovnega v smislu, da univerzitetno izobraževanje ni namenjeno spoznavanju podrobnosti, temveč leži poudarek na spoznavanju in razumevanju zakonitosti ter njihovi vzajemni prepletenosti, na katerih temeljijo delovanja in aktivnosti posameznih sistemov ali njihovih delov, nadalje naravnih in človeških virov in nenazadnje novih spoznanj, kot predmetov proučevanja posameznih znanstvenih disciplin in posledicah, ki iz njih izhajajo.

Na takšen način univerzitetni študij ustvarja pogoje za ustvarjalno razmišljanje, ki neposredno vodi, ob nenehnem hkratnem kopičenju zalog znanja, do povečanja kulturnega in materialnega blagostanja ljudi ob zavedanju potreb po nujnosti zmanjševanja kvarnega povratnega vpliva naraščajočega blagostanja na živo in neživo okolje.

Zaradi te svoje najbolj poudarjene funkcije t.j. ustvarjanje novega znanja in prenašanja znanja v strokovno delovno okolje, je delovanje univerzitetnih učiteljev (in sodelavcev) neločljivo povezano z njihovim znanstvenoraziskovalnim snovanjem. To je tudi eden od tehtnih razlogov, po katerem je sistem napredovanja univerzitetnih učiteljev (zlasti v najbolj razvitih deželah) v največji meri odvisen prav od njihove sposobnosti ustvarjanja novega znanja izraženega v neposrednih prispevkih v svetovno zalogo znanja, katerih tehtnost se običajno izpričuje v njihovi  odmevnosti v zainteresirani znanstveni skupnosti, in sposobnost črpanja tako nakopičenega znanja v svetu za reševanje ali izboljšavo problemov stroke.

V zapisanem smislu velja zato javnosti predstaviti tiste aktivnosti in dosežke visokošolskih učiteljev in sodelavcev Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ki zrcalijo naše odzive na zgoraj zapisane družbene zahteve in pričakovanja. Ob tem velja navesti, da področje gradbeništva samo po sebi ne predstavlja samostojne znanstvene discipline, marveč gre za splet dejavnosti, ki izhajajo iz posameznih znanstvenih disciplin (mehanike in drugih tehniških ved, naravoslovja, matematike, ekonomske vede, vede o materialih, računalniške informatike, ekologije in okoljevarstva, urbanizma in planiranja in podobno). Iz tega razloga je zato področje raziskav sodelavcev FGPA močno razvejano in praktično posega na vsa zapisana področja. To je razumljivo ob zavedanju, da se gradbeniška stroka, kot izrazita industrijska panoga, praktično udejanja preko (zgrajenih in načrtovanih) objektov in konstrukcij, kar po eni strani pomeni neposredno uporabo pridobljenih znanj, po drugi strani pa izzivi stroke, kot se le-ti porajajo v vsakodnevni praksi zahtevajo nenehno iskanje in uvajanje novosti in izboljšav. To pa so tudi glavni razlogi, da se mora zahteve stroke, na področju gradbeništva pojmovanega v najožjem smislu, reševati v tesni povezavi z najnovejšimi spoznanji cele vrste drugih (tehniških, naravoslovnih in družbenih) ved in jih nato prenašati v domače okolje.

Znanstvenoraziskovalna dejavnosti sodelavcev Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo se odvija v okviru raziskovalnega programa, temeljnih, aplikativnih in ciljnih raziskovalnih projektov, ki jih finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Poudariti velja, da potekajo raziskave na FGPA še s finančno podporo ministrstev in gospodarskih družb, toda v tem primeru gre v največji meri za docela specifične naloge, povezane predvsem z uporabo znanja in le v manjši meri z ustvarjanjem novega (torej gre za uporabne in razvojne naloge). Rezultate raziskav sodelavci sproti objavljajo v znanstvenih člankih v mednarodnih znanstvenih periodičnih publikacijah in jih predstavljajo v referatih na mednarodnih (in domačih) kongresih in simpozijih.

Mednarodno sodelovanje pa se odvija preko številnih oblik bilateralnega sodelovanja s tujimi univerzami in raziskovalnimi zavodi toda tudi preko (predvsem) evropskih projektov.

Statut Univerze v Mariboru opredeljuje katedre, to je organizacijske enote članic univerze (med drugimi nalogami) kot nosilce temeljnih raziskav v okviru določene znanstvene discipline z nalogo, da se znanstveno raziskovalni dosežki in nova spoznanja na ustrezni način prenašajo v izobraževalni proces na vseh ravneh študija.

 

 

 

 

 

 

X