Meni

Katedra za Zemljo in okolje

Katedra za Zemljo in okolje deluje v sklopu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Predstavitev

Področje delovanja

Katedra za Zemljo in okolje se je razvila leta 2011 iz Centra za geodezijo in usklajuje izobraževalno dejavnost na predmetnem področju Geodezije v okviru katerega pokriva splošna znanja s področja ved o koordinatnih sistemih, enotah, instrumentariju, geodetski izmeri, kartografiji, geografskih informacijskih sistemih, geodetskih storitvah ter z vsem tem povezanimi znanstvenoraziskovalnimi dejavnostmi. Katedra pokriva tudi predmete in varstva okolja.

izr. prof. dr. Boštjan Kovačič, univ. dipl. inž. geod.

 

Član katedre

doc. dr. sc. (Republika Hrvaška) Rok Kamnik, univ. dipl. inž. geod.

 

Članica katedre

izr. prof. dr. Branka Trček, univ. dipl. inž. geol.

 

Pedagoška dejavnost

PREDMETI

Katedra za Zemljo in okolje izvaja strokovne predmete s področja Geodezije: Geodezija, Geodezija – GIS/Izbrana poglavja, GIS in prostorske analize, Inženirska geodezija, Sodobne geodetske metode v gradbeništvu in sodeluje pri pedagoškem procesu pri predmetih Informacijski sistemi v (cestnem) prometu ter Eksperimentalna analiza gradbenih konstrukcij. Na predavanjih, vajah in terenskih vajah študent pridobi znanja za osnovno geodetsko operativo.

Prav tako Katedra za Zemljo in okolje pokriva predmete iz varsva okolja: Varstvo okolja v prometu, Urbanistično planiranje in varstvo okolja, Ekologija 2, Okoljevarstveno načrtovanje v prometu, Varstvo okolja, Osnove okoljevarstvenega načrtovanja, Metodologija ocenjevanja vplivov na okolje, Okoljska politika in promet, Okoljski management v gradbeništvu, Sonaravni koncepti urejanja urbanega okolja, Gradbena ekologija in Promet in okolje.

Učna gradiva
Kovačič: Geodezija za gradbene inženirje, FGPA UM 2004
Kamnik: Vaje iz geodezije, FGPA UM 2004

Kamnik, Kovačič: Praktična geodezija v gradbeništvu, FGPA UM 2009

X