Meni

Katedra za gradbene konstrukcije

Katedra za gradbene konstrukcije (KGK) deluje v sklopu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Predstavitev

Področje delovanja

Katedra za gradbene konstrukcije izvaja študijske in znanstvenoraziskovalne programe s področja gradbenih konstrukcij.

Znanja, ki jih študent pridobi na predavanjih, laboratorijskih in računalniških vajah in z aplikativnimi nalogami, obsegajo:

 • statično in dinamično analizo konstrukcij,
 • dimenzioniranje gradbenih konstrukcij,
 • optimiranje konstrukcij,
 • reologijo betona, jekla in lesa,
 • dimenzioniranje detajlov gradbenih konstrukcij,
 • projekte gradbenih konstrukcij,
 • CAD in BIM projektiranje
 • gradbena terminologija

Predstojnik katedre

red. prof. dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad.

Prof.dr. Miroslav Premrov se ukvarja predvsem z raziskovanjem konstrukcijske stabilnosti leseno-steklenih objektov, kjer se steklo upošteva kot nosilni material. Hkrati raziskuje tudi energetsko učinkovitost leseno-steklenih objektov ter za slovenske proizvajalce montažnih hiš v soavtorstvu razvija zasnove novih montažnih hiš s povečanim deležem zasteklitve, zlasti na južni strani ovoja stavbe. Iz omenjene problematike je bil tudi slovenski koordinator prvega tovrstnega mednarodnega projekta »Wood Wisdom – Load Bearing Timber-Glass Composites«, v okviru katerega je tudi vodil izvedbo delovnega paketa WP 6 »Testing on Life-Size Specimen Components (LBTGC)«, ki se je v letih od 2012 do 2015 izvajal skupaj s TU Wien (prof. Winter), Linnaeus University of Vaxjo (prof. Serrano), TU Dresden (prof. Weller), Istanbul TU in Univerzo v Ljubljani ter s predstavniki podjetij Haas Fertigbau Holzbauwerk, SIKA Österreich, Stora Enso Timber AB, Glafo, Pilkington Floatglas in CBD.  Leta 2013 je v soavtorstvu pri založbi Springer Verlag izdal znanstveno monografijo z naslovom »Energy-Efficient Timber-Glass Houses«, ki je bila s strani ARRS izbrana za izjemni znanstveni dosežek leta s področja Tehniških ved. Je tudi vodja raziskovalne programske skupine »Razvoj, modeliranje in o​ptimiranje objektov in procesov v gradbeništvu in prometu«.

Namestnik predstojnika katedre

doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

Doc.dr. Milan Kuhta je nosilec predmetov Uvod v gradbeništvo, Gradbena statika 2, Betonske konstrukcije, Osnove armiranobetonskih konstrukcij, Gradbene konstrukcije v prometu, Masivne zgradbe, Prednapeti beton, Betonske gradnje, Betonske in Zidane zgradbe, Mostovi in Modeliranje zahtevnih gradbenih konstrukcij na visokošolskem, univerzitetnem in magistrskem študijskem programu. K izvedbi predmetov na magistrskem študiju redno vabi vrhunske slovenske strokovnjake. 

Več

V letih 1988 do 1997 je na področju projektiranja in nadzora konstrukcij delal v domovini in tujini, v različnih podjetjih. Od leta 1997 je zaposlen na UM FGPA, najprej kot strokovni sodelavec, nato predavatelj, višji predavatelj, trenutno kot docent. Je član in predstavnik FGPA v:

 • izvršilnem odboru Slovenskega društva gradbenih konstrukterjev,
 • izdajateljskem svetu Gradbenega vestnika,
 • Združenju za beton Slovenije,
 • Slovenskem inštitutu za standardizacijo, področje beton, armirani in prednapeti beton,
 • mednarodnem uredniškem odboru varaždinskega Tehničkega glasnika.

V okviru doktorskega študija se je ukvarjal z raziskovanjem montažnih leseno-panelnih stenskih elementov. Razvil je matematični model za izračun nosilnosti takšnih stenskih elementov. Leta 2011 je v soavtorstvu pri založbi Nova Science Publishers izdal znanstveno monografijo z naslovom »Experimental analysis on behaviour of timber-framed walls with different types of sheathing boards”. Ukvarja se z raziskovanjem praktične uporabnosti informacijskega modeliranja in virtualne ter razširjene  resničnosti na področju gradbenih konstrukcij. Raziskuje tudi strokovno terminologijo. Že nekaj let aktivno sodeluje s predstavniki Sveučilišta Sjever iz Varaždina.

Več kot 150 mentorstev in somentorstvev pri zaključnih delih in visoke ocene študentskih anket, v izvedbi UM, potrjujejo njegovo intenzivno pedagoško delo.

Milan Kuhta se je rodil leta 1963 v Mariboru. V Rušah je obiskoval osnovno šolo, v Mariboru II. gimnazijo in se leta 1981 med počitnicami prvič redno zaposlil. Kljub dobremu zaslužku so ga, menda zvezde rojenice in starši, vrnili v gimnazijo. Leta 1982 je maturiral, odslužil enoletni vojaški rok v takratni JLA in šolanje nadaljeval s študijem gradbeništva na Tehniški fakulteti Univerze Maribor. Kot študent se je leta 1986 navdušil nad računalniško podprtim projektiranjem – CAD (začetki z Autocad 2.5 na PC/XT računalniku s procesorjem 4,77 MHz). Leta 1990 je na operativni smeri diplomiral z diplomskim delom »Analiza prednapete kontinuirane branaste konstrukcije« pod mentorstvom prof. Branka Bedenika.

Kot študent je od 1988 do 1989 delal v Gradisovem Biroju za projektiranje v Mariboru in se tam 1989 tudi redno zaposlil. Najprej je v podjetju uvajal CAD, vedno več pa je za službene naloge dobival statične izračune betonskih mostov. Dragocene iskušnje kot statik na področju konstrukcij mostogradnje in visokogradnje je v Mariboru nabiral do 1991. Od leta 1991 do leta 1994  je materialne dobrine in delovne iskušnje statika/projektanta pridobival na Dunaju v podjetju Vienna Consulting Engineers, nekaj mesecev tudi v Seulu v Južni Koreji. Eros-Tanatos in takrat največji slovenski investicijski projekt-izgradnja avtocest so ga leta 1994 pripeljali nazaj pod Pohorje. Do leta 1995 je opravljal dela nadzornega inženirja za konstrukcije v podjetju Družba za državne ceste na AC odseku Šentilj-Pesnica. Poslovni, strokovni in ekonomski izziv, kakor tudi pridobljeno znanje, tokrat že brez rojenic, so ga zapeljali v projektantsko podjetje GGP Projekt s sedežem v Ljubljani. Tega leta je opravil tudi strokovni izpit gradbene stroke v okviru Ministrstva za gospodarke dejavnosti. Do leta 1997 je delal kot projektant in statik v Mariboru, občasno v Mainzu v Nemčiji. 

Leta 1997 se je odzval na povabilo prof. B. Bedenika in se zaposlil na UM FG, najprej  kot strokovni sodelavec, nato pa kot predavatelj in višji predavatelj na področju računanja konstrukcij in masivnih konstrukcij v okviru številnih predmetov programov Gradbeništvo, Arhitektura in Promet. Strokovnemu delu na področju projektiranja konstrukcij in pedagoškemu delu je s podiplomskim študijem Gradbeništva, smer Mehanika in konstrukcije dodal tudi raziskovalno delo na področju lesenih panelnih sten in pod mentorstvom prof. M. Premrova in prof. B. Bedenika leta 2010 zagovarjal doktorsko temo z naslovom »Numerično modeliranje vpliva veznih sredstev na horizontalno nosilnost lesenih okvirnih stenskih elementov«.

Od leta 2011 je na UM FGPA zaposlen kot docent. Je nosilec večjega števila predmetov s področja računanja konstrukcij in betonskih konstrukcij. Aktivno je sodeloval pri uvedbi tutorskega sistema na fakulteti. V letih 2013 do 2017 je bil vodja univerzitzetnega študijskega programa gradbeništvo. Od leta 2006 do 2012 je kot ustanovni član igral bas kitaro in kitaro v fakultetni, učiteljsko-študentski rock skupini Sigma Epsilon Band.

Študentom po načelu »Učitelj odpre vrata, vstopaš pa sam«, s podajanjem strokovno uporabnega znanja v okviru predavanj  in kot mentor pri zaključnih delih,  v sodelovanju z nekdanjimi sodelavci iz prakse in vedno bolj tudi z nekdanjimi študenti, odpira vrata na njihovi profesionalni poti.

Privatno je partner, oče študentke in maturanta, v preostalem času pa še fotograf, čebelar, vrtičkar, sadjar, popotnik, »kajtar« in zbiratelj gramofonskih plošč.

Članica katedre

doc. dr. Erika Kozem Šilih, univ. dipl. inž. grad.

Doc.dr. Erika Kozem Šilih se ukvarja z raziskovanjem problematike vpliva dimenzije odprtin (okna in vrata) na nosilnosti in togost lesenih okvirnih stenskih elementov. V sklopu doktorske disertacije je na osnovi izvedene eksperimentalne analize razvila matematični model za izračun nosilnosti in togosti takšnih elementov. Leta 2012 je v soavtorstvu v reviji Engineering Structures objavila članek z naslovom »Numerical analysis of timber-framed wall elements coated with single fibre-plaster boards”. Raziskave je nadgradila s parametrično študijo togosti in nosilnosti lesenih okvirnih stenskih elementov z odprtinami ter leta 2015 v soavtorstvu objavila članek z naslovom »A parametrical numerical study on the horizontal load-bearing capacity of the FPB-sheated timber framed wall elements with openings«. Je tudi soavtorica publiciranega študijskega gradiva »Lesene konstrukcije: rešeni primeri«, izdanega leta 2011 na FGPA Univerze v Mariboru, ter soavtorica učbenika »Osnove projektiranja konstrukcij«, izdanega leta 2017. Sodelovala je pri dveh razvojnih projektih z gospodarstvom, ter kot delovni mentor pri projektu »Po kreativni poti do znanja 2016/2017«.

Članica katedre

asist. Mateja Držečnik, univ. dipl. inž. grad.

Asist. Mateja Držečnik se ukvarja z raziskovanjem leseno-steklenih stropnih nosilcev, predvsem s preučevanjem vpliva nosilnosti steklene stojine in različnih adhezivov na nosilnost in togost takšnih sovprežnih elementov. Opravila je številne eksperimente z uporabo različnih tipov zasteklitve in adhezivov. V okviru omenjene problematike je v letih 2012 do 2015 aktivno sodelovala pri izvedbi mednarodnega projekta LBTGC. Rezultate svojega raziskovalnega dela dopolnjuje z rezultati prof. Serrana z Linnaeus University of Vaxjo in Marcinom Kozlowskim s Silesian University of Technology Gliwice. Leta 2014 je v soavtorstvu v reviji Stroitel’stvo unikal’nyh zdanij i sooruženij objavila članek z naslovom “Experimental analysis of load-bearing timber-glass I-beam”.

Članica katedre

Raziskovalka, asist. Maja Lešnik Nedelko, mag. inž. arh.

Asist. Maja Lešnik Nedelko se ukvarja s projektiranjem trajnostnih stavb, njihovo energijsko učinkovitostjo in prenovo obstoječega stavbnega fonda. Doktorski študij namenja razvoju in optimizaciji energijsko učinkovitih leseno-steklenih modulov nadgradnje kot enim izmed ukrepov energijske prenove obstoječih energijsko neučinkovitih stavb. Med leti 2016 in 2019 je sodelovala na raziskovalno-razvojnem projektu »Inteligentni dom nove generacije, zasnovan na pametnih napravah in lesu – IQ DOM«, katerega del je razvoj energijsko učinkovitih nadgradenj z leseno-steklenimi moduli, od leta 2019 naprej pa sodeluje na raziskovalno-razvojnem projektu »Razvoj multifunkcijskega klimatsko aktivnega nosilnega ovoja objektov – DOM+«. ​ 

Član katedre

asist.dr. Žiga Unuk, mag. inž. grad.

Asist.dr. Žiga Unuk se ukvarja z rekonstrukcijami starih lesenih stropov. Znotraj njegovega ožjega strokovnega in znanstvenega področja se ukvarja z razvojem postopka za ojačitev starih lesenih stropov z uporabo plošč iz križno lepljenega lesa in stekla.

Član katedre

asist. Damjan Maučec, mag. inž. grad.

 

Članica katedre

 raziskovalka Iva Lukič, mag. ing.aedif., Repubilka Hrvaška

Iva Lukić se ukvarja z ocenjevanjem življenjskega cikla (ang. life cycle assessment – LCA) stavb z vidika obremenjevanja okolja. V sklopu doktorskega študija raziskuje vpliv večnadstropnih lesenih stanovanjskih stavb na okolje z uporabo integriranega pristopa. Leta 2019 je bila gostujoča raziskovalka na TU Graz v delovni skupini za trajnostno gradnjo. Od leta 2019 naprej pa sodeluje na raziskovalno-razvojnem projektu »Razvoj multifunkcijskega klimatsko aktivnega nosilnega ovoja objektov – DOM+«. 

 

Članica katedre

doc. doktor nauka, Republika Srbija Vesna Lovec diplomirani inženjer arhitekture, Republika Srbija

doc. dr. Vesna Lovec  je nosilec znanstveno-raziskovalnega projekta »VRTEC+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Njeno strokovno in znanstveno delo je usmerjeno v raziskavo arhitekture, arhitekturnih konstrukcij in tehnologij, energijske učinkovitost, obravnavo bivalnega ugodja v stavbah predšolske vzgoje. Leta 2018 doktorirala na Fakulteti za Arhitekturo Univerze v Beogradu. Njena doktorska disertacija ima naslov Energijska učinkovitost nabitih hiš v Vojvodini. Delovne izkušnje Vesne Lovec obsegajo področje projektiranja, vodenja projektov, izdelovanja načrtov arhitekture, koordinacije in nadzorovanja gradbenih del, delo strokovnega sodelavca v javni upravi v Srbiji, delo na Inšpektoratu za okolje in prostor na Ministrstvu RS za okolje in prostor v Ljubljani.

Pedagoška dejavnost

Predmeti
Analiza konstrukcij, Lesene konstrukcije, Masivne gradnje, Masivne konstrukcije I, Masivne konstrukcije II, Statika konstrukcij, Prednapeti beton, Mostovi, Izbrana poglavja iz betonskih konstrukcij, Reologija betona, Osnove projektiranja (UN G-I),  Osnove projektiranja konstrukcij (VS G-II), Delo na projektih II (VS G-II),  Lesene gradnje (G-II), Lesene energetsko učinkovite stavbe (A-I in G-I),  Trajnostni koncepti načrtovanja stavb (A-II in G-II), Energijsko učinkovite leseno-steklene gradnje (G-III)

DOKTORATI

Reševanje eksternih eliptičnih problemov z iterativnim spreminjanjem fiktivnih robnih pogojev

Doktorska disertacija, 1998
 Kandidat: Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad.

Analitična in eksperimentalna analiza ojačanih panelnih sten

 Doktorska disertacija, 2004
 Kandidat: Peter Dobrila, univ. dipl. inž. grad.

Numerično modeliranje vpliva veznih sredstev na horizontalno nosilnost lesenih okvirnih stenskih elementov

Doktorska disertacija, 2010

Kandidat: Milan Kuhta, univ.dipl.inž.grad.

Eksperimentalna in numerična analiza lesenih okvirnih stenskih elementov z odprtinami

Doktorska disertacija, 2012

Kandidatka: Erika Kozem Šilih, univ.dipl.inž.grad.

Vpliv zasteklitve na horizontalno nosilnost in togost lesenih okvirnih stenskih elementov

Doktorska disertacija, 2015

Kandidat: Boštjan Ber, univ.dipl.inž.grad.

Inovativne metode pri gradnji mostov po tehnologiji postopnega narivanja

Doktorska disertacija, 2016

Kandidat: Viktor Markelj, univ.dipl.inž.grad.

Razvoj leseno-steklenega modula nadgradnje za namen energijske prenove obstoječih stanovanjskih stavb

Doktorska disertacija, 2016

Kandidatka: Tina Špegelj, univ.dipl.inž.grad.

Nadgradnje obstoječih stavb z lahkimi lesenimi konstrukcijami s stališča potresne odpornosti

Doktorska disertacija, 2016

Kandidat: Jurij Jančar, univ.dipl.inž.grad.

Modeliranje večetažnih montažnih okvirnih lesenih konstrukcij

Doktorska disertacija, 2017

Kandidat: Katja Vogrinec, univ.dipl.inž.grad.

 

Razvoj novega postopka za ojačitev starih lesenih stropov

Doktorska disertacija, 2020

Kandidat: Žiga Unuk, mag.inž.grad.

Bibliografija

1. Premrov M., Kuhta M. Experimental analysis on behaviour of timber-framed walls with different types of sheathing boards, (Construction materials and engineering). Hauppage, N. Y.: Nova Science Publishers, cop. 2011. 30 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1611225976.

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=20569. [COBISS.SI-ID14487062]

2.  Žegarac Leskovar V., Premrov M. Architectural design approach for energy efficient timber frame public buildings. Maribor: Faculty of Civil Engineering, 2011. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-248-282-4. [COBISS.SI-ID 67288065]

3. Žegarac Leskovar, Vesna, Premrov, Miroslav. Energy-efficient timber-glass houses, (Green energy and technology). London [etc.]: Springer, cop. 2013. VI, 178 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-4471-5510-2. ISBN 978-1-4471-5511-9, doi10.1007/978-1-4471-5511-9. [COBISS.SI-ID17175062]
Nagrada: Odlični v znanosti 2013, Tehnika: Gradbeništvo (ARRS 2014)

4. Premrov, Miroslav, and Vesna Žegarac Leskovar. Integrative Approach to Comprehensive Building Renovations. Springer, 2019. Nagrada: Odlični v znanosti 2019, Tehnika: Gradbeništvo (ARRS 2019)

Mednarodne strokovne monografije:

1. Materna A., Cvelbar R., Augustin M., Plička J,. Kuklik P., Pohloudek J., Hansen A.S., Malo K.A., Kubik J., Premrov M., Zlatnanska D. Instruction handbook to elaborated case studies : TEMTIS : guide to case studies for lecturers, (Educational materials of designing and testing of timber structures), (Lenardo da Vinci Pilot Project, TEMTIS). Draft version. Ostrava: VŠB-TU, Fakulta stavební, 2008. 1 mapa (loč. pag.), gra. prikazi, fotograf.http://fast10.vsb.cz/temtis/documents/Instruction_handbook_draft.pdf. [COBISS.SI-ID 124 36758]

2. Žegarac Leskovar V., Premrov M. Educational projects on energy-efficient timber buildings : architectural workshop for the Municipality of Podlehnik. Maribor: Faculty of Civil Engineering, 2013. 88 str., graf. prikazi, fotograf. ISBN 978-961-248-369-2. [COBISS.SI-ID 72908801].

 Univerzitetni učbeniki:

1. Premrov M., Dobrila P. Lesene konstrukcije. Ponatis 1. izd. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2007. 347 str., ilustr. ISBN 978-961-248-086-8. [COBISS.SI-ID 60376321]

2. Premrov, Miroslav, Erika Kozem Šilih. Osnove projektiranja konstrukcij. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. ISBN 978-961-286-017-2. [COBISS.SI-ID: 91020801]

Zbirka vaj:

1. Premrov M., Pintarič K. Lesene gradnje : zbirka rešenih primerov. 1. izd. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2012. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-248-363-0. [COBISS.SI-ID 71979009]

2. Tajnik M., Premrov M., Kozem Šilih E. Lesene konstrukcije : rešeni primeri. 1. izd. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-248-306-7. [COBISS.SI-ID67804929]

Priročniki:

1.Kuhta, Milan, Klobučar, Aljoša. Priročnik za izdelavo risb načrtov gradbenih konstrukcij oziroma 15 pravil, ki jih mora upoštevati vsak gradbeni inženir. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2013. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-248-373-9. [COBISS.SI-ID 73180417]

2.Kozem Šilih, Erika. Priročnik za izračun togosti in nosilnosti lesenih okvirnih stenskih elementov z odprtinami. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2012. 83 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-248-342-5. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=29371. [COBISS.SI-ID 70052097]

3. Premrov M., Vratuša S. Evrokod 5 : gradivo za izobraževalni tečaj “Poglobljeno o Evrokodih”, Maribor in Ljubljana, oktober 2007. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije: Akademija za izobraževanje, 2007. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 11807510]

Zaključeni projekti (po letu 2008)

1. Raziskovalni projekti

 • Teoretična in eksperimentalna analiza nove tehnologije “extradosed gradnje mostov (aplikativni projekt).
 • SPS RRI projekt: IQ DOM Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu​

  V okviru projekta IQ DOM razvijamo tehnološke rešitve, ki bodo povezane med seboj tvorile “Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu”. Tak dom bo zgrajen iz človeku prijaznih naravnih materialov – zlasti lesa, ter bo hkrati predstavljal novo paradigmo na področju prilaganja človeku z neinvazivno umetno inteligenco. Značilnost razvitih tehnologij oziroma končnih gradnikov bo integracija, adaptivnost ter napredna, človeku prijazna inteligenca. Glavni cilj dela projekta, ki se izvaja na FGPA UM, je usmerjen v raziskovanje in validiranje inovativnih gradbenih elementov, ki predstavljajo končni produkt lesne verige in omogočajo vrhunsko in najsodobnejšo novogradnjo ter pametno modernizacijo obstoječih stavb. Namen projekta je projektiranje in razvoj modula energetske nadgradnje iz nosilnih leseno-steklenih stenskih elementov, ki poleg transparentnosti ovoja zagotavljajo zadostno vertikalno in horizontalno nosilnost. Obravnavana problematika leseno-steklene gradnje tako raziskovalno kot tudi razvojno nadgrajuje dosedanje poznano delo na tem področju. Projekt obravnava problematiko celostno in interdisciplinarno, saj med seboj povezuje znanja in delo različnih strok od arhitekturne zasnove, energijske učinkovitosti, razvoja matematičnih modelov ter analiz statične nosilnosti nosilnih leseno-steklenih stenskih elementov, lastnosti adhezivo ter modeliranja dinamičnega odziva leseno-steklenih modulov.

   

   

2. Mednarodni projekti

 • LEONARDO DA VINCI PROGRAMME – Educational Materials for Designing and Testing of Timber Structures “TEMTIS”,
 • CEEPUS II – Development of Methods for Timber Structures and Timber-Based Constructions Designing,
 • Load-bearing Timber-Glass Composites (FP 7 Era Net Wood Wisdom project),
 • Večplastnost dimenzij trajnostne arhitekture: Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru,
 • Master class – Urban renewal of the school with CLT elements in combination with glass (podjetje PRO HOLZ).

3. Tržni projekti

 • Nizkoenergijska lesena hiša Lumar (naročnik podjetje Lumar IG, d.o.o.),
 • Energijsko učinkovite lesene javne stavbe – Destrnik 2011 (naročnik Občina Destrnik),
 • Energijsko učinkovite lesene javne stavbe – Podlehnik 2012 (naročnik Občina Podlehnik),
 • Leseni razgledni stolpi – Maribor 2012 (naročnik GZS in Združenje lesne in pohištvene industrije),
 • Razvoj pasivne hiše Marles (naročnik podjetje Marles hiše, d.o.o.),
 • Poslovno skladiščni objekt kovinarstvo Bučar in GG Slovenj Gradec,
 • CEEPUS II – Development of Methods for Timber Structures and Timber-Based Constructions Designing,
 • Razvojni projekt HIŠA 2030 (naročnik podjetje Jelovica d.o.o.).
 • Organizacija študentske delavnice “punkt PODLEHNIK” v sodelavanju z občino Podlehnik​

Projekti v izvajanju

1. Raziskovalni projekti

 •  ​SPS RRI projekt: DOM+
  Razvoj multifunkcijskega klimatsko aktivnega nosilnega ovoja objektov (DOM+)
  Temeljni cilj projekta DOM+ je izboljšati kakovost bivalnega okolja s pomočjo naravnih principov, ki temeljijo na najsodobnejših dognanjih ter visokotehnoloških rešitvah. Z našim projektom bomo radikalno spremenili paradigmo ločenosti stavbnih elementov in funkcionalnosti ter pameti. Razvili bomo čim bolj tesno in naravno integracijo funkcionalnosti in pameti neposredno v samo zasnovo in materiale stenskih ovojev. Tako bomo s pomočjo »naravnih« rešitev dosegli višji nivo pameti in funkcionalnosti pretežno brez dodane elektronike in drugih sekundarnih rešitev.
  Razvili bomo stenske in druge s steno oziroma ovojem stavb povezane elemente, ki bodo vsebovali konstrukcijsko »naravno« pamet, ki jo bomo v največji možni meri integrirali v delovanje celotnega, s takšnimi stenskimi elementi zasnovanega objekta. Napredni multifunkcijski konstrukcijski element ovoja bo temeljil na inovativnih komponentah na področjih: Montažni XR-LAM stenski elementi, Nosilni DSF element, Vlaga, Termoregulacija in toplotna prevodnost, Dušenje zvoka, Antitoksičnost – koristi za zdravje, Naravna osvetljenost, Povezljivost v sistem pametne hiše.
  V projektu se združujejo štiri ključna inovativno naravnana podjetja ter ena izmed vodilnih slovenskih raziskovalno-razvojnih institucij (RO) s ciljem doseganja tehnološkega preskoka, dviga produktivnosti med podjetji, dviga znanstvene odličnosti RO, prenosa akumuliranega znanja v tržno usmerjene dejavnosti, izboljšanja pogojev za multidisciplinarno povezovanje med različnimi profili strokovnjakov ter doseganja mednarodne konkurenčnosti. Z realizacijo projekta se bo občutno okrepil konkurenčni položaj partnerjev konzorcija DOM+ na globalnih trgih.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 • VRTEC+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji

 »Vrtec+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji« je znanstveno raziskovalni projekt v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.  Sofinanciranje projekta je bilo odobreno v okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1. Ministrstva za izobraževanje znanost in šport Republike Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 Temeljni Cilj raziskovalnega projekta VRTEC+  je usmerjen v razvoj modelov za prenovo stavb predšolske vzgoje v Sloveniji. Poleg tega ima projekt s svojimi rezultati bistven namen, da preventivno prepreči negativne posledice neprimernih posegov ob prenovi ali vzdrževanju vrtcev, predvsem v aspektu izboljšanja energetske učinkovitosti in kvalitete bivalnega ugodja. Rezultati bodo potencialno uporabni kot strokovna podlaga pri načrtovanju projektov prenov in tudi drugih posegov v stavbah za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok.

Projekt bo zajel teoretične analize stavb predšolske vzgoje v Sloveniji in teoretične ter eksperimentalne analize parametrov kakovosti notranjega okolja, ki vplivajo na bivalno ugodje, delovno učinkovitost in zdravje uporabnikov. Zajeta bo tudi energijska analiza stavb predšolske vzgoje v Sloveniji in kot glavni cilj projekta razvoj modelov energetske prenove.

 Gospodarski partner projekta je razvojni center INTECH-LES, čigavo poslanstvo je  razvoj novih sodobnih izdelkov na bazi naravnih materialov in inovativnih tehnologij (https://www.intechles.si/). S svojimi 23 patenti, 5 modeli in 4 blagovnimi znamkami, objavljenimi članki, več kot 20 izvedenimi RR projekti in drugimi rezultati predstavlja komercialno kapaciteto na področju interdisciplinarnih raziskav in razvoja z lesom povezanih tehnologij, ki bodo direktno aplicirane v projektu.

Opis razpoložljive opreme

1. FLIR E60bx termovizijska kamera 

Termovizijska kamera FLIR serije-E je namenjena za industrijo kot tudi za gradbenštvo   (odkrivanje manjkajoče izolacije, toplotnih mostov, napake pri ogrevanju, hlajenju, pretoku zraka, HVAC sistemov, elektroinštalacij, …). Termovizijska kamera FLIR serije-E je bila zasnovana posebej za inšpekcijske preglede objektov in prepoznavanje in opozarjanju na težave v zvezi z vlago, mestih kondenzacije in toplotnih mostov z vgrajenim opozorilnikom (alarm za vlago in izolacijo). Z vgrajenim fotoaparatom slikamo težavno področje in z sistemom slika v sliki združimo toplotno sliko z fotografijo objekta.

2. Merilnik vlažnosti materialov FLIRMR77

Merilnik vlage FLIR MR77 vključuje senzor in žično sondo za zajem vlage do 190 cm pod površino različnih vrst lesa in ostalih gradbenih materialov. Enota vključuje tudi lasersko točkovni IR termometer.

3. Senzor toplotnega toka ALMEMOFQA017C​

Merilnik toplotnega toka podaja toplotno prehodnost stavbnega ovoja. Za določitev toplotnega toka do max. 80 ° C. 

Kalibracijska vrednost <15 (W / m2 ≈ 1 mV) 

018 za ravne površine, splošno aplikacijo

017 npr. za solarne plošče in izolacijske plošče​

4. Hidravlični cilinder PZ10 z digitalnim krmilnim agregatom HS 401744

Merilno območje 100 kN.

S pomočjo hidravličnega cilindra obremenjujemo material s točno določeno silo in pod točno določenim časom. Obremenjevanje materiala lahko izvajamo na dva načina in sicer statično ter dinamično. Programsko je sistem podprt s pomočjo programa “LabVIEW”.

5. ROTRONIC CL 11 – naprava za merjenje kakovosti notranjega zraka

Rotronic CL11 je namizni spominski instrument, kateri simultano meri in beleži podatke o ogljikovem dioksidu CO2, vlagi in temperaturi zraka.

6. Arborsonic3D tomograph (z razširitvijo Acoustic root detector)

Gre za napravo za akustično tomografijo lesa. S pomočjo štiriindvajsetih senzorjev hkrati, merimo hitrost zvoka v različnih delih lesenih prerezov (poljubnih oblik). Na podlagi hitrosti zvoka lahko na neporušen način ocenjujemo ohranjenost posameznih delov prerezov lesenih elementov. Naprava omogoča prikaz hitrosti zvoka tudi na trodimenzionalnem (3D) modelu lesenega konstrukcijskega elementa.

7. ALMEMO 5690-2CPU Merilna naprava

Je namizni spominski instrument od 9 do 99 kanalov in grafičnim prikazovalnikom. ALMEMO sistem omogoča:

 • meritve vlage, temperature, hitrosti zraka, tlaka, sile, itd.
 • meritve standardnih električnih veličin (0 – 20mA, do 26V, 110 kOhm,…)
 • avtomatično preračunavanje električnih signalov v realne vrednosti
 • popravljanje prevelikih odstopanj

ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST

 1. Eksperimentalne preiskave potresne odpornosti leseno-steklenih stanovanjskih objektov 

  Sodelavci Katedre za gradbene konstrukcije so v dneh 10.-12.12.2012 sodelovali pri eksperimentalnih preiskavah potresne odpornosti leseno-steklenih stanovanjskih objektov na potresni mizi IZIIS inštituta v Skopju. Preiskave so potekale v sklopu doktorske naloge kandidata Boštjana Bera, ki je kot doktorant katedre mladi raziskovalec iz gospodarstva, ter tudi v sklopu delovnega paketa WP 6, ki ga FG koordinira v sklopu mednarodnega projekta »Load-bearing Timber Glass Composites«. Pri preiskavah sta sodelovali še podjetji Kager in CBD, finančno pa so jih podprli tudi številni dodatni sponzorji.

   Novico o preiskavah na potresni mizi v Skopju je objavila tudi makedonska televizija.

  Video iz dinamičnih preiskav v Skopju si lahko ogledate TUKAJ.

  Boštjan Ber je izvedel monolitne statične preiskave v laboratoriju fakultete za gradbeništvo v Mariboru. Video statičnih preiskav si lahko ogledate TUKAJ.

X