Meni

Katedra za prometno tehniko in varnost v prometu

Katedra za za prometno tehniko in varnost v prometu deluje v sklopu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Predstavitev

Področje delovanja

Katedra za prometno tehniko in varnost v prometu deluje v sklopu Fakultete za Gradbeništvo. Je ena redkih v slovenskem prostoru, ki se ukvarja z raziskavami varnosti v prometu, raziskavami potovalnih navad in načrtovanjem trajnostne mobilnosti. Pokriva pa tudi področja prometne tehnike in inteligentnih transportnih sistemov.
V podporo učnemu procesu skrbi katedra za znanstveno raziskovalno, razvojno in strokovno delo, ki zagotavlja nova znanja in omogoča prevzemanja mentorskih obvez sodelavcev katedre tako na dodiplomskem univerzitetnem in visoko-strokovnem kot tudi podiplomskem študiju Prometnega inženirstva.
Katedra za prometno tehniko in varnost deluje na naslednjih treh predmetnih področjih, in sicer:
 • Prometna tehnika,
 • Prometna varnost in
 • Upravljanje z mobilnostjo.
Poslanstvo Katedre za prometno tehniko in varnost v prometu je usposabljanje bodočih prometnih in drugih strokovnjakov za reševanje problemov s področja prometne tehnike, varnosti in upravljanja z mobilnostjo v praksi.

Predstojnik katedre

red. prof. dr. Matjaž Šraml, univ. dipl. inž. str.

Član katedre

doc. dr. Marjan Lep, univ. dipl. inž. grad.

 

Član katedre

mag. Stanko Laković, univ. dipl. inž. str.

 

Član katedre

asist. mag. Beno Mesarec, univ. dipl. inž. prom.

 

Član katedre

pred. Mitja Klemenčič, univ. dipl. inž. prom.

 

Pedagoška dejavnost

Zunanji sodelavci:
 • dr.Aljaž Plevnik
 • mag.Mateja Kukovec
 • Danilo Vek
 • dr.Andrej Godec
 • dr.Branko Lučovnik

 

Člani katedre za Prometno tehniko in varnost v prometu so visokošilski učitelji in raziskovalci Fakultete za gradbeništvo ter zunanji sodelavci, strokovnjaki iz prakse. Ti so vključeni v izvajanje pedagoških aktivnosti pri predmetih:
 • Upravljanje mobilnosti (Planiranje prometa, Modeliranje prometa, Izbrana poglavja iz prometne geografije, Prometna geografija)
 • Informacijski sistemi v cestnem prometu (ITS)
 • Varnost v cestnem prometu (Tehnični vidiki varnosti v cestnem prometu, Analiza prometnih nezgod)
 • Informacijski sistemi v železniškem prometu (Avtomatizacija in tehnična interoperabilnost v železniškem prometu, Inteligentna infrastruktura v železniškem prometu)
 • Varnost v železniškem prometu (Signalizacija in krmiljenje)
 • Varnost in informacijski sistemi v zračnem prometu
 • Transportna sredstva (Vleka in transportna sredstva)
 • Terotehnologija
 • Žičnice (Žičniške naprave)
 • Prometne študije in Mednarodne projektne delavnice (City&Traffic)
DOKTORATI, MAGISTERIJI IN DIPLOME

Znanstveno raziskovalna dejavnost

Znanstveno raziskovalna dejavnost
Katedra izvaja vrsto raziskav iz zgoraj omenjenih področij dela. Med pomembnejšimi projekti so:
 • V okviru šestega okvirnega programa EU se izvajata projekta PROCEED, ki razvija standarde za kakovost javnega potniškega prometa, ter MAX, ki išče nove rešitve za bolj trajnostno naravnano mobilnost, za kar vidi potenciale predvsem v tako imenovanih mehkih ukrepih, torej spreminjanju potovalnih navad in boljši povezanosti prostorskega in prometnega načrtovanja.
 • V okviru INTERREG programa se izvaja projekt REDECON, ki razvija model dostopnosti na podlagi rastrskega modela prostora. Na nacionalni ravni se izvajata dva projekta, ki dopolnjujeta mednarodne aktivnosti.
 • V okviru Ciljnega razvojnega programa RS so sodelavci katedre vodje projekta Razvoj modelov za upravljanje prometnih tokov ter partnerji pri projektih Migracije na delo in šolanje in Urejanje prometa na lokalni ravni.
 • Za nacionalne naročnike (kot na primer: DARS) se izvajajo raziskave s področij prometne varnosti, kakor tudi raziskave lastnosti prometnih tokov na mikro in mezo ravni.
 • Na lokalni (občinski) ravni se izdelujejo načrti trajnostne mobilnosti, ki podajo vizijo ter strategijo prometa za določeno občino in predlagane ukrepe za zanesljiv, varen, varčen, okolju prijazen in trajnosten promet
Člani katedre so aktivni tudi pri strokovnem delu, saj za Ministrstvo za pomet izvajajo vrsto konzultantskih in strokovnih del.
Pri izvajanju aktivnosti na znanstveno raziskovalnem področju sodeluje katedra s sorodnimi inštitucijami v sklopu mednarodnega sodelovanja:
 • Pedagoško sodelovanje z drugimi univerzami:
 • Uni Hasselt, Belgija (gostujoči profesorji)
 • TU Graz, Avstrija (izmenjava profesorjev)
 • Uni Budimpešta (izmenjava profesorjev)
Raziskovalno sodelovanje z drugimi univerzami (v okviru raznih projektov):
 • NU Napier,
 • ETH Zurich,
 • LTH Lund,
 • NTUA Atene,
 • Uni Vilnius, …
Sodelovanje z drugimi organizacijami:
 • Evropska komisija – Direktorat za energijo in transport,
 • Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno politiko,
 • Ministrstvo za promet Republike Slovenije,
 • Ministrstvo za okolje in prostor RS,
 • Ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo Republike Avstrije,
 • Dežela Štajerska (Land Steiermark),
 • Štajerska prometna zveza (Steierisches Verkehrsverbund),
 • Direkcija RS za ceste,
 • MO Ljubljana,
 • MO Maribor,
 • MO Murska Sobota,
 • Veolia,
 • BIM,
 • FGM Amor,
 • Trivector, itd.
Znanstveno raziskovalna dejavnost Katedre izhaja iz aktivnosti in področij usmeritve posameznih članov, ki so si s svojim preteklim in sedanjim delom pridobili izkušnje in reference. Znanstveno raziskovalne dosežke ter rezultate projektov člani predstavljajo na znanstvenih in strokovnih konferencah v Sloveniji in tujini kot tudi z objavami v številnih domačih in tujih publikacijah.
Z rezultati svojega znanstveno raziskovanega dela člani katedre uspešno dopolnjujejo in nadgrajujejo vsebine predmetov v sklopu Katedre ter skrbijo tako za prenos znanstveno raziskovalnih dosežkov v prakso.

Znanstveno raziskovalno delo

Raziskovalci
doc. dr. Marjan Lep, univ. dipl. inž. grad. – predstojnik katedre              
doc. dr. Matjaž Šraml, univ. dipl. inž. stroj.    
viš. pred. dr. Sergej Težak, univ. dipl. inž. str.              
viš. pred. mag. Stanko Laković, univ. dipl. inž. stroj.    
asist. Mitja Klemenčič, univ. dipl. inž. prom. 

asist. Beno Mesarec, univ. dipl. inž. prom.


Znanstveno-raziskovalno delo

Kratek opis dejavnosti znanstvenoraziskovalnega dela katedre
Katedra za prometno tehniko in varnost se ukvarja s tremi predmetnimi področji, in sicer: Prometna tehnika, Prometna varnost in Upravljanje z mobilnostjo. V slovenskem prostoru je ena redkih, ki se ukvarja z raziskavami varnosti v prometu ter z raziskavami potovalnih navad in mobilnostnih parametrov.
Katedra izvaja vrsto raziskav iz zgoraj omenjenih področij dela. V okviru šestega okvirnega programa EU se izvajata projekta PROCEED, kjer se razvijajo standardi za kakovost javnega potniškega prometa, ter MAX, ki išče nove rešitve za bolj trajnostno naravnano mobilnost, za kar vidi potenciale predvsem v tako imenovanih mehkih ukrepih, torej spreminjanju potovalnih navad. V okviru INTERREG programa se izvaja projekt REDECON, kjer se razvija model dostopnosti na podlagi rastrskega modela prostora. Na nacionalni ravni se izvajata dva projekta, ki dopolnjujeta mednarodne aktivnosti. V okviru Ciljnega razvojnega programa RS so sodelavci katedre partnerji pri projektih Migracije na delo in šolanje in Urejanje prometa na lokalni ravni. Člani katedre so aktivni tudi pri strokovnem delu, saj za Ministrstvo za pomet izvajajo vrsto konzultantskih in strokovnih del.

Projekti

CRP - Razvoj modelov za upravljanje prometnih tokov

V2-0551 Razvoj modelov za upravljanje prometnih tokov
Financerja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za promet
Vodja: Lep Marjan
Trajanje: 1. 09. 2008 – 30. 08. 2011
Obseg: 180.000 EUR
 
Sodelujoče raziskovalne organizacije: 
 • Univerza v Ljubljani, FGG  (soizvajalec 1)
 • Prometni inštitut Ljubljana, d.o.o. (soizvajalec 2)
POVZETEK
 
Prometni modeli se uporabljajo kot orodje v podporo pri strateškem in taktičnem načrtovanju (v podporo izvajanju prometne politike, pa tudi splošnih družbenih razvojnih politik) ali kot orodje za management prometnih tokov. Izvajalci prometnih politik in upravljavci s prometom in prometno infrastrukturo jih uporabljajo za modelsko (virtualno) ugotavljanje posledic načrtovanih ukrepov.
 
Prvi, tj. strateški načrtovalski nivo, se ukvarja predvsem z napovedovanjem količine povpraševanja (ali »koliko blaga ali ljudi se želi premakniti po prostoru«, tj. z generacijo prometa), z napovedovanju prometnih tokov med posameznimi generatorji (ali »od kod ima kam se premika blago in ljudje«; tj. z distribucijo prometa) ter z osnovnimi zakonitostmi izbora sredstva potovanja (ali »kdaj in zakaj se neka pot opravi z vlakom, letalom …«; tj. z modal splitom). Opisovanje zakonitosti, kako različni dejavniki vplivajo na generacijo, distribucijo in izbor sredstva – to so prav gotovo gospodarska aktivnost, poselitev, kapacitete in cene uporabe infrastrukture, pa tudi socialne in kulturne značilnosti – je osrednji predmet predlagane raziskave.
 
Drugi nivo, management prometnih tokov ali operativni nivo, se ukvarja s prometnimi tokovi, ko so ti že na prometni infrastrukturi. Prometno politiko in upravljavce s prometom zanimajo mehanizmi kako potniki (prevozniki) reagirajo na spremembe (na primer: nove kapacitete, zmanjšanje uporov/zastojev, spremenjene stroškovne ali prodajne cene, spremenjeni davki, okoljske dajatve, spodbude). S temi modeli želimo ugotavljati spremembe pri izboru poti (na primer kdaj bo cestni tovorni tranzit izbral pot čez Slovenijo in kdaj ne, pa tudi kdaj bo osebni promet iz avtoceste pobegnil na regionalno cesto) ali pri izboru sredstev (iz ceste na železnico, iz hitre železnice na letalo, iz osebnega prevoza na javni ali obratno).
 
Dogajanje v realnem »svetu prometa« je prekompleksno, da bi ga bilo možno (ekonomsko smiselno) detajlno in popolno opisati v virtualnem prometnem modelu, zato v prometnih modelih (vedno in vsi) uveljavljamo vrsto poenostavitev, omejitev (npr. obravnavamo samo cestni promet) ali izoliranih obravnavanj (imenovanih tudi podmodeli).
 
Da neki prometni model deluje (torej napoveduje) v mejah pričakovane zanesljivosti, potrebuje:
 1. sistemsko in sistematsko urejeno zbiranje osnovnih podatkov (stanja in dejstev);
 2. sistemsko in sistematsko ugotavljanje »kako sistem deluje« ali modelskih enačb, ki opisujejo kako se prometni sistem odziva na spremembo zunanjih in  notranjih parametrov;
 3. ekspertno določanje podatkov za prognoziranje (npr. rasti cen energije, prebivalstva …);
 4. zmožno in preskušeno programsko orodje, s katerim validiramo in umerimo postavljen prometni model ter »preigravamo« različne scenarije in variante;
 5. ves sistem mora biti predvsem semantično korektno dokumentiran; usposobljeni morajo biti kadri – končni uporabniki; zagotovljena mora biti trajnostnost postavljenega sistema.

V predlaganem projektu ponujamo:
 • Sistem izgradnje, vzdrževanja in eksploatacije prometnega modela.
 • Zbiranje podatkov za zagon prometnega modela ter izdelava nekaj prvih simulacij.
 • Predaja postavljenega modela ključnim in končnim uporabnikom, vključno z izobraževanjem.

Ponujeni prometni model ima naslednje lastnosti:
 • Obravnavajo se tako ljudje (potniki) kot tovor (blago);
 • Obravnavajo se notranji (slovenski), ciljno-izvorni in tranzitni prometni tokovi;
 • Obravnava se več namenov potniških potovanj (na delo/šolanje, poslovna potovanja, prostočasna potovanja);
 • Obravnavajo se vse modalitete (cesta, tir, zrak, voda) in dva načina prevoza oseb (osebni, javni);
 • Prometna infrastruktura se obravnava integrirarno (tj. intermodalno);
 • Prostor je diskretiziran na prometne cone, pri čemer bo Slovenija deljena (vsaj) na cone velikosti občin, sosednje države pa bodo diskretizirane vsaj na enote velikosti NUTS 2.

V okviru projekta pa bodo postavljeni še podmodeli generacije, distribucije in izbora sredstev za daljinska potovanja (za potrebe modeliranja potencialov letališč in hitrih železnic).

CRP - Trajnostno urejanje prometa na lokalni ravni (soizvajalec)

V5-0300 Trajnostno urejanje promta na lokalni ravni
Financerja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za okolje in prostor
Vodja na UM FG:  Lep Marjan
Trajanje: 1. 10. 2006 – 31. 03. 2008
Obseg: 9.180,44 EUR (delež UM FG)
 
Sodelujoče raziskovalne organizacije:
 • Urbanistični inštitut RS “izvajalec”
 • ZAZU (soizvajalec 2)

   

POVZETEK
 
V Sloveniji se soočamo s podobnimi problemi z mestnim prometom kot druge razvite države, vendar nimamo vzpostavljene prakse strateškega načrtovanja mestnega prometa. Zato je smiselno pritegniti iniciativi EU in vzpostaviti sistem ter pripraviti državne smernice na tem področju. Namen projekta je izdelava strokovnih osnov za vzpostavitev državnega sistema strateškega načrtovanja mestnega prometa. Z njim bi država vzpodbujala in usmerjala lokalne skupnosti, da se problematike mestnega prometa lotevajo celostno, strateško in integralno. Cilj projekta je priprava smernic za glavne vidike načrtovanja prometa na lokalni ravni ter priprava primerov najboljše prakse, predvsem iz tistih držav EU (Velika Britanija, Francija in Italija), ki imajo pripravo tovrstnih mestnih strategij že formalno predpisano na državni ravni. Smernice bodo opredelile nabor potencialnih sestavin in vsebino mestnih prometnih strategij, možne načine, kako naj bi bili ti dokumenti sprejeti, financirani, nadzirani in izvajani ter možno vlogo države in EU pri njihovi pripravi. Delovanje predlaganega državnega sistema in ustreznost smernic bomo preverili na pilotnem projektu v eni od mestnih občin v obliki izdelave projektne naloge in svetovanja izbrani mestni občini pri zagonu izdelave lastne mestne prometne strategije.

CRP - Dnevna prometna migracija na delovno mesto in šolo (soizvajalec)

V2-0373 Dnevna prometna migracija na delovno mesto in šolo
Financerja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za promet
Vodja na UM FG: Lep Marjan
Trajanje: 01. 10. 2006 – 30. 09. 2008
Obseg: 18.589,52 EUR
 
Sodelujoče raziskovalne organizacije:
 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti “izvajalec”
 • UM Fakulteta za gradbeništvo “soizvajalec 1”
 • Urbanistični inštitut RS “soizvajalec 2”
 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper “soizvajalec 3”
 • UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo “soizvajalec 4”

Tematski sklop:  5.5 Učinkovita prometna politka

 

POVZETEK
 
Tema projekta je proučitev dnevnih potovanj z vidika izbire prometnega sredstva. Cilj naloge je na podlagi analize dnevnih potovanj na eni strani in ponudbe javnega potniškega prometa na drugi predlagati ukrepe prometne politke, ki bodo učinkovito pospeševali uporabo trajnostnih načinov potovanja. Delež potovanj, opravljenih z javnimi prevoznimi sredstvi je eden izmed pokazateljev trajnostnega razvoja v prometu. Delež dnevnih migrantov, ki na delo potujejo z avtobusom ali vlakom, v posameznih občinah presega 20 %, v nekaterih pa je padel že pod 1 %. Ti podatki jasno kažejo, da zaposleni za pot na delo uporabljajo javni promet le na tistih, razmeroma redkih relacijah, kjer je le-ta časovno in/ali cenovno konkurenčen osebnemu prometu. Za celotno Slovenijo bomo analizirali vsa dnevna potovanja na delo in šolo (najmanjša enota obravnava bo občina) na tistih relacijah, kjer dnevno število potovanj presega 100. Osnovni vir podatkov bo popis prebivalstva iz leta 2002, ki predstavlja edini podatkovni vir o izbiri prometnega sredstva za ozemlje celotne države. Ločeno bomo obravnavali zaposlene, študente, dijake in učence osnovnih šol. Pri analizi vplivov na odločanje o načinu potovanja bomo analizirali in ocenili vpliv tako imenovanih potovalnih verig. Po številnih tujih študijah in opazovanjih na izbor prometnega sredstva vpliva predvsem aktivnost po službi (oskrba, šolanje družinskih članov ipd.). Podatke o načinu dnevnih potovanj bomo primerjali s ponudbo javnega potniškega prometa. Analiza bo omogočila določitev minimalnega praga ponudbe, ki k uporabi javnega potniškega prometa pritegne tudi del lastnikov osebnih avtomobilov. Vzorčno bomo obravnavali posamezne primere dobre prakse izboljšanja ponudbe javnega potniškega prometa. Gre za povečanje števila dnevnih voženj, redkeje skrajšanje potovalnih časov, organiziranje “delavskih” prevozov pri posameznih večjih delodajalcih in/ali bistveno znižanje cen vozovnic ali celo uvedba brezplačnega javnega prevoza. Na podlagi analize stanja pred uvedbo ukrepa in po njem bomo na podlagi analize statističnih podatkov in vzorčnega anketiranja ali štetja potnikov na izbranih relacijah preverili učinkovitost ukrepa glede na vložena finančna sredstva. Ocenjujemo, da je za uporabo javnega potniškega prometa odločilno razmerje med potovalnim časom z osebnimi in javnimi prevoznimi sredstvi. Zato bomo razvijali model izračuna potovalnih časov z osebnimi vozili in javnim potniškim prometom, rezultat bo orodje za izračun časovne dostopnosti z javnim prometom do izbranih središč. Za uporabo javnega potniškega prometa je pomembna organizacija ustreznih prestopnih točk tako med različnimi oblikami javnega potniškega prometa kot tudi med različnimi osebnimi oblikami prevoza in javnim prometom. Sintezo projekta bodo predstavljala priporočila za pripravo ukrepov spodbujanja trajnostnih oblik prevoza.

6. OKVIRNI PROGRAM - PRincipal Of sucCEssful high quality public transport opEration and Development "PROCEED"

Naslov projekta: PRincipal Of sucCEssful high quality public transport opEration and Development
Acronym: PROCEED
Nosilec: Lep Marjan
Financer: European Commission, SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME
Obseg: 20 MM (man month) – delež UM FG
Trajanje: 1. 10.  2006 – 30. 9. 2009
 

Sodelujoče organizacije: Trivector (Sweden) – koordinator,  ECORYS (NL), IVV (B), ETT (E), National TU Atene (GR), Lund University (S), UM FG (SLO), University of Vilnius (LIT), ETH (CH), Austin Analytic (UK)

POVZETEK
 
Trajnostno naravnana družba enakih možnosti zahteva zanesljiv in atraktiven sistem javnega potniškega prometa. Novi evropski projekt PROCEED (kar je kratica za: Principles of successful high quality public transport operation and development) se opira na okolja, ki so uspela zgraditi kakovosten sistem mestnega prometa v skladu s spremenjenim sistemom družbenih vrednot. PROCEED je triletni projekt, ki ga v sklopu šestega okvirnega raziskovalnega programa sofinancira Evropska komisija.
 
Glavni cilj projekta PROCEED je, razviti planerska orodja, ki bi jih lahko pri razvoju uspešne ponudbe javnega potniškega prometa uporabljala mala in srednjevelika evropska mesta (do približno 250.000 prebivalcev). Da bi olajšali in zagotovili praktično uporabo rezultatov raziskav, bomo kakovost in praktično uporabnost rezultatov že med projektom skrbno preverjali. To nalogo bodo prevzeli prometni planerji in izvajalci prevozov v realnem okolju. Takšno testiranje oziroma kontrola kakovosti sta pri raziskovalnih projektih redka.
 
Projekt je razdeljen na naslednje faze:
 1. Raziskovalci (iz dvanajstih različnih držav EU in Švice) bodo analizirali rezultate že izvedenih projektov in iz njih povzeli uporabne informacije.
 2. Raziskovalci bodo zbrali podatke in izkušnje z mestnim javnim potniškim prometom, pri čemer bodo izbirali predvsem tista mesta, ki so se v preteklosti izkazala z ofenzivnim pristopom k dvigu kakovosti mestnega javnega potniškega prometa.
 3. Na podlagi zbranih rezultatov bodo raziskovalci razvili planerska orodja.
 4. Planerska orodja bodo preizkusili prometni planerji in operaterji.
 5. Na osnovi odziva bodo raziskovalci dopolnili in izboljšali pripravljena planerska orodja.
 
V letu 2006 so se začele prve raziskovalne aktivnosti, predvsem analize stanja.

6. OKVIRNI PROGRAM - Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Managment Strategies "MAX"

Naslov projekta: Sucessful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies
Acronym: MAX
Nosilec: Lep Marjan
Financer: European Commission, SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME
Obseg: 17 MM (man month) – delež UM FG
Trajanje: 1. 10.  2006 – 30. 9. 2009
 

Sodelujoče organizacije: FGM-AMOR (A) – koordinator,  SYNERGO (CH) ILS (D), ETT (E), National TU Atene (GR), NU NAPIER (UK), TRIVECTOR (S), UM FG (SLO), University of Vilnius (LIT), CUT (PL) + others UM FG participate as WP D Leader – Integrating Planning and mobility management

 

POVZETEK
 
MAX je triletni projekt, ki ga v okviru šestega okvirnega raziskovalnega programa sofinancira Evropska komisija. Projekt se ukvarja s tematiko upravljanja z mobilnostjo (Mobility Management – MM) in ozaveščanja ”potovalcev” (Travel Awareness – TA). Raziskave temeljijo na prepričanju, da so tako imenovani mehki ukrepi v načrtovanju zagotavljanja mobilnosti v okviru prostorskega in prometnega načrtovanja tisti, pri katerih za najmanj denarja dobimo največji pozitivni učinek na kakovost življenja.
Projekt je razdeljen na štiri tematske sklope (naslove puščamo v originalu): 
A) Innovative Approaches in TA,
B) Behaviour Change Models and Prospective Assessment,
C) Quality Management and MM For Smaller Cities,
D) Integrating Planning and MM.
 
Člani Katedre smo kot vodje tematskega sklopa D – integriranje ”mobility managementa” v procesenačrtovanja – v letu 2006 vodili aktivnosti priprave in izvedbe ”State of the art” analize.

INTERREG III - Program study of regional development in the border area of Austria-Slovenia-Hungary

Naslov projekta:  Program study of regional development in the border area of Austria-Slovenia-Hungary
Acronym: –
Nosilec: Lep Marjan
Financer: INTERREG IIIA/PHARE CBC
Obseg: 24.044 EUR (delež FG)
Trajanje: 3. 5. 2005 – 30. 5. 2007
 

Sodelujoče organizacije: RISO – Regionale Impulsgeselschaft (A) – koordinator,  Ingenieurbiro Depisch (A), Prometni institut (SLO), UM FG (SLO)

POVZETEK

 
V okviru triletnega projekta je bil v letu 2006 vzpostavljen štiristopenjski makroskopski prometni model za območje obravnave (obmejne regije Avstrije, Madžarske in Slovenije). Model je bil pripravljen z namenom, da bi z njegovo pomočjo preverjali posledice infrastrukturnih ukrepov, kot so podaljšanje železniške proge, dvig standarda cestne infrastrukture na posameznih čezmejnih koridorjih in dvig konkurenčnosti (dostopnosti) posameznih centrov aktivnosti.

INTERREG III - Regional Development Along Corridors and Nodes "REDECON"

Naslov projekta: Regional Development Along Corridors and Nodes
Acronym: REDECON
Nosilec: Lep Marjan
Financer: INTERREG III B – CADES
Obseg: 20 MM (man month) – delež UM-FG
Trajanje: 1. 9. 2005 – 29. 2. 2008
 
Koordinator projekta: Regonal of Chamber of Commerce of Veneto Region (Italy)
Sodelujoče organizacije:   Veneto Region;  Emilia-Romagna Region; Regional Centre for the Craftsmen s Cooperation – C.R.A.C.A; Carinthia Regional Government Administration; Carinthia Development Agency; Niderosterreich Regional Government Administration; Slovenian Ministry of Transport; Prometni Inštitut; County Vas; Istrian Development Agency LTD.
 
 
POVZETEK
V okviru projekta REDECON se razvija orodje za podporo prostorskemu načrtovanju in lokalizaciji gospodarskih dejavnosti ter prostorsko pogojenih javnih storitev znotraj območja CADSES (AT, IT, SI, HU in HR).
 
Prvi cilj projekta predstavlja določitev potencialov za trajnostni regionalni razvoj izbranih regij kot temelj za prostorsko načrtovanje in razvoj prostorsko pogojenih javnih storitev. Drugi cilj je krepitev sodelovanja in kooperacije na področju prostorskega načrtovanja in razvoja prostorsko pogojenih javnih storitev prek definiranja skupnih orodij in informacijskih sistemov, ki lahko zagotavljajo standardno metodologijo za analizo in evaluacijo različnih prostorskih politik.
 
Glavni strateški cilji:
 • analiza prostorske strukture regionalnih gospodarskih sistemov na osnovi koncepta ALQ (Activities Location Quality), kar bo omogočalo razvrščanje lokacij glede na izbrane nize indikatorjev;
 • določitev ustreznosti lokacij z namenom podpore pri odločanju o rabi prostora za industrijske in komercialne dejavnosti;
 • implementacija pilotnih projektov, ki bodo prikazali rezultate konkretne uporabe orodja na treh tematsko različnih področjih;
 • predstavitev težav, ki se lahko pojavijo pri implementaciji orodja;
 • sodelovanje javne administracije pri uporabi naprednih računalniških orodij za prostorsko načrtovanje in razvoj prostorsko pogojenih javnih storitev.

   

Pričakovani vplivi:
 • kreiranje standardnega orodja za oceno vplivov transportne infrastrukture in demografskega razvoja na regionalno gospodarstvo;
 • definiranje ”enotnega orodja za analizo” bo omogočalo enotno evaluacijo prostorskih vplivov transnacionalnih projektov, kar bo vodilo do boljšega sodelovanja v okviru takšnih projektov in njihovega sprejemanja v javnosti;
 • definiranje jasnih ciljev za prihodnost bo pomagalo oblastem na področju prostorskega načrtovanja pri definiranju strategij rabe prostora in prostorsko pogojenih javnih storitev;
 • definiranje teritorialnih politik marketinga za privabljanje neposrednih tujih investicij.

   

Ciljne skupine:
 • prostorski načrtovalci na evropskem, nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju;
 • načrtovalci transportne infrastrukture na evropskem, nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju;
 • zasebna podjetja;
 • prevozniki in špediterji;
 • javna transportna podjetja;
 • javne ustanove, povezane s financiranjem javnega transporta;
 • organizacije/institucije za podporo zasebnih podjetij (gospodarske zbornice, zveze …).

   

Sistem REDECON
 

Sistem REDECON uporablja ”open GIS” standarde, ki se uporabljajo na regionalnem nivoju. Tako bo REDECON prva implementacija prostorskega načrtovanja in sistema upravljanja na transnacionalnem nivoju. Sistem bo izboljšal zmožnost regionalnih in nacionalnih oblasti pri transnacionalnem sodelovanju – predvsem pri razvoju ”cross border” strategij.

 

Rezultati
 
Rezultati in vplivi projekta REDECON bodo zaradi ”border crossing” pristopa vodili do večje učinkovitosti investicij v regionalno infrastrukturo. Dolgoročno se bo zagotovila infrastruktura, potrebna za regionalno gospodarstvo in prebivalstvo, ne glede na nacionalne meje. Čezmejna optimizacija lokacij bo povečala regionalno konkurenčnost in kohezijo. Uporaba strateških načrtovalskih orodij bo vodila k izboljšanim in učinkovitejšim načrtovalskim procesom. Zagotavljanje dostopa vsem regijam do trgov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, transnacionalnem in globalnem nivoju bo okrepilo njihove možnosti in zmanjšalo regionalne neenakosti.
 
 
ABSTRACT
The Redecon project provides a tool for supporting spatial planning and the management of localization of economic activities as well as spatial conditioned public services planning within some regions belonging to the CADSES area and, in particular, to the Euro-Region composed by (AT, IT, SI, HU and HR).
 
First aim is quantification of the potential sustainable regional development in the selected regions as a base of spatial planning and spatial conditioned public services development.
 

A second objective is to strengthen the cooperation and integration within Euro-Region in the field of spatial planning and spatial conditioned public services development through the definition of common tools and information systems which can provide a standard methodology in the analysis and evaluation of different kind of policies.

 

Main strategic objectives
 • Analysis of the spatial structure of the involved regional economic systems is based on the concept of Activities Location Quality (ALQ).  This will entail the capability of transnational and regional ranking of locations according to suitable set of quality indicators;
 • Delivery of details on the suitability of locations in order to support future decisions on land use for industrial and commercial areas;
 • Implementation of pilot actions which will show results of concrete applications of the tool in three different thematic areas;
 • Highlighting of problems and solutions likely to be faced in the implementation of the tool;
 • Making Public Administration involved able to make use of an advanced computer-based tool for spatial planning and spatial conditioned public services development.

   

Expected impacts
 • Creation of a standard tool in evaluation of impacts generated by transport infrastructures as well as by demographic development  on involved  regional economies;
 • Definition of a ‘common tool for analysis’ will allow evaluation of spatial impacts of transnational projects, such as Pan-European  Transport  Corridors, on a homogeneous basis leading to an increase in co-operation and public acceptance;
 • Definition of clear objectives for future policies will help spatial planning authorities to define land use strategies and spatial conditioned public services by objective criteria and to select efficient policy measures for improvement of quality of locations and services;
 • Definition of territorial marketing policies in order to attract foreign direct investments.

   

Target groups
 • Spatial planning units at European, national, regional and local level;
 • Transport infrastructure planning units, at the same levels;
 • Private firms;
 • Freight carriers and forwarders;
 • Public transport companies;
 • Public bodies concerned with financing of public transport;
 • Organisation/institutions supporting private firms (Chambers of Commerce, Associations, Public institutions and Authorities concerned with spatial planning).

   

The REDECON system
 
The REDECON System makes use of OPEN GIS standards, which are applied on a regional level. REDECON is going to be the first implementation of a spatial planning and management system at trans-national level.

The system will improve the ability of regional and national authorities in the partner Countries to co-operate transnational, focused on development of border crossing strategies. Partners in the New Member States will profit from Austrian and Italian Partners’ experience in EU funded projects and in implementation of regulations and directives of the EU into national / regional “planning reality”.

Results

 
It is expected that REDECON project’s outputs, results and impacts will lead to an increased efficiency of investment into regional facilities and infrastructure due to its border crossing approach. Long term objective is to provide the facilities and infrastructure required by region’s economy and population neglecting national borders and to enhance border crossing division of the task to provide adequate facilities. It is the effect of the scale economies achieve through border crossing optimization of the location of facilities that will increase regional competitiveness and cohesion. Additionally, increasing regions’ ability in designing development strategies by using powerful computer-based strategic planning tool will lead to improved and efficient planning process. Providing fair access for all regions to distinctive markets on a local, regional, national, trans-national and global level will strengthen the regions’ opportunities and reduce regional disparities.

Ostali projekti

Idejne študije, rešitve za izboljšanje prometne varnosti na lokaciji naselje Hrastnik – pred mostom čez Savo na cesti G2-108, odsek 1185
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
Izvajalec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Center za prometno tehniko in varnost v prometu, izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.grad., mag. Marko Renčelj, univ.dipl.inž.grad.
Študija prometno varnostne analize z dimenzioniranjem in predlogom optimalne ureditve križišča “Laško 1”, cesta G1-5, odsek 0328 Celje – Šmarjeta
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
Izvajalec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za Gradbeništvo, Center za prometno tehniko in varnost v prometu, izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.grad., izr.prof.dr. Drago Sever, univ.dipl.inž.grad., mag. Marko Renčelj, univ.dipl.inž.grad., Sašo Njenjić, abs.grad.
Študija idejnih rešitev za zagotovitev prometne varnosti, cesta G1-2, odsek 0249 (Ptuj-Spuhlja)
Naročnik: Appia. Družba za projektiranje, raziskave in inženiring
Izvajalec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za Gradbeništvo, Center za prometno tehniko in varnost v prometu, izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.grad., mag. Marko Renčelj, univ.dipl.inž.grad., Goran Jovanović, univ.dipl.inž.grad.
Študija idejnih rešitev za zagotovitev prometne varnosti, cesta R1-230, odsek 0251 (Ormož-Most čez Dravo)
Naročnik: Appia. Družba za projektiranje, raziskave in inženiring
Izvajalec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za Gradbeništvo, Center za prometno tehniko in varnost v prometu, izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.grad., mag. Marko Renčelj, univ.dipl.inž.grad., Goran Jovanović, univ.dipl.inž.grad.
Študija idejnih rešitev za zagotovitev prometne varnosti, cesta R3-709, odsek 8614 Mb (Pobrežje-Pernica)
Naročnik: Appia. Družba za projektiranje, raziskave in inženiring
Izvajalec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za Gradbeništvo, Center za prometno tehniko in varnost v prometu, izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.grad., mag. Marko Renčelj, univ.dipl.inž.grad., Goran Jovanović, univ.dipl.inž.grad.
Studija opravdanosti izvedbe kružnog raskrižja u križanju ulica G. Kalčića i M. Vlašića u Poreču
Naročnik: Grad Poreč, Poglavarstvo grada Poreča, Komunalni odjel
Izvajalec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Center za prometno tehniko in varnost v prometu, izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.grad., izr.prof.dr. Drago Sever, univ.dipl.inž.grad., mag. Marko Renčelj, univ.dipl.inž.gradb., Beno Mesarec, univ.dipl.inž.prom.
Studija opravdanosti izvedbe rekonstrukcije dionice ulice Ive Lole Ribara između raskrižja s ulicama A. Butorac i V. Širola-Paje u Poreču
Naročnik: Grad Poreč, Poglavarstvo grada Poreča, Komunalni odjel
Izvajalec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Center za prometno tehniko in varnost v prometu, izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.grad., mag. Marko Renčelj, univ.dipl.inž.grad.
Primernost uvedbe krožnega križišča na regionalni cesti R1/227 Slovenj Gradec – Ravne in občinske ceste Glavni trg ter občinske ceste za industrijsko cono
Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec
Izvajalec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Center za prometno tehniko in varnost v prometu, izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.grad., izr.prof.dr. Drago Sever, univ.dipl.inž.grad., mag. Marko Renčelj, univ.dipl.inž.grad.
Recenzija razvojno raziskovalnega projekta Metodologija za določitev prioritete prometno varnostnih ukrepov na obstoječih in na novo predlaganih lokacijah prehodov za pešce
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
Izvajalec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Center za prometno tehniko in varnost v prometu, izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.grad.
Študija idejnih rešitev za izboljšanje stanja ter preučitev možnosti uvedbe ukrepov za umirjanje prometa, cesta v Meljski dol
Naročnik: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija
Izvajalec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Center za prometno tehniko in varnost v prometu, izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.grad., mag. Marko Renčelj, univ.dipl.inž.grad.
Recenzija prometne studije grada Poreča
Naročnik: Grad Poreč, Poglavarstvo grada Poreča, Komunalni odjel
Izvajalec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Center za prometno tehniko in varnost v prometu, izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi, univ.dipl.inž.grad., izr.prof.dr. Drago Sever, univ.dipl.inž.grad.
X