Meni

Katedra za tehnologijo in organizacijo prometa

Katedra za za tehnologijo in organizacijo prometa deluje v sklopu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Predstavitev

Področje delovanja

Katedra izvaja aktivnosti, povezane z izvajanjem visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa promet na Fakulteti za gradbeništvo ter z znanstveno raziskovalnim ter razvojnim delom na področju prometa in logistike. Pedagoška dejavnost se izvaja v okviru naslednjih predmetnih področij:
 • Organiziranje prometa,
 • Poslovna logistika in
 • Tehnologija prometa.
Zraven omenjenih predmetnih skupin, aktivnosti katedre segajo na področje:
 • racionalizacije in optimizacije tehnoloških in organizacijskih postopkov v logističnih in nelogističnih podjetjih,
 • uporabo sodobnih računalniško podprtih orodij in tehnologij za podporo logističnih procesov,
 • prometnega prava in špedicije,
 • drugih interdisciplinarnih dejavnosti, povezane z organiziranjem in izvajanjem logističnih storitev.
Sodelavci katedre sodelujejo pri izvajanju podiplomskega študijskega programa gradbeništvo izbirna skupina Prometnice in tehnologija prometa ter pri vodenju in izvajanju podiplomskega študijskega programa promet, izbirni skupini Cestni promet in železniški promet. 

Predstojnik katedre

izr. prof. dr. Drago Sever, univ. dipl. inž. grad.

Član katedre

doc. dr. Sergej Težak, univ. dipl. inž. str.

 

Član katedre

izr. prof. dr. Stane Božičnik, univ. dipl. ekon.

 

Član katedre

viš. pred. mag. Sebastian Toplak, univ. dipl. inž. prom.

 

Član katedre

pred. Tomislav Letnik, univ. dipl. inž. prom.

 

Član katedre

izr. prof. dr. Dušan Jovanovič, univ. dipl. prav.

 

Članica katedre

viš. strok. raz. asist. Katja Hanžič, univ. dipl. ekon.

 

Članica katedre

viš. strok. raz. asist. Maršenka Marksel, univ. dipl. ekon.

 

Članica katedre

viš. strok. raz. asist. Nina Pavletič, univ. dipl. ekon.

 

Članica katedre

Metka Dernovsek, mag. posl. ved

 

Pedagoška dejavnost

Zunanji sodelavci:
 • izr. prof. dr. Anton Ogorelc, univ. dipl. ekon
 • izr. prof. dr. Tomislav Josip Mlinarič, univ. dipl. inž. prom.

 

Predmeti

Pokriva tri predmetna področja na UNI in VS programu Promet na UM FG:

 • Organiziranje prometa (skupaj 8 predmetov)
 • Poslovna Logistika (skupaj 9 predmetov) in
 • Tehnologija prometa (skupaj 9 predmetov)
Sodelovanje z drugimi univerzami:
 • Fakulteta za pomorstvo in Promet UL,
 • Fakultete prometnih znanosti Zagreb (HR)
 • BOKU Wien (A)
 • Geografski Inštitut Univerze v Wuerzburgu (D)
 • Fakulteta za gradbeništvo Erfirt (D)
Sodelovanje z drugimi organizacijami
 • Ministrstvo za promet RS,
 • Javna agencija za železniški promet,
 • Gorenje d.d., Velenje (sodelovanje pri predavanjih, strokovne ekskurzije)
 • Pivovarna Laško d.d. Laško (strokovne ekskurzije)
 • Slovenske železnice d.d. (sodelovanje pri predavanjih, strokovne ekskurzije, diplome)
 • Certus d.d. Maribor (strokovne ekskurzije, diplome)
 • Luka Koper d.d. Koper (strokovne ekskurzije)
 • Valšped d.o.o. (strokovne ekskurzije, diplome)
 • Intereuropa d.d., Poslovna enota Maribor (strokovne ekskurzije)

   

DOKTORATI, MAGISTERIJI IN DIPLOME
                magistrsko delo
                kandidat: Sebastian Toplak
                mentor: izr. prof. dr. Drago Sever
 
Dimenzioniranje nivojskih semaforiziranih križišč v realnem okolju : magistrsko delo.      
                kandidat: DOBOVŠEK, Matej.
mentor: izr. prof. dr. Drago Sever
[COBISS.SI-ID 9535510]
 
Mobilnost oseb s posebnimi potrebami znotraj socialnovarstvenih ustanov : magistrsko delo.       
kandidat: IVANČIČ, Anton
mentor: dr. Drago Sever
                [COBISS.SI-ID 11045910]
 
Poslovna politika Slovenskih železnic – dejavnik vključevanja v evropske prometne tokove            
magistrsko delo
kandidat: Bojan Pirš
mentor: prof. dr. Ratko Zelenika    
               
Prispevek k preoblikovanju vojaške logistične baze v dinamični logistični center : magistrsko delo.             
kandidat: PERC, Cvetko
mentor: izr. prof. dr. Drago Sever
[COBISS.SI-ID 10144278]
 
Racionalizacija zbirnih in transportnih poti komunalnih vozil s pomočjo optimizacijskih metod : magistrsko delo.      
kandidat: BEČAJ, Darko.
mentor: izr. prof. dr. Drago Sever
http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=6974
[COBISS.SI-ID 12902422]
 
Racionalizacija eksploatacije in vzdrževanja potniških železniških vozil v Sloveniji, ki temelji na logističnih načelih    
magistrsko delo
kandidat: Miran Srebrenič
mentor: prof. dr. Ratko Zelenika
 
magistrsko delo
kandidatka: Sabina Zebec
mentor: prof. dr. Ratko Zelenika    
 
Prometna politika v funkciji trajnostnega razvoja cestnega prometa v Sloveniji : magistrsko delo  
kandidat: MAUČEC, Hugo.
mentor: red. prof. dr. Ratko Zelenika
[COBISS.SI-ID 9697046]

Znanstveno raziskovalna dejavnost

Znanstveno raziskovalna dejavnost sodelavcev KaTOP pokriva naslednja znanstvena področja:
po šifrantu raziskovalnih področij in podpodročij (MŠZŠ)
2. Tehnične vede; 2.19 Promet
2.19.1    Prometna tehnika in tehnologija
2.19.2    Podjetniška logistika
2.19.3    Prometni sistemi
Raziskovalci
izr. prof. dr. Drago Sever, univ. dipl. inž. grad. – predstojnik katedre     
prof. dr. Ratko Zelenika, univ. dipl. ekon.     
viš. pred. dr. Stanislav Božičnik, univ. dipl. ekon.        
viš. pred. dr. Sergej Težak, univ. dipl. inž. str.              
viš. pred. mag. Sebastian Toplak, univ. dipl. inž. prom.
asist. Ana Marija Ljubič, univ. dipl. inž. prom.              
asist.Katja Hanžič, univ.dipl.ekon.   

Tomislav Letnik, univ.dipl.inž.prom.

 

Znanstveno-raziskovalno delo

Kratek opis dejavnosti znanstvenoraziskovalnega dela katedre
Katedra za tehnologijo in organizacijo prometa raziskuje na področju analiziranja procesov upravljanja prometa v urbanih okoljih s težnjo po razvoju čim ustrezneje zasnovanega in izgrajenega prometno informacijskega sistema, za zagotavljanje takojšne dostopnosti mnogoplastnih podatkov o prometu in prometnem okolju in prometno relevantnih informacij.       
Del raziskav uporabe in razvoja računalniško podprtih orodij in tehnologij je osredotočenih na proučevanje problemov racionalizacije in optimizacije tehnoloških in organizacijskih postopkov na področju poslovne logistike.        
V okviru raziskovalnih projektov EU člani katedre sodelujejo pri identifikaciji postopkov, ovir in orodij za izboljšanje projektnega odločanja in zagotavljanje mobilnosti v Evropski uniji.

Znanstveno raziskovalno delo

Znanstveno raziskovalna dejavnost sodelavcev KaTOP pokriva naslednja znanstvena področja:
po šifrantu raziskovalnih področij in podpodročij (MŠZŠ)
2. Tehnične vede; 2.19 Promet
2.19.1    Prometna tehnika in tehnologija
2.19.2    Podjetniška logistika
2.19.3    Prometni sistemi
Raziskovalci
izr. prof. dr. Drago Sever, univ. dipl. inž. grad. – predstojnik katedre     
prof. dr. Ratko Zelenika, univ. dipl. ekon.     
viš. pred. dr. Stanislav Božičnik, univ. dipl. ekon.        
viš. pred. dr. Sergej Težak, univ. dipl. inž. str.              
viš. pred. mag. Sebastian Toplak, univ. dipl. inž. prom.
asist. Ana Marija Ljubič, univ. dipl. inž. prom.              
asist.Katja Hanžič, univ.dipl.ekon.   

Tomislav Letnik, univ.dipl.inž.prom.

 

Znanstveno-raziskovalno delo

Kratek opis dejavnosti znanstvenoraziskovalnega dela katedre
Katedra za tehnologijo in organizacijo prometa raziskuje na področju analiziranja procesov upravljanja prometa v urbanih okoljih s težnjo po razvoju čim ustrezneje zasnovanega in izgrajenega prometno informacijskega sistema, za zagotavljanje takojšne dostopnosti mnogoplastnih podatkov o prometu in prometnem okolju in prometno relevantnih informacij.       
Del raziskav uporabe in razvoja računalniško podprtih orodij in tehnologij je osredotočenih na proučevanje problemov racionalizacije in optimizacije tehnoloških in organizacijskih postopkov na področju poslovne logistike.        
V okviru raziskovalnih projektov EU člani katedre sodelujejo pri identifikaciji postopkov, ovir in orodij za izboljšanje projektnega odločanja in zagotavljanje mobilnosti v Evropski uniji.

Projekti

QUEST - Orodje upravljanja kakovosti za energetsko učinkovito in trajnostno mobilnost

Program Inteligentna energija Evrope

Razpis STEER 2010 – Energetsko učinkoviti transport

Prioriteta – Revidiranje in certificiranje urbanih transportnih politik

Št. pogodbe: S12.589406 (04/2011), proračun projekta: 2.016.397 €

Trajanje: 05/2011 – 11/2013

Vodja: Sebastian Toplak

Več informacij: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/quest

Povzetek

V okviru projekta QUEST je bilo razvito orodje za pregled in revizijo obstoječih načrtov trajnostne mobilnosti ali celostnih prometnih strategij v mestih in občinah. Na osnovi skrbnega pregleda in revizije se s pomočjo orodja oblikujejo ukrepi, ki prispevajo k energetsko učinkovitejši in trajnostni mobilnosti.

Hkrati orodje pomaga vzpostaviti in nadalje razviti trajnostne politike mobilnosti in ukrepe z zunanjo podporo izvedenca – presojevalca QUEST. Poudarek orodja QUEST je na vpletenosti deležnikov, saj poskuša vzpostaviti skupno razumevanje težav med vsemi lokalnimi deležniki in pospešiti razvoj ustreznih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti in izboljšav notranjih procesov, ki jih je dejansko mogoče implementirati.

QUEST ni lepotno tekmovanje! Ne poskuša primerjati ene občine ali mesta z drugim. Namen orodja QUEST je identifikacija obetavnih območij za razvoj in podpora procesov v občini ali mestu, ki vodijo k dejanskim izboljšavam. QUEST upošteva, da ima vsaka občina svoj, specifičen kontekst in značilnosti, ki jih je treba upoštevati. Na osnovah skrbnega pregleda, ovrednotenja in revizije se s pomočjo orodja QUEST oblikujejo ukrepi, ki prispevajo k energetsko učinkovitejši in trajnostni mobilnosti.

Orodje QUEST je bilo razvito in sprva testirano v projektnem konzorciju, pri čemer so bile nadgrajene izkušnje obstoječih orodij za upravljanje in presojo kakovosti, kot so BYPAD, Mediate in EMAS, in obstoječih smernic EU za načrte trajnostne urbane mobilnosti (SUMP).

QUEST – Presojevalci

Vsi presojevalci QUEST so bili usposobljeni za uporabo metodologije QUEST in imajo praktične izkušnje s procesom QUEST v več mestih. Ključen del orodja QUEST je sodelovanje z mestnimi oblastmi in drugimi deležniki, da se dosežejo izboljšave na področju trajnostne mobilnosti. Presojevalec QUEST mora organizirati in moderirati proces razvoja načrta ukrepov tako, da pri tem sodeluje, hkrati pa mora biti izvedenec za načrtovanje mobilnosti, da oceni učinkovitost mesta in daje nasvete. Vloga presojevalca QUEST je, da vodi mesto skozi proces QUEST in podpira mestne oblasti pri iskanju najučinkovitejših načinov dela. Vsak presojevalec zelo dobro pozna in je seznanjen z nacionalnim ogrodjem in predpisi glede urbane mobilnosti in transporta v državi, v kateri dela, kar zagotavlja, da se lahko QUEST izvaja učinkovito, saj upošteva tudi lokalne okoliščine. Med projektom QUEST so bili presojevalci dejavni v približno 50 evropskih mestih. Trenutno je bilo orodje QUEST implementirano že v več kot 100 evropskih mest.

AKADEMIJA QUEST – Varovanje kakovosti metodologije in zagotavljanje usposabljanja

Skupni cilj akademije QUEST je usposabljanje presojevalcev po celi Evropi, tako da lahko participatorno vodijo mesta pri razvoju njihovih trajnostnih prometnih politik. Usposabljanje temelji na orodju QUEST in postopkih upravljanja kakovosti. Akademija prav tako pospešuje izmenjavo podatkov in izkušenj med mesti in zagotavlja platformo za diskusije in razprave.

Akademija zato prispevala k izgradnji kapacitet na področju trajnostne mobilnosti po Evropi in podpirala nove presojevalce.

Trenutno stanje

Partnerji v projektu QUEST so skupaj razvili in testirali orodje QUEST. Delijo si pravice do intelektualne lastnine in bodo zagotovili zapuščino QUEST v obdobju po projektu. Akademija bo začela svojo pot kot spletna platforma za presojevalce, ki tržijo in uporabljajo metodo QUEST. Akademija bo zagotavljala omrežje presojevalcev, primere dobrih praks in zagotavljala nadzor kakovosti. Na novo usposobljeni presojevalci se lahko pridružijo akademiji QUEST kot partnerji, tako da bodo dobili pravico za uporabo metode QUEST in podpornega materiala.

QUEST v Sloveniji:

 

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

v.p.mag. Sebastian Toplak, tel.: +386 (0) 22 29 43 75

E-pošta: sebastian.toplak@um.si

CRP - Razvoj slovenskih potencialov na področju raziskav v prometu - Trans SLO PLUS

V2-0552 Razvoj slovenskih potencialov na področju raziskav v prometu
Financerja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za promet
Vodja: Stanislav Božičnik
Trajanje: 1. 09.2008 – 30. 08. 2012

Obseg: 100.000,00 EUR

POVZETEK

 
Projekt TransSLO–PLUS je horizontalna dejavnost katere namen je vzpostaviti slovensko raziskovalno mrežo na področju prometa s ciljem povečati konkurenčnost domačega (nacionalnega) raziskovalnega potenciala, spodbuditi vključevanje malih in srednjih podjeti (MSP) v EU projekte ter spodbuditi sodelovanje med slovensko raziskovalno skupnostjo in zainteresiranimi raziskovalnimi organizacijami v tujini.
 
Dejavnosti projekt TransSLO-PLUS temeljijo na uspešno izvedenem projektu TransSLO, ki je postavil temelje za evidentiranje raziskovalnih organizacij na področju prometa in v sodelovanju z Ministrstvom za promet Republike Slovenije opredelil osnovne strateške usmeritve in prednostne naloge (Roadmaps) na področju razvoja nacionalnega programa raziskav v prometu.
 
Rezultati projekta TransSLO so pokazali, da ima Slovenija velik raziskovalni potencial, ki je do danes dosegel precej dobrih rezultatov tako doma kot na mednarodni ravni. Kljub temu ugotavljamo, da je slovenski raziskovalni prostor na področju prometa premalo povezan in še vedno premalo prisoten v evropskih raziskovalnih mrežah, kjer nastajajo inovativne rešitve za reševanje skupnih problemov Skupnosti na področju prometa. To še zlasti velja za MSP, dejavna v raziskavah na področju prometa, katerih vključevanje v Evropski raziskovalni prostor Evropska Komisija še posebej spodbuja. Ne nazadnje ima slovenska raziskovalna sfera na področju prometa jasne primerjalne prednosti pred drugimi državami pri reševanju specifičnih problemov na območju Zahodnega Balkana, saj gre za prostor, ki s hitrejšim razvojem gospodarstva v državah tega območja nedvomno postaja tudi skupni prometni prostor.
 
Skozi vse predlagane dejavnosti, ki so razdeljene na pet projektnih sklopov, projekt TransSLO-PLUS zasleduje temeljne usmeritve raziskovalne dejavnosti, kot jih je opredelilo Ministrstvo za promet v sodelovanju s stroko, ter jih hkrati postavlja v kontekst prednostnih usmeritev Evropske skupnosti na področju raziskav v prometu. Obenem projekt postavlja temelje za trdnejšo povezanost in delitev dela med slovenskimi raziskovalnimi organizacijami, spodbuja njihovo sodelovanje z drugimi deležniki na področju prometa ter postavlja temelje za povečevanje preglednosti raziskovalnih rezultatov in zgodnjega dostopa do domačih in mednarodnih raziskovalnih tem z namenom spodbujanja hitrejšega in učinkovitejšega prenosa raziskovalnih izsledkov v tržno prakso v skladu s potrebami in pričakovanji uporabnikov iz vseh modalitet.
 
Na podlagi izvedbe predlaganih dejavnosti bo projekt TransSLO-PLUS pomembno prispeval k:
·         pripravi slovenskega nacionalnega programa in politike raziskav na področju prometa,
·         udejanjanju Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) v sonaravnem prometu,
·         večjemu vključevanja MSP, ki se ukvarjajo z raziskavami na področju prometa, v ERA,
·         začetku sodelovanja med raziskovalnimi zmogljivostmi na območju regije (Zahodni Balkan),
·         povezavi raziskovalne sfere s področja prometa z deležniki in, ne nazadnje
·         izboljšanju zaposlitvenih možnosti za slovenske raziskovalce na področju prometa.
 
S tem bo postavil trdne temelje za pospešen razvoj lastnega znanja ter njegovo učinkovitejšo rabo pri razvoju slovenskih prometnih sistemov, za okrepitev prisotnosti slovenske stroke v evropskih raziskovalnih mrežah in projektih s področja prometa, vključno z MSP, ki so dejavne na tem področju, za sodelovanje pri oblikovanju inovativnih rešitev ter njihov prenos na območje širše regije. S tem projekt neposredno odgovarja na evropske izzive za prihodnost, hkrati pa podpira ključne potrebe domačih deležnikov v prometu.

CRP - Možnosti implementacije ukrepov prometne politike glede na gospodarsko strukturo in značilnosti blagovnih tokov

V2-0374 Možnosti implementacije ukrepov prometne politike glede na gospodarsko strukturo Slovenije in značilnosti blagovnih tokov
Financerja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za promet
Vodja: Sever Drago
Trajanje: 1. 10. 2006 – 30. 09. 2008
Obseg: 162.744,12 EUR
Sodelujoče raziskovalne organizacije:
 • Prometni inštitut Ljubljana, d.o.o.
 • Omega Consult, prometni management, d.o.o.
 • UL, Fakulteta za pomorstvo in promet
DEJAVNOST
Tematski sklop: 5.5 Učinkovita prometna politka

Tema: 5.5.2 Prestrukturiranje transportnega sektorja
 
 
POVZETEK
 
Uspešno delujoč in zmogljiv prometni sistem je osnova za gospodarski razvoj, zaposlovanje in družbeno blaginjo vsake države. Deregulacija prometa znotraj EU in globalizacija gospodarskih procesov postavlja prometni sektor pred nove izzive. Uskladiti je potrebno optimalno oskrbo gospodarstva ob hkratnem zagotavljanju okolju sprejemljivega izvajanja tovornega prometa.
 
Prometna politika EU v beli knjigi kot ustrezno smer razvoja predlaga integracijo posameznih prometnih sistemov v skupno in med seboj usklajeno delujočo celoto. Kvalitetni in med seboj kompatibilni ter komparativni prometni podatki so osnova za razvoj in oblikovanje ustreznih prometno-političnih ukrepov in strategij za učinkovito in okolju sprejemljivo izvajanje tovornega prometa, kjer je nujno potrebno poznavanje ter možnost zaznavanja sprememb v blagovnih tokovih. Ključni so predvsem podatki o prometnem povpraševanju in trenutnem obsegu, strukturi in poteku blagovnih tokov v okviru posameznih prometnih sistemov ter izvori in ponori blagovnih tokov, kot tudi tranzitni blagovni tokovi. Za področje tovornega prometa so v primerjavi z osebnim potniškim prometom značilne precejšnje pomanjkljivosti, tako na področju obsega in strukture podatkov, kot tudi na področju medsebojne kompatibilnosti podatkov različnih prometnih sistemov. Na eni strani je to mogoče pripisati zelo heterogeni strukturi tovornega prometa in na drugi strani zelo težavnemu zajemanju »realnih« empiričnih podatkov.
 
Pri prevozih na krajše razdalje, praviloma znotraj urbanih območij je opazen tudi precejšen porast prevozov manjših pošiljk, komercialnih prevozov na področju storitvenih dejavnosti in prevozov za lastne potrebe, ki jih praviloma do sedaj niti nismo sistematično zajemali in analizirali. V tujini navedenim oblikam prevozov posvečajo vse večjo pozornost, saj ugotavljajo, da se obseg t.i. komercialnega prometa (Business Traffic, Witschaftsverkehr) s prestrukturiranjem gospodarstva iz industrijskega sektorja k storitvenemu vse bolj povečuje in bo v prihodnje vse pomembneje vplival na tekoče odvijanje prometa predvsem znotraj urbanih območij. Iz raziskav opravljenih v Nemčiji je razvidno, da znaša delež komercialnega prometa, ki odpade na cestni promet 34% skupnega prometa.
 
S ciljem oblikovanja kvalitetnejših in strokovno utemeljenih prometno političnih ukrepov, ki bodo zajemale vse oblike tovornega prometa, želimo v okviru pričujočega raziskovalnega projekta podrobneje preučiti značilnosti blagovnih tokov v kopenskem prometu Slovenije. Nova znanja, spoznanja in zakonitosti bodo omogočila izdelavo različnih prometno političnih scenarijev, ki jih bo na ta način mogoče kvalitetneje ovrednotiti.
 
Ključnega pomena je vzpostavitev ustrezne podatkovne osnove, ki združuje, tako zgodovinske, trenutne kot tudi pričakovane podatke o blagovnih tokovih, razpoložljivosti in usposobljenosti infrastrukture, prometnih sredstvih ter druge relevantne podatke obravnavanih prometnih podsistemov. V okviru slednjega bomo podrobneje preučili obstoječe vire, sisteme in modele zajemanja prometnih podatkov v Republiki Sloveniji. Analizirali bomo možnosti čim kvalitetnejšega zajemanja podatkov o izvorih in ponorih tovornega prometa, o izkoriščenosti tovornih vozil in morebitnih praznih vožnjah s ciljem preučitve možnosti vplivanja na sam prostorski potek tovornih tokov, optimizacijo izkoriščenosti tovornega prostora in zmanjšanju števila praznih voženj. Za odpravo navedenih slabosti bomo preučili realne možnosti in potenciale preusmeritve cestnega tovornega prometa na železnico, ustvarjanju skupnih intermodalnih prometnih storitev cestnega in železniškega prometa, možnosti učinkovitejšega vplivanja na prostorski potek cestnih tovornih tokov s poudarkom na zmanjšanju deleža tistega dela tovornega (komercialnega) prometa, ki ga ocenjujemo kot problematičnega glede na podan kriterij. Poseben poudarek bomo posvetili celostni obravnavi tovornega prometa, ki poleg “klasičnega” tovornega prometa vključuje tudi prevoze manjših pošiljk, komercialne prevoze na področju storitvenega sektorja, službene prevoze in prevoze za lastne potrebe.

6. OKVIRNI PROGRAM - Further Implementation and Improvement of Cycling Audits in EU Cities and Regions (BYPAD Platform)

Naslov projekta: Further Implementation and improvement of Cycling Audits in EU Cities and Regions
Acronym: BYPAD Platform
Nosilec: Toplak Sebastian
Financer: Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Obseg: odvisen od števila vključenih mest (50 % sofinanciranje EU)
Trajanje: 1. 1. 2006 – 31. 10. 2008

Sodelujoče organizacije:  Vectris (koordinator), FGM-AMOR, Velo:Consult, Thomas Krag, ECF (Evropska kolesarska zveza), Öko-inst, CDV, Altermodal, Perform Energia, PGV, D&O, Citec, Trivector, Lt Cons, TRL, Colin Buch, Univ Athens, CINESI, REC, COGITA, Healthy Cities, Ecological transp, Cycling cities Poland, Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo


POVZETEK

 
Osnovni namen projekta je nadaljnji razvoj orodja BYPAD, implementacija v številnih evropskih mestih in razširitev uporabe orodja na regije. Vzpostaviti se namerava mreža nacionalnih kontaktnih točk s pomočjo katerih bodo posamezna mesta oziroma regije lahko implementirale orodje Bypad. Predvideno je tudi izobraževanje t.i. »Bypad auditorjev«, ki bodo sodelovali pri sami implementaciji in kasnejši kontroli kvalitete kolesarske politike.

6. OKVIRNI PROGRAM - Mobility Management for housing areas - from car-dependency to free choice (ADD HOME)

Naslov projekta: Mobility Management for housing areas – from car-dependency to free choice
Acronym: ADD HOME
Nosilec: Toplak Sebastian
Financer: Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Obseg: 6,4 MM (mean month) – delež UM-FG
Trajanje: 1. 12. 2006 – 30. 11. 2009
 

Sodelujoče raziskovalne organizacije:  Forschungsgesellschaft Mobilität – Austrian Mobility Research FGM-AMOR gemeinnützige Gesellschaft m.b.H (FGM-AMOR) – AT; Azienda Mobilità e Infrastrutture S.p.A. (AMI) – IT;  Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW) – DE;  Rhomberg Bau GmbH (Rhomberg) – AT;  Black Sea Regional Agency for Energy Management (BSRAEM) – BU;  University of Maribor, Faculty of Civil Engineering (UM FG) –  SLO.

 

POVZETEK
 
Osnovni cilj projekta ADD HOME je zmanjšanje potovalnih potreb in pospešitev prehoda iz avtomobilsko odvisnih potovanj k energetsko bolj varčnim oblikam potovanj (modal shift) s poudarkom na začetnih potovanjih iz bivalnih območij.
 
ADD HOME vključuje naslednja tematska področja:
 • promet
 • upravljanje mobilnosti (mobility management)
 • stanovanjska politika
 
Za dosego navedenih ciljev so v okviru t.i. pilotskih projektov načrtovane naslednje aktivnosti:
 • sprememba pravnih in zakonskih okvirjev tako, da bo pred načrtovanjem novih bivalnih območij omogočena resna razprava in izdelani konkretni načrti o trajnostni mobilnosti;
 • sprememba »kriterijev« določanja dostopnosti novih bivalnih območij in vsakega gospodinjstva posebej (prioritetna obravnava energetsko varčnejših oblik prometa);
 • sprememba potovalnih navad ljudi oz. »mobilnostnih vzorcev« s pomočjo storitev, ki bodo posamezna potovanja oz. dele potovanj ustrezno povezovala (bundle) oz. integrirala (mobilnostni servisa).
 
V okviru projekta ADD HOME bodo na različnih ravneh in v različnih vlogah sodelovali naslednji subjekti:
 • občine in regije (pravni subjekti)
 • gradbena in stanovanjska podjetja
 • prometni ponudniki – prevozniki
 • stanovanjski skladi
 • ponudniki mobilnostnih storitev
 • lokalni ponudniki (najemodajalci)
 • stanovalci.

6. OKVIRNI PROGRAM - Promoting Innovative Intermodal Freight Transport (PROMIT)

Naslov projekta: Promoting Innovative Intermodal Freight Transport
Acronym: PROMIT
Nosilec: Božičnik Stanislav
Financer: Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Obseg: 8.820,00 EUR (delež UM FG)
Trajanje: 1. 9. 2006 – 28. 2. 2009
 
Project Coordinator: PTV (Plannung Transport Verkehr)
Project partners: Centre for Research and Technology Hellas / Hellenic Institute of Transport, LogIT a.s., Transeuropean Consultants for Transport, Development and Information Technology S.A., Rapp Trans, Technical Research Centre of Finland, Institute of Shipping Economics and Logistics, Közlekedestudomanyi Intezet KHT, Netherlands Organisation for Applied Science research
Subcontractor: CETENA, Obet, Ecorys, Germanischer Lloyd, VGTU, CDV, AVV, Uni Southampton, Polito, TRL, TOI, DLR, Interporto Bologna, Marintek, AREVA, CargoTechnologies, University of Maribor, Faculty of Civil Engineering
 
 
 
OBJECTIVES
 
PROMIT is a European Coordination Action (CA) for intermodal freight transport initiating, facilitating and supporting the coordination and cooperation of national and European initiatives, projects, promotion centres, technology providers, research institutes and user groups related to this most complex transport form. The strategic PROMIT objective is to contribute to a faster improvement and implementation of intermodal transport technologies and procedures and to help promoting intermodal logistics and mode shift by creating awareness on innovations, best practices and intermodal transport opportunities for potential users as well as for politicians and for the research community. The project implementation covers a 3-year period, where 3 Intermodal Innovation Day Conferences and at least 15 cluster Workshops will be organised in addition to the dissemination via brochures, newsletter and Internet homepage. PROMIT will raise synergies in the European intermodal community and contribute to policy initiatives on national and European level supporting the shift of transports from road to Intermodal transport modes.

6. OKVIRNI PROGRAM - Users Reaction and Efficient Differentiation of Charges and Tolls (DIFFERENT)

Naslov projekta: Users Reaction and Efficient Differentiation of Charges and Tolls
Acronym: DIFFERENT
Nosilec: Božičnik Stanislav
Financer: Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Obseg: 16.008 EUR
Trajanje: 10. 5. 2006 – 30. 4. 2008
 
Project Coordinator: Napier University (TRi)
 

Project partners: Universidad de las Palmas de Gran Canaria (EIT), link to ESI-VU website, Stichting Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit (ESI-VU), Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), University of Leeds (ITS), Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi, TRT Trasporti e Territorio (TRT), Technische Universität Dresden (TUD), École Nationale des Ponts et Chaussées (France), Dipartimento Idraulica, Trasporti e Strade – University of Roma “La Sapienza” (DITS), Ecoplan: Economic Research and Policy Consultancy (Ecoplan), SINTEF – Stiftelsen for Industriell Teknisk Forskning ved Norges Tekniske Hogskole (SINTEF), Univerza v Mariboru, Fakulteta za Gradbenistvo (UM-FG).

Project background
 
In the European Union, levels and structures of transport infrastructure charges vary strongly across transport modes and countries. Some degree of convergence exists on the intention to apply the principle of marginal cost pricing in various transport sectors, but, in the presence of unsolved difficulties in funding transport investment and even serious concerns about marginal social cost pricing in several countries, any such convergence is slow. Furthermore, at present, the charging regimes that can be observed are often far from internalising external costs and are rarely based on efficiency principles. In this situation, differentiation of existing charges appears to be a sensible intermediate step. The potential scope of price differentiation is broad and includes dimensions such as:
 • time, for example in the case of congestion or noise nuisance;
 • place, for example depending on congestion level or region;
 • type of infrastructure, to represent differences in quality supplied;
 • type of user and/or type of goods, to capture willingness to pay of clients;
 • type of vehicle and axle loads to take for instance maintenance costs into account. 
Project approach
 
A key issue in putting differentiated charges into practice is the need to understand user reactions to differentiated prices, and this will be investigated in DIFFERENT through empirical as well as inter-related theoretical work. The main emphasis of the DIFFERENT project is on the empirical work, based on real-world case studies. Hence a range of cases where price differentiation is actually applied will be studied. However, since in some sectors real world cases are scarce or lacking, use will also be made of Stated and Revealed Preference research. In addition, models will be used to analyse the effects of price differentiation, in particular with regard to long-term consequences.
 
An important dimension that will be considered is that the users who are directly confronted with an infrastructure charge will generally try to pass on at least part of the effect to other actors, notably their customers. The latter’s anticipated reaction to such a transfer will determine the infrastructure users’ pricing policy as well as their own acceptance of the infrastructure charges. This aspect is of high relevance not only for the immediate chain of reactions, but, moreover, for the ultimate economic effects of any differentiated charging system.
 
The theoretical side in DIFFERENT will have three main pillars:
 • Normative economic theory will tell whether, given real-world frictions, notably the costs of differentiation on the side of infrastructure operators, their clients and end users, which type of differentiated charging structures should be implemented to maximize welfare.
 • Positive economic theory will tell, given political circumstances, selfish motives of decision makers and the influence of interest groups, which differentiated pricing structures are the most likely to be implemented.
 • Behavioural theory will take account of cognitive factors, which may lead travellers, and in some cases also freight operators, to make sub-optimal decisions, either because of their inability to process complex pricing information or because of ‘irrational’ pattern of behaviour. 
Main objectives
 
The main objectives of the DIFFERENT project are:
 • to improve the understanding of user reactions to differentiated prices;
 • to develop a scientifically sound approach to determine efficient differentiation of infrastructure cost based charging schemes and methods to assess their impact on user behaviour;
 • to analyse and demonstrate the benefits and effectiveness of differentiated charging and taxation schemes as a means to manage mobility, externalities, equity aspects and to obtain revenues and recover infrastructure costs;
 • to provide policy recommendations in general and, in particular, for the Common European Transport Policy.
Expected impact
 
The principal impact of this project will be the encouragement of the design and implementation of new differentiated infrastructure charging schemes in the real world. Therefore, the results of the DIFFERENT project will be of high interest to policy makers on all levels: European, national, regional and local. Furthermore, the results could impact on ordinary people’s every-day lives, and therefore the project’s conclusions will be presented in a manner that makes them accessible to both politicians and the general public.

6. OKVIRNI PROGRAM - Public Transport Systems Accessibility for People with Disabilities in Europe (PTacces)

Naslov: Public Transport Systems Accessibility for People with Disabilities in Europe
Akronim: PTaccess
Financer: Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Vodja: Sebastian Toplak
Trajanje: 01.02.2007 – 01.02.2009
Obseg: 1 MM ((Mean Month)
Koordinator: FGM-AMOR (A), UM-FG podizvajalec
 
 
POVZETEK
 
Osnovni cilj projekta je zajeti trenutno stanje na področju dostopnosti primestnega in mestnega javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP) za invalide v vseh državah članicah EU. Poleg tega se bodo skušali identificirati in analizirati t.i. primeri dobrih praks ter inovativni pristopi k izboljšanju dostopnosti JPP za invalide. V vseh državah se bodo analizirale trenutne tehnične rešitve na področju JPP ter mnenja treh ključnih skupin (akterjev) in sicer politične ravni v vlogi oblikovalcev politike na tem področju (Ministrstvo za promet), raven izvajalcev oz. operaterjev JPP, kot ponudnikov prevoznih storitev in raven invalidskih organizacij oz. združenj v vlogi uporabnikov teh storitev.

6. OKVIRNI PROGRAM - General Preventive Teaching MODULE CLOSE-TO The Implementation of a Successfully Tested Methodological Approach in the European Driving Education System (MODULE CLOSE-TO)

Naslov: General Preventive Teaching MODULE CLOSE-TO The Implementation of a Successfully Tested Methodological Approach in the European Driving Education System
Akronim: MODULE CLOSE TO
Financer: Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Vodja: Sebastian TOPLAK
Trajanje: 30. 03. 2007 – 30. 03.2010
Obseg: 20,5 MM (Mean Month)
 
Sodelujoče organizacije:
FGM-AMOR – project coordinator (Austria), Province of Styria (Austria), Verkehr human GmbH (Germany), Trivector Information AB (Sweden), Association Avenir Sante France (France), INTRAS – University of Valencia (Spain), PAU Education (Spain), Safetrack S.A. (Greece), Lardis & Partner Consulting (Cyprus), University of Maribor, Faculty of Civil Engineering (Slovenia), TeRRaCe Ltd. (Hungary), ASM (Poland), CDV (Czech Republic)
POVZETEK
 
Osnovni cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti »mladih voznikov« s poudarkom na izboljšanem izobraževanju oz. usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil. V okviru projekta bo že obstoječa metodologija »CLOSE TO« ustrezno razširjena in prilagojena za implementacijo v program usposabljanja mladih voznikov na evropski ravni. Metodologija CLOSE TO temelji na »peer education principles«, kjer »vrstniki učijo vrstnike«. V teoretični del usposabljanja mladih voznikov se bodo skušala vključiti avtentična poročila o prometnih nesrečah in sicer s strani t.i. »Peer mentorjev« (povzročitelji prometnih nesreč, reševalci, žrtve).

6. OKVIRNI PROGRAM - Developing and disseminating excellent mobility management measures for young people (CONNECT)

Naslov: Developing and disseminating excellent mobility management measures for young people
Akronim: CONNECT
Financer: Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Vodja: Sebastian TOPLAK
Trajanje: 03. 09. 2007 do 03. 09. 2010
Obseg: 20,5 MM (Mean Month)
 
Koordinator: Mobiel 21, Leuven (BE)
Sodelujoče organizacije: Institut für Verkehrspädagogik, Graz AT, DTV Consultants B.V, MA Breda NL, JMP Consultants Ltd. Lasgow UK, UM Fakuleta za gradbeništvo Maribor SI, Miskolc Megyei Jogu Varos Önkormanyzata Miskolc HU, Union of Black Sea Local Authorities, Varna BG, Centre for Renewable Energy Sources, Pikermi, Attiki GR, Comune di Modena – Settore Ambiente Modena IT.
 
POVZETEK
 
Osnovni cilj projekta je dvig uporabe okolju prijaznih in varnih oblik prometa na poti v šolo in iz nje. V posameznih državah EU bodo analizirane trenutne razmere na področju prevoza otrok in mladine v/iz šol (šolski prevozi, delež uporabljenih prevoznih sredstev,…) in k sodelovanju bo povabljenih nekaj osnovnih in srednjih šol, ki bodo sodelovale kot t.i. »modelne šole«. V okviru slednjih se bodo izvajale določene promocijske in izobraževalne aktivnosti, s pomočjo katerih bi se izboljšala ozaveščenost otrok/mladine in njihovih staršev o pomenu in vlogi uporabe okolju prijaznih in varnih oblik prometa. Ob upoštevanju nacionalnih in lokalnih značilnosti bodo preučeni in razviti novi koncepti šolskih prevozov, ki bodo okoljsko sprejemljivi in varni. 
 
Projekt CONNECT je 11. februarja 2009 v Bruslju s strani Evropske komisije dobil zelo prestižno nagrado Evropa trajnostne energije “Sustainable Energy Europe Award 2009”!!! CONNECT je zmagal v kategoriji konkurenci »Izobraževalne, komunikacijske in promocijske aktivnosti«, kjer je sodelovalo več kot 100 projektov.

7. OKVIRNI PROGRAM - Co-modality - towards optimised integrated chains in freight transport logistics (COMODA)

Naslov projekta: Co-modality optimised integrated chains in freight transport logistics
Acronym: COMODA
Nosilec: Božičnik Stanislav
Financer: Evropska komisija – 7. OKVIRNI PROGRAM
Obseg: 77.040,00 EUR (EC contribution 63.960,00 EUR) delež UM FG              
Trajanje: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
 
Project Coordinator: Instytut Logistyki i Magazynowania (Polska)
 
Project partners / subcontractor: Politechnika Poznanska (Polska), TIS.pt, Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, SA (Portugal), CENTER FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (Greece), PTV Planung Transport Verkehr AG (Germany), AMRIE ITALIA (Italy), University of Newcastle upon Tyne (United Kingdom), University of Turku (Finland), Mobisoft Oy Finland
 
 
SUMMARY
 
The KOMODA proposal is presented as an answer to the research objectives launched by call TPT 2007.2 concerning the optimization of the logistics chain through co-modality. More precisely, KOMODA’s objective is to produce a roadmap, with associated action plans, to nurture an integrated e-Logistics platform by and between modes of freight transport across Europe. Such platform must comply with a series of basic requirements: has to be based in open standards, useable by any concern, able to communicate freely between existing applications and allow the integration of legacy systems and future development. Several of such IT logistics platforms are currently in use, but mostly consist of private company applications not connected and not even compatible. For such developments, KOMODA will identify the industry requirements in terms of organization of the logistics chain and technical specifications of the integrated information system. Opportunities and obstacles affecting the future implementation of the e-Logistics integrated platform will be identified, resulting in the development of recommendations to empower the former and minimize the latter. KOMODA will follow a bottom-up approach, with strong involvement of freight industry stakeholders. The work will include a wide Delphi survey amongst logistics chain stakeholders to obtain a comprehensive picture of available e-logistics applications used in transport operations, their sources, availability, functionality and use by companies. A desk research on transport and technical requirements will complement such exercise. Obstacles and opportunities will be identified for finally developing a structured and coherent action plan for innovation and change leading towards an integrated e-logistics system Europe-wide.

INTERREG III - COordinated REgional LOGistics (CORELOG)

Naslov projekta: COordinated REgional LOGistics
Acronym: CORELOG
Nosilec: Božičnik Stanislav
Financer: INTERREG IIIB CADES
Sofinancer: RS Ministrstvo za okolje in prostor
Obseg: 200.000 EUR (delež FG)
Trajanje: 1. 9. 2005 – 31. 11. 2007
 
Vodilni partner: Emilia Romagna Region
Projektni partnerji: Pricewaterhousecoopers Advisory SRL (Italy) Forschungsgesellschaft  Mobilität – Austrian Mobility (Austria), Heraklion Port Authority S.A. (Greece), Aristotle University of Thessaloniki (Greece), Szechenyi Istvan University (Hungary), University of Maribor FG (Slovenia), Institut of logistics and Warehousing (Poland), Government of Styria (Austria)
 
 
POVZETEK
 
Projekt Corelog (COordinated REgional LOgistics) je mednarodni raziskovalni porojekt, ki se izvaja v okviru raziskovalnega programa INTERREG III B CADSES. V projektu Corelog sodelujeje 9 raziskovalnih partnerjev iz Italije, Avstrije, Grčije, Slovenije, Poljske in Madžarske. Slovenski del projekta vodi in izvaja Fakulteta za gradbeništvo, Univerze v Mariboru.
 
Namen projekta Corelog je analizirati logistične tokove v sodelujočih državah in predlagati ukrepe za racionalizacijo logističnih procesov v smislu nižjih stroškov, boljšega izkoriščanja transportnih sredstev, sodelovanja na področju skladiščenja, sodelovanja pri poenotenju informacijskih sistemov, poenotenju nabavnih in prodajnih tokov in na področju iskanja sonaravnih oblik tovornega prometa. Namen projekta je tudi primerjalno proučiti, na področje logistike vezano nacionalno zakonodajo in iz tega izhajajoče ukrepe v sodelujočih državah. Poučene bodo tudi možnosti in smiselnost sprejetja poenotenih ukrepov za doseganje optimalnih logističnih ciljev, v prvi vrsti med sodelujočimi državami in tudi širše v EU.
V Sloveniji so v okviru projekta Corelog kot področje podrobnejšega proučevanja izbrana podjetja, ki so vključena v Slovenski avtomobilski grozd (ACS), predvsem zaradi tega, ker je obseg logističnih aktivnosti ACS-a pomembno visok in tudi zato, ker so članice že organizirane v obliki grozda kar omogoča lažje koordiniranje aktivnosti v okviru projekta.
 
Zainteresirane članice ACS-a sodelujejo v obliki posredovanja podatkov o logističnih tokovih in njihovih vsakodnevnih logističnih problemih s katerimi se srečujejo. Pomembne pa so predvsem njihove izkušnje oz. primeri dobrih praks, ki bodo vodilo pri iskanju končnih sinergij. Vodilna ideja pri zasnovi projekta je bila, da članice grozda dobavljajo svoje izdelke omejenemu številu kupcev, pogosto tudi istim kupcem, zato bi z nadgradnjo informacijskega logističnega sistema, s strandardiziranjem transportnih enot, s skupnim izkoriščanjem skladiščnih in transportnih kapacitet, ipd., bilo mogoče ustrezno racionalizirati logistične stroške tako na področju »nabavne« kot tudi »prodajne« logistike. Konkreto je namen proučiti možnosti povečanja intermodalnega transporta, smiselnost organiziranja višjih oblik sodelovanja med prevozniki in uporabniki prevozniških storitev v smislu organiziranja logistične borze in/ali sistema za medsebojno izmenjavo informacij o logističnih potrebah in njihovi možni zadovoljitvi.
 
Cilj projekta je torej iskanje in koncipiranje racionalnejših logističnih rešitev za zainteresirane članice ACS.

INTERREG III - Alpine Mobility Check (ALPCHECK)

Naslov projekta: Alpine Mobility Check
Acronym: ALPCHECK
Nosilec: Sever Drago
Financer: INTERREG III B – Področje Alp
Obseg: 100.000 EUR (delež UM-FG)
Trajanje: 1. 8. 2006 – 1. 7. 2008
 
Sodelujoče organizacije: 
Regione del Veneto (Italy);  Autorità Portuale di Venezia (Italy);  Carinthia Regional Government Administration (Department 7 – Common Law and Infrastructure) (Austria);  CSST – Centro Studi sui Sistemi di Trasporto (Italy);  European Academy Bolzano (Italy); IREALP – Institute for Research on Ecology and Economy of the Alpine area (Italy;  OMEGA consult, projektni management, d.o.o., Ljubljana (Slovenia);  Paradigma Unternemensberatung Gmbh (Austria);  Regione Autonoma Valle d´Aosta (Italy);  SLALA – Porta Logistica del Sud Europa (Italy);  TCI Röhling – Transport Consulting International (Germany);  The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences ICCR (Austria);  University of Maribor – Faculty of  Civil Engineering (Slovenia)
 
 
POVZETEK
 
AlpCheck je kratica za Alpine Mobility Check, kar bi lahko prevedli kot Kontrola mobilnosti preko Alpskega področja. Prav zaradi različnega zbiranja prometnih podatkov se pojavljajo predvsem težave pri posredovanju le teh, kar pripelje do težav pri homogeniziranju. Cilj AlpCheck-a je vzpostaviti informacijski sistem, ki bi bil sestavljen iz že obstoječih zbirk, kot tudi iz novih podatkovnih zbirk prometnih podatkov v Alpskem področju. Informacijski sistem bo moral biti globalen in sposoben prilagajanju glede na zahteve uporabnikov in glede na tipologijo potovanj.

MEDNARODNI PROJEKT - Development, diffusion and application of professional innovative Training tools in Logistics and Transport trough territorial Agencies in order to improve intermodal transport, based on European best practices (TRALOTRA)

Naslov projekta: Developmen, diffusion and application of professional innovative Training tools in Logistics and Transport trough territorial Agencies in order to improve intermodal transport, besed on European best practices
Nosilec: Božičnik Stanislav
Financer: Evropska komisija – 6. OKVIRNI PROGRAM
Obseg: 28.800,00 EUR (delež UM FG)
Trajanje: 01. 01. 2007 – 31. 12. 2008
 
Project Coordinator: Provincia di Brescia
Project partners: KLOK Kompetenzzentrum Logistik Kornwestheim, PARADIGMA, Provincia di Cremona and Provincia di Mantova, CERTET Bocconi Milano, Vrenken Transport & Economics LN Den Haag.
 
 
OBJECTIVES
 
Development, diffusion and application of professional innovative Training tools in Logistics and Transport through territorial Agencies in order to improve intermodal transport, based on European best practices
 
 
PROJECT SUMMARY
 
The project will develop innovative training tools in order to improve the professional skill of personnel and management of transport and logistics companies, via the creation of an e-learning platform. Pooling and alignment of existing training and promotional material will be made, in order to develop common European training courses and modules on intermodal transport and other aspects of multimodal logistics, to be hosted by a ICT based e-learning platform.
 
Training actions will take place, targeted to:
·         personnel of logistics companies;
·         students (individuals or enrolled in University or training centre courses);
·         Public Authorities and Public Agencies for intermodal transport and logistics promotion.

MEDNARODNI PROJEKT - Recognition and Rewarding for Ecodriving schemes and energy aware Vehicle procurement and maintenance (RECODRIVE)

Naslov projekta: Recogniton and Rewarding for Ecodriving schemes and energy eware Vehicle procurement and maintenance
Nosilec: Božičnik Stanislav
Financer: Evropska komisija – IEE (Itelligent Energy Europe)
Obseg: 154.769,00 EUR (delež UM FG)
Trajanje: 1. 10. 2007 – 31. 03. 2010
 
Project Coordinator: FGM AMOR (A)
Project partners: Rathgeb KEG, FleetCompany GmbH, IDEC S.A., IVECOL Consult Ltd., Uniunea Romana de Transport Public, TRT Trasporti e Territorio SRL, Western Norway Research Institute, BESEL S.A.
 
 
PROJECT SUMMARY
 
RECODRIVE (Recognition and Rewarding for Ecodriving schemes and energy aware Vehicle procurement and maintenance) is based on existing ecodriving and fleet management experience for fuel saving in fleets, mainly commercial i.e. freight transport and captive i.e. public transport and waste collection fleets. Demonstrators will show the implementation in other high mileage and/or high specific consumption fleets, triggering fuel saving actions by driver and maintenance staff training, recognition and rewarding, not excluding vehicle procurement processes such as electronic on board devices and fuel management systems.
 
Interest groups and alliances of fleet owners will be used for efficient dissemination of project results on workshops and symposia.Policy guidelines for national and regional administration will be developed. The results of fleet owners who have achieved good results with recognition and rewarding schemes will be used as arguments for conviction of other fleet owners, (including service fleets using individual cars). A knowledge hub, implemented as an internet based communication and information platform, tools supporting the procurement of on board and fuel management devices and a support desk to help fleets owners, will be implemented in the course of the project.
X