​​​​​​​​UVODNE BESEDE DEKANA
 
Pisalo se je leto 1960, ko se je na malo prej ustanovljeni Višji tehniški šoli v Mariboru začel študij gradbeništva. 128 brucev je začelo študij v utesnjenih prostorih, ki niso bili v lasti šole, brez laboratorijev in ob zelo skromni opremi in logistični podpori. Bolj malo je bilo tudi ustreznega učiteljskega kadra – prevladovali so odlični praktiki iz gradbenih podjetij in birojev. O kakšni raziskovalni dejavnosti v pravem pomenu besede tedaj sploh še ni bilo mogoče razmišljati. 
Osem let kasneje smo na Oddelku za gradbeništvo dobili prvi laboratorij. Od takrat se je študij gradbeništva razvijal pospešeno. Leta 1973 je višja tehniška šola prerasla v visoko, leta 1975 pa so bili vpisani prvi študenti drugostopenjskega študija. Istega leta smo postali polnopravni člani novoustanovljene Univerze v Mariboru, sedem let pozneje pa smo vpeljali še podiplomski študijski program. Leta 1985 je šola dobila ime Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru.

Nov, za fakulteto pomemben razvojni trenutek je bil leta 1993. Takrat smo poleg že tradicionalnega študijskega programa Gradbeništvo uvedli še dva nova – programa Promet in Gospodarsko inženirstvo gradbeniške smeri. Slednjega smo začeli izvajati v sodelovanju z Ekonomsko poslovno fakulteto Univerze v Mariboru.

Leta 1995 so se štirje oddelki tehniške fakultete sporazumno konstituirali v samostojne fakultetne ustanove. Ena izmed njih je bila Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru. V dobrih desetih letih se je pospešeno razvijala, število študentov in diplomantov je strmo naraščalo; upoštevajoč vse faze in stopnje študija, jih je bilo od začetka leta 1960 do danes več kot 3000. Naglo se je razvijalo tudi znanstvenoraziskovalno delo in vključevanje fakultete v mednarodne tokove. Leta 2007 smo naredili še en pomemben korak – posodobili smo študijske programe v skladu z Bolonjsko deklaracijo in uvedli kar nekaj novih študijskih programov. Pomemben korak naprej smo naredili tudi z uvedbo študijskega programa Arhitektura, za katerega menimo, da se bo razvil v integralni študijski program naše fakultete.

Vse na fakulteti pa nas še posebej veseli dejstvo, da v sklopu Katedre za geotehniko pod vodstvom glavne urednice izr. prof. dr. Bojane Dolinar že enajsto leto zapored uspešno izdajamo mednarodno znanstveno revijo Acta Geotechnica Slovenica, ki je od leta 2009 tudi vključena v Thomsonovo bazo Science Citation Index Expanded in Journal Citation Reports/Science Edition.

Na Fakulteti se prav dobro zavedamo, da zadovoljstvo z doseženim pomeni konec razvojne kontinuitete. Zato je naš pogled usmerjen v prihodnost. Menimo, da bosta naše razvojne dosežke še pospešila nova organiziranost in povezovanje naravoslovnih in tehniških študijev v Mariboru.​
red.prof. dr. Miroslav Premrov
 
DEJAVNOSTI FAKULTETE
Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. Na izobraževalnem področju fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhitektura, pri izvajanju interdisciplinarnega programa Gospodarsko inženirstvo smer gradbeništvo pa sodeluje z Ekonomsko poslovno fakulteto. Za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe fakulteta izvaja programa Gradbeništvo in Promet.
V okviru raziskovalnih programov izvajamo mednarodne, nacionalne in regionalne znanstvene in razvojno raziskovalne projekte, izdelujemo pa tudi elaborate, izvedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja in ostale naročnike.
Fakulteta pri svoji težnji za stalno izboljševanje sledi načelom doslednosti, iskrenosti, odprtosti in mednarodne primerljivosti.
 
POSLANSTVO FAKULTETE
Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru ustvarjamo, razvijamo in širimo inženirska znanja na področjih gradbeništva, arhitekture in prometnega inženirstva ter jih v najboljši možni meri prenašamo na svoje študente, kakor tudi v stroko, s čimer bogatimo življenje in ustvarjalno delo diplomantov in gospodarstva. Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo težimo k izvajanju takšne znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki na ravni mednarodne primerljivosti bogati svetovno zakladnico znanja in se odraža v inovativnem snovanju in učenju kot temeljnem prispevku k razvoju družbe na področjih našega delovanja.
 
VIZIJA FAKULTETE
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo bo na področju gradbeništva in z njim tesneje povezanimi inženirskimi področji, zlasti s področjem prometa in arhitekture, razpoznavna v slovenskem in mednarodnem prostoru, na določenih ožjih področjih pa bo primerljiva tudi z najboljšimi fakultetami v svetovnem merilu. Svoje izobraževalne in raziskovalne programe bo razvijala in izvajala z najvišjim standardom inženirskih in človeških vrednot, s tesnim sodelovanjem s stroko in sorodnimi institucijami, z odgovornim in mentorskim odnosom do študentov ter s prijateljskimi odnosi med sodelavci. Ti bodo v največji možni meri aktivirali in razvijali motivacijo, potenciale, znanje, razumevanje, ustvarjalnost in sposobnosti tako študentov kot učiteljev in raziskovalcev.​
 
OSTALE ZANIMIVOSTI


​​​​​Urednik stran​i: Daša Medved​​