KATEDRA ZA APLIKATIVNO FIZIKO


Področje delovanja
Katedra za aplikativno fiziko izvaja dodiplomske in podiplomske študijske vsebine, ki temeljijo na fizikalnih načelih v povezavi z numeričnimi metodami kot temeljno izhodišče inženirskih (strokovnih) predmetov na Fakulteti za gradbeništvo, poglobljena znanja s področja Gradbene fizike na univerzitetnem programu Gradbeništva ter pripravo in izvajanje praktičnih meritev z zapisanega področja. V okviru dejavnosti Katedre se hkrati odvija tudi znanstvenoraziskovalna dejavnost, ki se vsebinsko veže predvsem na podiplomske izobraževalne programe ustrezne usmeritve.
Slednji se na Fakulteti za gradbeništvo izvajajo v institucionalnemu sodelovanju s sodelavci Odseka za reaktorsko fiziko Inštituta Jožefa Stefana Ljubljana in z nekaterimi sodelavci Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.
Številni člani Katedre, ki skupaj s še nekaterimi drugimi sodelavci Inštituta »J. Stefan« tvorijo jedro znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju fizike jedrskih reaktorjev v Sloveniji, so vključeni v izvajanje prenovljenega doktorskega programa Jedrske energetike in tehnologij na FG ter v izvajanje bolonjskih izobraževalnih programov I in II stopnje s področja fizike jedrskih naprav in sistemov na Fakulteti za energetiko, Krško (in Enote Velenje), UM.

Predstojnik katedre
red. prof. dr. Dean Korošak, predstojnik

Osebje
Člani katedre:
red. prof. dr. Bruno Cvikl
red. prof. dr. Milan Čerček
doc. dr. Anita Prapotnik Brdnik
doc.dr. Marko Pinterič
doc. dr. Janja Kramer
asist.dr. Marko Samec

Pedagoška dejavnost
PREDMETI
Obvezni predmeti: Fizika, Osnove kinematike in dinamike, Mehanika trdnih teles (prvi del-Kinematika in dinamika z uvodom v analitično mehaniko), Uvod v gradbeno fiziko, Gradbena fizika, Numerične metode, Jedrski energetski sistemi (FE, Krško), Jedrske in sevalne naprave (FE, Krško).
Izbirna predmeta: Gradbena fizika in Meritve mehanskih količin (v letu 2009).
Predmeti modulov na FE Krško: Jedrske in reaktorske tehnike, Tehnologija in obratovanje jedrskih naprav, Materiali v jedrski energetiki, Jedrske in reaktorske meritve, Ravnanje z radioaktivnimi odpadki, Nadzor, varnost in zaščita pred sevanjem, Osnove jedrske in radiacijske fizike, Reaktorska fizika, Reaktorska in radiacijska tehnika, Ravnanje z radioaktivnimi odpadki, Tehnologija fuzijske energije, Reaktorska teorija, Tehnologija gorivnega kroga.
Doktorski študij: Matematične metode v tehniki, Tenzorski račun, Izbrana poglavja iz gradbene fizike, Lastnosti konstrukcijskih materialov, Sevanje delcev in elektromagnetnih valovanj – učinek na materiale in okolje, Transportna teorija nevtronov.

Znanstveno raziskovalna dejavnost
Bibliografija
IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI (2009 – 2010)
CVIKL, Bruno. Single layer organic semiconductor solar cells. Journal of energy technology, 2009, vol. 2, iss. 4, str. 13-20.
CVIKL, Bruno. The drift-diffusion interpretation of the electron current within the organic semiconductor characterized by the bulk single energy trap level. J. Appl. Phys., 2010, iss. 2, vol. 107, str. 023710-1-023710-9.
MOONEY, Sacha Jon, KOROŠAK, Dean. Using complex networks to model two- and three-dimensional soil porous architecture. Soil Sci. Soc. Am. j. 2009, vol. 73, no. 4, str. 1094-1100, doi: 10.2136/sssaj2008.0222.
CHEN, Wen, SUN, Hongguang, ZHANG, Xiaodi, KOROŠAK, Dean. Anomalous diffusion modeling by fractal and fractional derivatives. Comput. math. appl. 2010, vol. 59, iss. 5, str. 1754-1758, doi: 10.1016/j.camwa.2009.08.020
CHEN, Wen, ZHANG, Xiaodi, KOROŠAK, Dean. Investigation on fractional and fractal derivative relaxation-oscillation models. Int. j. of nonlinear sci. & numer. simul., 2010, vol. 11, no. 1, str. 3-9.
KOROŠAK, Dean, MANDŽUKA, Goran, SAMEC, Marko, CHEN, Wen. Slow kinetics in clay-water and hydrating cement gel porous systems. Int. j. of nonlinear sci. & numer. simul., 2010, vol. 11, no. 1, str. 43-47.
GOSAK, Marko, KOROŠAK, Dean, MARHL, Marko. Optimal network configuration for maximal coherence resonance in excitable systems. Phys. rev., E Stat. nonlinear soft matter phys.  2010, vol. 81, iss. 5, str. 056104-1-056104-7 doi: 10.1103/PhysRevE.81.056104.
KOVAČIČ, Jernej, GYERGYEK, Tomaž, ČERČEK, Milan. Pre-sheath formation in an oblique magnetic field : fluid model and PIC simulation. The European physical journal. D, Atomic, molecular and optical physics, Aug. 2009, vol. 54, no. 2, str. 383-389, ilustr. http://springerlink.lib.tsinghua.edu.cn/content/a67241hj8g667311/fulltext.pdf, doi: 10.1140/epjd/e2009-00091-y.
GYERGYEK, Tomaž, JURČIČ-ZLOBEC, Borut, ČERČEK, Milan, KOVAČIČ, Jernej. Sheath structure in front of an electron emitting electrode immersed in a two-electron temperature plasma : a fluid model and numerical solutions of the Poisson equation. Plasma sources sci. technol., 2009, vol. 18, no. 3, str. 035001-1-035001-18.
GYERGYEK, Tomaž, KOVAČIČ, Jernej, ČERČEK, Milan. A fluid model of the sheath formation in front of an electron emitting electrode with space charge limited emission immersed in a plasma that contains a one-dimensional mono-energetic electron beam. Contrib. Plasma Phys. 2010, vol. 50, no. 2, str. 121-134.
ČERČEK, Milan, FILIPIČ, Gregor, GYERGYEK, Tomaž, KOVAČIČ, Jernej. Floating potentials in two-electron temperature plasma with two species of positive ions : kinetic model and PIC simulation. Contrib. Plasma Phys. (1988), 2010, vol. 50, issue 9, str. 909-914, doi: 10.1002/ctpp.201010154
GYERGYEK, Tomaž, KOVAČIČ, Jernej, ČERČEK, Milan. Potential formation in front of an electron emitting electrode immersed in a plasma that contains a monoenergetic electron beam. Phys. plasmas, 2010, vol. 17, no. 8, str. 1-16.

Vabljeni predavanji
KOROŠAK, Dean, MANDŽUKA, Goran, SAMEC, Marko, CHEN, Wen. Slow kinetics of soft porous matter. V: The first International Symposium on Soft Materials, 25th May, 2009 - 26th May, 2009, Donghua University, Songjiang Campus, Shangai, P.R. China. Proceedings. Donghua: Modern Textile Institute, 2009, str. 63-67.
KOROŠAK, Dean. Mreže in samoorganiziranost v bioloških sistemih = Networks and self-organization in biological systems. V: STRGULC-KRAJŠEK, Simona (ur.), STOŽER, Andraž. Organizmi kot živi sistemi: zbornik prispevkov : proceedings, 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010, str. 15-18.

Projekti
RAZISKOVALNI PROGRAM - Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu (soizvajalec)
                Povzetek programa je viden v Katedri za hidrotehniko.

​​​​​Urednik stran​i: Marko Samec