Arhiv obvestil

Spletnega gradnika ni mogoče prikazati. Če želite odpraviti težavo, odprite spletno stran v urejevalniku HTML, združljivim s strežnikom Microsoft SharePoint Foundation, kot je Microsoft SharePoint Designer. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na skrbnika spletnega strežnika.


ID korelacije:21d02e9e-5c23-9090-1dfc-22a5324b4f02

 Upravljanje kategorij

4. posvet Energetska učinkovitost v arhitekturi in gradbeništvu
16.maj 2017 ob 15:00, promocija fgpa

​SODOBNI PRISTOPI K CELOSTNIM PRENOVAM STAV​B

4. Posvet Energetska učinkovitost v arhitekturi in gradbeništvu

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor je v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo organiziralo 4. Posvet Energetska učinkovitost v arhitekturi in gradbeništvu: »SODOBNI PRISTOPI K CELOSTNIM PRENOVAM STAVB«.

Posvet je potekal v četrtek, 1. junija 2017 ob 9.00 uri v dvorani  Boruta Pečenka, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Posvet je tematsko povezal teoretične osnove in pristope k celostnim prenovam stavb, kakor tudi predstavil že izvedene primere dobre prakse. Na posvetu so bili predstavljeni najsodobnejši materiali in izkušnje nekaterih slovenskih proizvajalcev.

Posvet se je zaključil z izvedbo okrogle mize, na kateri se je obravnavala aktualna problematika in smernice razvoja prenov stavb.

POVZETEK PREDAVANJ​
Predavanja - Sodobni pristopi k celostnim prenovam stavb - vizija in praksa.pdf


Sodobni pristopi k prenovam stavb
izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar; UM FGPA
01_Sodobni pristopi k prenovam stavb.pdf

Gregor_Salobir_FGPA_spkcps-43.jpg

Obstoječ stavbni fond v Evropi izhaja iz različnih obdobij, za katera so bili značilni gradbeni predpisi, ki so v veliki meri v neskladju z današnjimi zahtevami. Ob upoštevanju starosti obstoječih stavb in dodatni predpostavki, da velik del teh stavb ni bil deležen rednega ali ustreznega vzdrževanja, se izkazuje dokaj velika potreba po posodobitvah, prenovah ali celo po menjavi namembnosti nekaterih stavb.

Prenova starejših stavb predstavlja tako velik potencial za izboljšanje njihove uporabnosti, energetske učinkovitosti, potresne ali požarne varnosti ter nenazadnje za počutje in zdravje uporabnikov zelo pomembne kakovosti bivanja. Sodobni pristopi k prenovam tako ne izpostavljajo le ene izmed zgoraj naštetih izboljšav, temveč stremijo k združevanju posameznih ukrepov in tako vodijo k čim večji kompleksnosti prenove. 

​V prispevku na posvetu bodo predstavljeni različni pristopi k prenovam glede na obstoječo tipologijo stavbe, podrobneje bodo analizirani ukrepi prenove vezani na energetsko učinkovitost, dodatno pa bodo prikazani tudi izsledki znanstvenih raziskav in njihova aplikacija na študijskih primerih izvedenih v sklopu projektnega dela na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.


Protipotresno utrjevanje stavb
Iztok Šušteršič, UL FGG

Gregor_Salobir_FGPA_spkcps-58.jpg

Gradnja novih stavb se je v Sloveniji v času gospodarske krize občutno zmanjšala. Vendar pa je bil v tem obdobju zaznati večje število prenov objektov. Le-te so bile pretežno usmerjene posodobitev ovoja stavb in zamenjavo ogrevalnih sistemov. S subvencijami je takšne posege spodbujala tudi država. Na žalost pa se je v veliki večini primerov pozabilo na nosilno konstrukcijo. V kolikor na zgradbo deluje samo vertikalna obtežba, starejša konstrukcija načeloma ne predstavlja večjega tveganja za stanovalce. Vedno so seveda možne poškodbe ali dolgotrajnejša deterioracija komponent, ki potencialno vodijo tudi do porušitve. V takšnih primerih lahko mnogokrat (seveda ne vedno) nastajajoči problem opazimo že na račun prekomernih deformacij posameznih elementov in tako pravočasno ukrepamo. Na žalost pa takšnih zgodnjih opozoril nikoli ne prejmemo v primeru potresa oziroma potresno neodporne gradnje. V primerjavi z ostalimi naravnimi nesrečami so močnejši potresi redkejši pojav, zato v človeški zavesti nemalokrat utonejo v pozabo. Tudi Slovenija je v preteklosti že doživela več močnih potresov, vendar si le-ti sledijo na nekaj deset ali celo več let. Pri nas sicer kar tretjina prebivalcev živi na področju kjer je možen rušilen potres, analize pa kažejo, da sodobnim zahtevam gradnje ustreza manj kot polovica obstoječih večstanovanjskih stavb. Zato je nujno, da se vsaj ob prenovah starejših objektov preveri tudi njihova potresna odpornost ter zagotovijo vsaj minimalni potrebni ukrepi, da ob močnejšem potresu omejimo škodo in človeške žrtve. V predavanju bomo bolj poglobljeno predstavili omenjeno problematiko doma in v tujini, obstoječe načine reševanja in predloge za izboljšave.


Sanacija ravnih streh, balkonov in teras
Primož Perko in  Janez Stražiščar; Fragmat TIM d.o.o

03_Sanacija ravnih streh balkonov in teras.pdf

Gregor_Salobir_FGPA_spkcps-66.jpg
Gregor_Salobir_FGPA_spkcps-69.jpg

Ravne strehe (balkoni, terase) so z gradbeno fizikalnega vidika najbolj izpostavljen konstrukcijski sklop vsakega objekta. Deležne so intenzivnega sončnega obsevanja, temperaturnih sprememb, dežja, snega, nabiranja prahu in listja, pojava rastlin, itd. 

Če k naštetim dejavnikom dodamo še nepravilno izvedbo ali željo po dodatni toplotni izolaciji na strehi objekta, potem imamo kar nekaj utemeljenih razlogov za prenovo.

​Poleg uvodnega (teoretičnega) dela predavanja, bomo prikazali učinkovite primere iz prakse – toplotna in hidroizolacijska prenova ravnih streh, izvedba naklonov s toplotnoizolacijskimi ploščami.Sodobne metode gradbenega nadzora pri energetski obnovi
Benedikt Boršič; BB produkt - Benedikt Boršič s.p.

Gregor_Salobir_FGPA_spkcps-72.jpg

Investitor je zavezan graditi v skladu z veljavnimi zakoni in standardi, ki se tičejo gradnje ali temeljite sanacije objekta. ZGO predvideva strokovni nadzor, katerega namen je v prvi vrsti pomoč investitorju pri načrtovanju in gradnji. 

​Sodobna gradnja NEH in PH postavlja nova merila. Minimiziranje vpliva toplotnih mostov in zagotavljanje ustrezne zrakotesnosti, sta dve izmed njih. Za dejansko kontrolo izvedbe pa ne zadošča več pregled nadzornika »na oko« oz. s klasičnimi metodami (npr. merilni trak ali vodna tehtnica).


Prepoznavanje in obvladovanje tveganj energetske prenove več lastniških stavb
mag. Franc Props; SPL Ljubljana d.d.

Gregor_Salobir_FGPA_spkcps-80.jpg

Pri vodenju postopkov načrtovanja, organiziranju in financiranju izvedbe ukrepov za celovito energetsko sanacijo več lastniških stavb se pojavljajo tveganja, ki jih mora obvladovati upravnik.

Brez analize tehničnega stanja stavbe in ugotovitev povezanih z porabo, ki je posledica obratovanja oziroma uporabe stavbe ni mogoče strokovno korektno predlagati nabora ukrepov in določiti njihove prioritete. Pred pričetkom izvedbe ukrepov, je potrebno skozi projekcije financiranja izdelati finančno konstrukcijo  za načrtovano izvedbo in izpeljati formalne postopke odločanja, ki omogočijo in dajo pravno podlago izvedbi ukrepov. Selekcioniranje in ugotavljanje usposobljenosti ponudnikov po pripravi tehnologije in izdelavi predizmer s popisi del je podlaga za zbiranje ponudb. Analiza ponudb in ugotavljanje ali izpolnjujejo oziroma ustrezajo zahtevam razpisa z pripravo predloga najugodnejšega ponudnika so koraki do same izvedbe. Gre za celovit pristop k projektom energetske prenove, ki ima v posameznih korakih različna tveganja tako za lastnike, ki so investitorji kot izvajalce. 


Prenova stavbe Krekova 2
izr. prof. Uroš Lobnik; UM FGPA

Gregor_Salobir_FGPA_spkcps-109.jpg

Neoklasicistična dvonadstropna vogalna palača v severozahodnem vogalu mariborskega Maistrovega trga je bila zgrajena leta 1914 za potrebe takratne  državne banke. Do konca 20. stoletja je stavba služila najrazličnejšim uporabnikom. Leta 2016 je  bila palača, ki sta jo načrtovala arhitekta F. Friedrieger in M. Czeike,  prenovljena za potrebe Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru. 

​Vprašanje arhitekturne prenove ter širitve kapacitet palače je bilo vezano na smotrnost vsebinske revitalizacije in energetske sanacije za potrebe izvajanja študijskega procesa. Programska transformacija, prostorsko in infrastrukturno preurejanje s širitvijo kapacitet stavbe ( iz 1500m2 na 2340 m2 uporabnih površin) ohranja arhitekturno kakovost in kulturnozgodovinsko vrednost mestne palače. Z domišljenim načrtovanjem novih posegov, ki ob upoštevanju konservatorskih izhodišč uveljavljajo novodobne subtilno kreativne arhitekturne rešitve, je kljub vnosu novodobnih tehnologij  vzpostavljen  dialog s “strokovnimi kolegi izpred enega stoletja”. Palača po prenovi ohranja značaj individualno prepoznavne reprezentativne urbane stavbe z družbeno pomembno javno vsebino (fakulteta), povečana je njena kulturnozgodovinska vrednost, izboljšana je energetska učinkovitost, obenem pa stavba dobila pomembno vlogo  v kontekstu revitalizacije mestnega središča.


Koristna ravna streha v smeri SNES
mag. Marjeta Vide Lutman; FIBRAN NORD d.o.o
07_Koristna ravna streha v smeri SNES.pdf

Gregor_Salobir_FGPA_spkcps-123.jpg

Ravne strehe so verjetno najbolj občutljiv del stavbe. Z novimi zahtevami po ekstremni energijski učinkovitosti se razvijajo nove sistemske rešitve, saj stare ne vzdržijo vseh dodatnih zahtev po trajnosti, uporabnosti, enostavnosti gradnje in izogib napakam pri gradnji in možnim poškodbam v toku koriščenja strehe. 

Fibranov razvoj obrnjene strehe v OPTIMO ter nadalje v SKIN SEAL streho zadovolji vsem novodobnim zahtevam. 

Rešitvi sta namenjeni sanaciji in novogradnji v smeri skoraj nič energijskih stavb. Potreben je nov pristop h planiranju in gradnji, s tem da OPTIMO SKIN SEAL strehe prinašajo dolgoročno korist investitorju saj popolna zaščita hidroizolacijskega sloja podaljša trajnost, zamenjan naklonski beton za naklonsko INCLINE toplotno izolacijo poceni investicijo.

V veliko primerih nizkoenergijskih streh ne potrebujemo parne zapore, saj ne prihaja do prekomernega navlaževanja, kot v primerih klasičnih sistemov z izpostavljeno ali s prodcem osenčeno membrano. Morebitna napaka na hidroizolacijskem sloju je odkrita takoj po montaži, kasneje pa naj do poškodb več ne bi prišlo. Parna zapora je skrivala napake, saj se je voda nabirala v sloju toplotne izolacije. 

S sistemom SKIN SEAL je dodatno povečana energijska učinkovitost. Sistema sta primerna za skoraj vse hidroizolacije in za skoraj vse namembnosti, seveda pa je pri novih kombinacijah potrebno vključiti medsebojne vplive materialov, izkušnje ter logiko gradbene fizike.Staro in novo kot celovit prostor
izr. prof. Maruša Zorec; UL FA

Gregor_Salobir_FGPA_spkcps-132.jpg

Sodobni pogledi na trajnostni razvoj mest temeljijo na principih notranje rasti in zgoščanja obstoječe pozidave. Zaradi takšnih vidikov pridobiva prenova obstoječega stavbnega tkiva vedno večji pomen. Zahteva vrednotenje obstoječega z vidika našega časa ter revitalizacijo in prenovo v skladu s sodobnimi vsebinami in infrastrukturo, ki omogočajo novo življenje starih stavb. Vendar prenova ne pomeni le novega programa in opreme obstoječih stavbnih lupin. Je lahko veliko več kot to, končen rezultat prenove mora biti dobra arhitektura kot celota. Vzpostaviti mora jasna medsebojna razmerja in oblikovati prostorski okvir novega življenja v celovitem prostorskem prepletu starega in novega.

​Novi posegi v dediščino so vedno rezultat interdisciplinarnega procesa velikega števila strokovnjakov, arhitekt je pri tem povezovalec vseh vpletenih in tisti, ki je odgovoren za skladno, konceptualno jasno novo celoto in čim boljše pogoje novega življenja v stari lupini. Iskanje prave mere med obstoječim, varovanim in novimi posegi je pri tem delu največji izziv, neprestano sledenje procesu gradnje, odkritjem in spremembam pa vzpostavlja to delo kot izjemno zanimivo in dinamično. 


Finančne spodbude Eko sklada, j.s. za novogradnje in prenove
mag. Silvija Kovič; Eko sklad, j.s.

Gregor_Salobir_FGPA_spkcps-134.jpg

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, spodbuja okoljske naložbe fizičnih in pravnih oseb s pomočjo ugodnega kreditiranja in dodeljevanja nepovratnih sredstev, ozaveščanja javnosti in brezplačnega energetskega svetovanja za občane. Trenutno je odprtih več javnih pozivov za pridobitev nepovratnih spodbud in kreditov, ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si

​Spodbude na področju gradnje in obnove

Občani lahko subvencijo in ugoden kredit pridobijo za različne ukrepe učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) v stanovanjskih stavbah. Ti med drugim vključujejo naložbe v učinkovitejši ogrevalni sistem (npr. toplotne črpalke in kurilne naprave na lesno biomaso), vgradnjo naprav za samooskrbo z električno energijo, vgradnjo prezračevanja z rekuperacijo, toplotno izolacijo, zamenjavo oken z lesenimi, celovito prenovo starejših stavb ter gradnjo ali nakup novih skoraj nič-energijskih stavb. 

Lokalne skupnosti s subvencijami in krediti spodbujamo h gradnji skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, kmalu pa bo objavljen tudi nov javni poziv za subvencioniranje posamičnih ukrepov URE in OVE v starejših stavbah.

Nova sredstva za ukrepe URE in OVE bodo na voljo tudi podjetjem, ki poleg pridobitve ugodnih kreditnih sredstev že sedaj lahko pridobijo tudi subvencijo za energetske preglede in za skupne naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb.

Eko sklad spodbuja tudi različne ukrepe na področju razvoja trajnostne mobilnosti. Za fizične in pravne osebe so tako na voljo spodbude za nakup električnih ali hibridnih vozil, občine pa lahko poleg tega pridobijo tudi subvencijo pri nakupu novih okolju prijaznih vozil za potniški promet in za nakup polnilnih postaj.

​Občanom je pri odločanju o primernih ukrepih in prijavi na pozive Eko sklada na voljo brezplačno energetsko svetovanje (www.ensvet.si), vsako leto pa sofinanciramo tudi vrsto strokovnih in izobraževalnih projektov z različnih področij okoljskega osveščanja.Celostne rešitve za prenovo ravnih streh in teras​
Rok Karmuzel; Sika d.o.o.

Gregor_Salobir_FGPA_spkcps-139.jpg

Sika je predana vodilu trajnostnega razvoja. Ta glavni koncept podpira zadovoljevanje trenutnih potreb z visokokakovostnimi proizvodi za gradbeništvo. Tako bomo predstavili celovite rešitve za trajnostno izvedbo novih in sanacijo že obstoječih ravnih streh. Zavzemamo se za napredne trajnostne rešitve, s pomočjo katerih se spopadamo z globalnimi izzivi, in sicer varno in z najmanjšim možnim vplivom na naravne vire. Naš cilj je ustvarjanje in povečevanje vrednosti ob hkratnem zmanjševanju vpliva na okolje. Naša strategija v celoti vključuje trajnost v vse naše poslovne procese, pri čemer se trudimo ustvariti vrednost za naše stranke in partnerje skozi celotno dobavno verigo in življenjsko dobo naših izdelkov. Ustvarjena vrednost občutno odtehta vpliv proizvodnje, distribucije in uporabe na okolje.


urejanje posvet-01.png


PROGRAM Posvet - Sodobni pristopi k celostnim prenovam stavb 1.6.2017.pdf