Meni

Strateške usmeritve

Dejavnosti fakultete

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. Na izobraževalnem področju fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhitektura, pri izvajanju interdisciplinarnega programa Gospodarsko inženirstvo smer gradbeništvo pa sodeluje z Ekonomsko poslovno fakulteto. Za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe fakulteta izvaja programa Gradbeništvo in Promet.

V okviru raziskovalnih programov izvajamo mednarodne, nacionalne in regionalne znanstvene in razvojno raziskovalne projekte, izdelujemo pa tudi elaborate, izvedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja in ostale naročnike.

Fakulteta pri svoji težnji za stalno izboljševanje sledi načelom doslednosti, iskrenosti, odprtosti in mednarodne primerljivosti.

Strateške usmeritve fakultete 2020 – 2024

Izhodišča in okvir strategije delovanja fakultete so opredeljeni s poslanstvom in vizijo UM FGPA in razvojnimi cilji Univerze v Mariboru.

UM FGPA izvaja študijske programe Gradbeništva, Prometnega inženirstva, Arhitekture in Gospodarskega inženirstva na vseh ravneh visokošolskega izobraževanja vključno z doktorskima programoma Gradbeništva in Prometnega inženirstva. V letu 2019 je bila pripravljena in na Senatu Univerze v Mariboru potrjena akreditacijska vloga za doktorski študijski program Gospodarskega inženirstva, fakulteta pa načrtuje tudi akreditacijo doktorskega študijskega programa Arhitekture.

Izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti so ključne za uresničitev razvojnih ciljev fakultete. Vrhunsko kakovost izobraževalne dejavnosti bo fakulteta zagotavljala skozi zavzemanje za izvedbo študijskih programov na vseh stopnjah študija, spremljanje kakovosti študijskih programov ob upoštevanju potreb študentov ter razvojnih potreb gospodarstva, uporabo inovativnih metod poučevanja osredotočenih na doseganje višje ravni znanja študentov, posodabljanje študijskih programov v skladu z zahtevami sodobne družbe in gospodarstva, vključevanje študentov v raziskovalno, razvojno, projektno in umetniško dejavnost, vse v skladu z razvojnimi možnostmi fakultete. Za namen posodabljanja študijskih programov bo fakulteta po potrebi razvijala tudi nova, aktualna in razvijajoča se strokovna področja in spodbujala razvoj in izobraževanje pedagoških delavcev. Fakulteta bo še nadalje spremljala in nudila stalno podporo študentom skozi že uveljavljen tutorski sistem.

Na področju znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti se bo fakulteta zavzemala za doseganje mednarodno primerljive znanstveno-raziskovalne odličnosti in kakovostnega razvoja znanstvenih ved, področij in pod področij. Kakovost raziskovalnega dela se bo zrcalila v nadaljnjem naraščanju števila mednarodno odmevnih znanstvenih del, v povečanju deleža mladih raziskovalcev in doktorandov ter njihovo vključenostjo v nove raziskovalne projekte in programske skupine. Fakulteta bo podpirala razvoj interdisciplinarnih raziskovalnih področij s prepletanjem dejavnosti gradbeništva, prometnega inženirstva, gospodarskega inženirstva, arhitekture in urbanizma. Fakulteta bo spodbujala prijavljanje na razpise mednarodnih in nacionalnih znanstveno raziskovalnih in razvojnih projektov. Zagotavljala bo pogoje za vzdrževanje obstoječih in vzpodbujali ustanavljanje novih laboratorijev, nakup sodobne raziskovalne opreme, se zavzemala za nadaljnje stabilno delovanje lastne znanstvene revije, ki jo izdaja fakulteta in je uvrščena na seznam revij s faktorjem vpliva.

UM FGPA razvija tudi umetniško dejavnost, predvsem na področju arhitekture, s katero bo krepila prepoznavnost fakultete v univerzitetnem in širšem družbenem okolju. Zavzemala se bo za vrednotenje umetniške dejavnosti znotraj UM.

Fakulteta bo podpirala prepletenost izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti.

Na področju človeških virov se bo UM FGPA zavzemala za spodbujanje akademskih vrednot, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev, spodbujanje izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov in transparentne politike kariernega razvoja kadrov. FGPA bo v predpisanem srednjeročnem obdobju primarno stremela, v okviru nacionalnega ali mednarodnega projektnega financiranja, k povečanju števila mladih raziskovalcev, podoktorskih raziskovalcev in drugih aktivnih raziskovalcev.

Na področju študentske dejavnosti bo UM FGPA zagotavljala aktivno vključevanje in sodelovanje študentov na vseh področjih delovanja fakultete. Še nadalje bo podpirala izvajanje obštudijskih dejavnosti ter spodbujala mobilnost študentov. Fakulteta podpira in vzpodbuja vključevanje dodiplomskih in podiplomskih študentov v projekte, s čimer je študentom omogočeno pridobivanje praktičnih izkušenj, dodatnih znanj in veščin pomembnih za razvoj karierne poti.

Vpetost v mednarodno okolje na izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem področju zahteva od fakultete kontinuiran razvoj, tekmovalnost, odličnost in primerljivost v evropskem in svetovnem merilu. Fakulteta se bo še nadalje zavzemala za mednarodno prepoznavnost, aktivno vključevanje v mednarodne bilateralne in regionalne mreže ter združenja, vključevanje študentov v mednarodne delavnice, poletne sole in študentske natečaje. Spodbujala bo mednarodno mobilnost zaposlenih in študentov. Spoštovala bo strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

Fakulteta bo svoje dejavnosti, izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško, povezovala tudi z okoljem ter tako vplivala na razvojne potenciale gospodarstva, mest in regij. Še nadalje bo sodelovala v projektih za gospodarstvo, regijo in lokalne skupnosti, prav tako pa bodo znanstveno-raziskovalni in razvojni dosežki predstavljani na konferencah, simpozijih in posvetih, s čimer bo fakulteta prenašala svoje najnovejše dosežke na različnih področjih v širšo javnost. Doseženo znanje bo fakulteta nadgrajevala v sodelovanju oz. delovanju v programskih svetih pri posodabljanju študijskih programov, s strokovnimi združenji ter vplivu na razvoj zakonodajnih smernic v načrtovanju, gradnji in vzdrževanju objektov ter infrastrukture, izhajajoč iz načel trajnostnosti. Fakulteta bo tudi v prihodnje skrbela za povezanost s svojimi diplomanti preko delovanja združenja ALUMNI FGPA z organizacijo rednih dogodkov z aktualno tematiko.

Na področju kakovosti bo fakulteta spremljala kakovost na vseh področjih delovanja skozi delo komisije za ocenjevanje kakovosti (KOK) ter upoštevala priporočila komisije z namenom doseganja strateških prioritet.

Infrastruktura UM FGPA je na lokaciji Smetanova 17 trenutno dotrajana, zato se bo fakulteta zavzemala za zagotavljanje zdravju varnih in boljših prostorskih delovnih pogojev.

Fakulteta bo skrbno spremljala in nadzorovala uresničevanje zastavljene strategije ter tako zagotavljala stabilno financiranje, optimalne pogoje za delo in izvajanje dolgoročne politike zaposlovanja visokošolskih učiteljev, sodelavcev, znanstvenih delavcev ter strokovnih sodelavcev.

Senat FGPA je na 7. redni seji, dne 18.12.2019 potrdil strateške usmeritve fakultete in podaljšal veljavnost do konca leta 2024.​

Strategija UM FGPA 2020-2024

X