UM FGPA meni

Strateške usmeritve

Dejavnosti fakultete

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. Na izobraževalnem področju fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhitektura, pri izvajanju interdisciplinarnega programa Gospodarsko inženirstvo smer gradbeništvo pa sodeluje z Ekonomsko poslovno fakulteto. Za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe fakulteta izvaja programa Gradbeništvo in Promet.

V okviru raziskovalnih programov izvajamo mednarodne, nacionalne in regionalne znanstvene in razvojno raziskovalne projekte, izdelujemo pa tudi elaborate, izvedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja in ostale naročnike.

Fakulteta pri svoji težnji za stalno izboljševanje sledi načelom doslednosti, iskrenosti, odprtosti in mednarodne primerljivosti.

Strateške usmeritve fakultete 2015 – 2019

Izhodišča in okvir strategije delovanja fakultete so opredeljeni s poslanstvom in vizijo UM FGPA in razvojnimi cilji Univerze v Mariboru. Vpetost v mednarodno okolje na izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem področju zahteva od naše fakultete kontinuiran razvoj, tekmovalnost, odličnost in primerljivost v evropskem in svetovnem merilu.

UM FGPA izvaja študijske programe Gradbeništva, Arhitekture, Gospodarskega in Prometnega inženirstva na vseh ravneh visokošolskega izobraževanja vključno z doktorskimi študiji Gradbeništva in Prometnega inženirstva, zato je vrhunska znanstveno-raziskovalna dejavnost ključna za uresničitev naših ciljev. Znanstveno odličnost bomo zagotavljali s skrbjo za kakovostno raziskovalno delo, ki se bo zrcalilo v nadaljevanju naraščanja števila mednarodno odmevnih znanstvenih del, s povečanjem deleža mladih raziskovalcev in doktorandov ter njihovo vključenostjo v nove raziskovalne projekte in programske skupine.

Ustvarjeno znanje bomo uporabljali v sodelovanju s strokovnimi združenji pri uvajanju inovacij in s tem povezanimi zakonodajnimi smernicami v načrtovanju, gradnji in vzdrževanju objektov ter infrastrukture, izhajajoč iz načel trajnosti, zavedajoč se vpliva teh dejavnosti na okolje in energijskih zahtev v prihodnosti. V okviru fakultete imamo v načrtu ustanovitev Centra za graditeljstvo, ki bi postal osnovni integracijski člen gospodarskega razvoja na področju gradbeništva, prometnega inženirstva, okoljskega načrtovanja in drugih s tem povezanih dejavnosti in bi neposredno povezoval akademsko in gospodarsko-strokovno sfero.

Posebno podporo bomo namenili interdisciplinarnim raziskovalnim področjem, ki so naši fakulteti naravno dana s prepletanjem dejavnosti gradbeništva, arhitekture in prometnega inženirstva. Zagotavljali bomo pogoje za vzdrževanje obstoječih in vzpodbujali ustanavljanje novih laboratorijev, nakup sodobne raziskovalne opreme, se zavzemali za nadaljnje stabilno delovanje znanstvene revije, ki jo izdaja fakulteta in je uvrščena na seznam revij s faktorjem vpliva ter skrbeli za ustvarjanje znanj, ki bodo vodila do ustanavljanja »spin-off« podjetij.

Prepletenost znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela bomo dosegali z vzpodbujanjem tesnega povezovanja in odgovornosti med visokošolskimi učitelji, znanstvenimi sodelavci in tudi študenti. Študente bomo že v okviru rednega študijskega procesa aktivno vključevali v razvojne projekte za industrijo, v katere bomo direktno implementirali najnovejša lastna in tuja znanstvena odkritja, v okviru obštudijskega procesa pa jih tudi vključevali v najzahtevnejše razvojne projekte za industrijske partnerje s ciljem razvoja novih produktov in tehnologij ter posledično s povečanjem konkurenčnosti slovenskih gradbenih podjetij in zaposljivosti naših diplomantov.

Razvoj novih študijskih programov bomo prilagajali najnovejšim razvojnim potrebam gospodarstva, svetovnim globalnim načelom trajnosti in jih prilagajali razvojnim možnostim fakultete. V tem kontekstu bomo v študijskem letu 2016/2017 prvič razpisali enoletni podiplomski študijski program za vseživljenjsko izobraževanje Trajnostne gradnje, v načrtu pa imamo tudi akreditacijo doktorskih študijskih programov Gospodarskega inženirstva in Arhitekture. Razmisliti bi kazalo tudi o izvedbi magistrskega študijskega programa v tujem jeziku. Posebno skrb bomo namenili spremljanju in stalni podpori študentom skozi že uveljavljen tutorski sistem, zagotavljali bomo soupravljanje študentov in enakopravnost študentk in študentov.
FGPA je trenutno v izjemni prostorski stiski, zato smo v letu 2015 realizirali nakup dodatnih prostorov, in sicer na lokaciji Krekova 2 v Mariboru. Prenova prostorov bo realizirana leta 2016, začetek študijskega procesa v njih (program Arhitektura) pa v letu 2016/17.

Strategijo FGPA in njeno implementacijo mora vseskozi spremljati skrb za stalni nadzor in zagotavljanje kakovosti, stabilno financiranje in zagotavljanje optimalnih pogojev za delo v vseh razmerah ter dolgoročna politika zaposlovanja visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev.

Senat FGPA je na 42. redni seji, dne 1.4.2015 potrdil strateške usmeritve fakultete in podaljšal veljavnost do konca leta 2019.​

X