Meni

Ime programa

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ARHITEKTURE

Trajanje

3 leta / 6 semestrov

Stopnja

Prva stopnja

Način študija

Redni študij

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po zaključenem študiju pridobi kandidat naslednji strokovni naslov::

DIPLOMIRANI INŽENIR ARHITEKTURE (UN)
dipl. inž. arh. (UN)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
dipl. inž. arh. (UN)

CILJI

Temeljni cilji študijskega programa arhitekture prve stopnje vključujejo:

 • izobraziti strokovnjaka s področja arhitekture v skladu z evropskimi smernicami ter diplomantu po zaključku mednarodno primerljivega programa omogočiti nadaljevanje drugostopenjskega študija doma in v tujini,
 • pridobiti projektantske in prostorsko načrtovalske veščine, povezane s predstavitvenimi tehnikami in oblikovanjem,
 • pridobiti naravoslovno-tehnična znanja, podprta s sorodnimi družboslovnimi ter humanističnimi vsebinami,
 • usposobiti diplomanta na področju arhitekturnega, urbanističnega in prostorskega načrtovanja, tako v estetskem, kakor tudi v tehničnem smislu, v povezavi s poznavanjem zgodovine arhitekture ter z njo povezanih umetnosti, tehnologije in znanosti,
 • pridobiti izkušnje za interdisciplinarno delo v skupini ter sposobnost uporabe znanja v praksi.

KOMPETENCE

Pridobili in obvladali bodo zlasti znanja s področja:

 • arhitekturnega projektiranja,
 • urbanističnega in krajinskega načrtovanja v povezavi z osnovami okoljevarstvenega načrtovanja,
 • zasnov arhitektonskih konstrukcij ter specifičnih inženirskih znanj, vezanih na načrtovanje in gradnjo objektov,
 • tehničnega segmenta »delovanja« stavbe s ciljem kvalitetnega bivanja
 • procesov planiranja in vodenja projektov ter osnov ekonomike grajenja,
 • razumevanje vzpostavljanja harmoničnega odnosa med človekom in stavbami, med stavbami in njihovim okoljem s ciljem zadovoljevanja človekovih potreb in vzpostavljanja ustreznega merila,
 • razumevanje etičnih prvin poklica arhitekta in njegove vloge v družbi

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Diplomanti univerzitetnega študijskega programa arhitektura 1. stopnje so sposobni integrirati temeljna in specifična znanja z značilnih teoretičnih in praktičnih področij, vezanih na dela in naloge arhitekturnega projektiranja, urbanističnega načrtovanja in
prostorskega planiranja. Tekom študija študenti pridobijo določena poklicna temeljna znanja uporabe različnih načrtovalskih metod, postopkov in procesov, ki vključujejo kreativnost in inovativnost kot pomembni značilnosti interdisciplinarnega pristopa na raznovrstnih področjih načrtovanja v prostoru. K pridobljenim veščinam za opravljanje poklicne dejavnosti v različnih
okoljih sodijo tudi komunikacijske sposobnosti in spretnosti. Specifične kompetence obsegajo osnovna znanja projektiranja konstrukcij, poznavanja gradbenih izdelkov ter inženirske ekonomike, ki pokrivajo tako tehnične, kot tudi estetske zahteve arhitekturnega projektiranja. Pridobljeno poznavanje prvin urbanizma in načrtovanja v prostoru je ob določenih znanjih s področja okolja tesno povezano s ciljem zagotavljanja kvalitetnega bivalnega okolja. Z interdisciplinarno obravnavo raznolikih področij načrtovanja v prostoru so tako diplomantom zagotovljene poklicne kompetence za različna dela in naloge v okviru projektantskih organizacij, gradbene industrije ter določenih področij javne uprave.

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Metka Sitar

X