Meni

Ime programa

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE ARHITEKTURA

Trajanje

2 leta / 4 semestre

Stopnja

Druga stopnja

Način študija

Redni in izredni študij. Izredni študij poteka le v angleškem jeziku.

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po uspešnem zagovoru zaključnega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

MAGISTER INŽENIR ARHITEKTURE
mag. inž. arh.

MAGISTRA INŽENIRKA ARHITEKTURE
mag. inž. arh.

CILJI

Temeljni cilji študijskega programa arhitekture druge stopnje vključujejo:

 • izobraziti strokovnjaka s področja arhitekture v skladu z evropskimi smernicami ter diplomantu po zaključku mednarodno primerljivega programa omogočiti nadaljevanje tretjestopenjskega študija doma in v tujini;
 • izobraziti lik arhitekta – generalista, ki bo sposoben samostojno izvajati odgovorne naloge na področju arhitekturnega oblikovanja in projektiranja ter urejanja prostora s prvinami urbanističnega načrtovanja;
 • usposobiti strokovnjaka s področja arhitekture ter načrtovanja prostora za delo v interdisciplinarnih skupinah;
 • slovenskemu gospodarstvu zagotoviti strokovnjaka, ki mu bo omogočil perspektivo ter konkurenčnost na evropskem trgu;
 • usposobiti strokovnjaka na področju arhitekturnega, urbanističnega in prostorskega načrtovanja, tako v estetskem, kakor tudi v tehničnem smislu, v povezavi s poznavanjem zgodovine arhitekture ter z njo povezanih umetnosti, tehnologije in znanosti.

KOMPETENCE

 • koherentno obvladanje temeljnega znanja arhitekturnega projektiranja, urbanističnega načrtovanja, prostorskega načrtovanja, oblikovanja prostora ter gradnje objektov v povezavi z osnovami okoljevarstvenega načrtovanja,
 • razumevanje kompleksne urbanistične, arhitekturne, tehnične, družbene, zgodovinske in ekološke soodvisnosti v projektnih nalogah,
 • razumevanje socioloških osnov odnosov v grajenem okolju in prostoru (le-to omogoča razumevanje poklica arhitekta in vloge arhitekta v družbi) v domeni trajnostnega razvoja naselij,
 • avtonomnost v strokovnem delu, sposobnost samostojnega vodenja projektov, sposobnost kritične in samokritične presoje,
 • povezovanje naravoslovno tehničnih, humanističnih in družboslovnih vsebin, obogatenih z vsebinami zgodovine in umetnosti ter varstva okolja, v domeni trajnostnega razvoja naselij,
 • obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, vključevanje znanstveno – umetniških in tehničnih metod v načrtovanje in oblikovanje na arhitekturnem, urbanističnem, planerskem, okoljskem, tehničnem področju,
 • razumevanje in poznavanje etičnih prvin poklica arhitekta in njegove vloge v družbi, poznavanje etičnega kodeksa poklica arhitekta in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, sposobnost dela v skupini in v mednarodnem okolju.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Arhitektura sodi med enega do reguliranih poklicev v Evropi, kar zahteva petletni proces izobraževanja in ponuja osnovni pogoj za pridobitev licence pooblaščenega arhitekta. Zaključena 2. stopnja študijskega programa Arhitektura s pridobljenim nazivom magistrica inženirka arhitekture / magister inženir arhitekture omogoča:

 • pridobitev licence pooblaščenega arhitekta za vpis v imenik ZAPS (po najmanj dveh letih ustrezne delovne prakse);
 • z licenco pooblaščenega arhitekta se pridobi pravica do statusa odgovornega projektanta arhitekture, kar je predpogoj za lastno arhitekturno podjetje.

Vodja študijskega programa

izr. prof. Uroš Lobnik

X