Meni

Ime programa

INTERDISCIPLINAREN UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO

Izvajalki

Fakulteta za gradbeništvo, prometni inženirstvo in arhitektura Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Trajanje

3 leta / 6 semestrov

Stopnja

Prva stopnja

Način študija

Redni študij

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

DIPLOMIRANI GOSPODARSKI INŽENIR (UN)
dipl. gosp. inž. (UN)

DIPLOMIRANA GOSPODARSKA INŽENIRKA (UN)
dipl. gosp. inž. (UN)

CILJI

 • Zagotoviti znanja iz temeljnih naravoslovnih predmetov in predmetov gradbene stroke ter sočasno podati temeljna ekonomsko-poslovna znanja.
 • Usposobiti študente, da bodo razumeli povezavo med inženirskimi problemi in poslovno realnostjo ter jo znali v praksi uporabiti.
 • Izoblikovati strokovnjaka, ki bo – z interdisciplinarnim znanjem – usposobljen učinkovito povezovati teorijo in prakso za reševanje inženirskih problemov in bo ob tem inovativno povezoval različna podpodročja gradbeništva z ekonomsko-poslovnimi izzivi.
 • V slovenskem prostoru izobraziti gospodarskega inženirja v skladu z evropskimi smernicami in z mednarodno primerljivostjo ter s tem diplomantu omogočiti perspektivo in konkurenčnost zaposlovanja doma in na evropskem trgu delovne sile.
 • Študijski program omogoča nadaljevanje študija na študijskem programu 2. stopnje Gospodarskega inženirstva ali sorodnih podiplomskih programih doma in v tujini.

KOMPETENCE

 • Samostojno in kreativno opravljanje vodstvenih del v tehniških in komercialnih sektorjih gradbenih podjetij.
 • Načrtovanje, upravljanje in vodenje gradbenih projektov v inženiring podjetjih ter pri investitorjih, v upravnih organih in drugje.
 • Upravljanje in vodenje gradbenih projektov v smislu zagotavljanja kakovosti, pravočasnosti in ekonomičnosti.
 • Samostojna izdelava investicijskih dokumentov, operativnih planov, predračunov in obračunov ter neodvisnih tehnično-ekonomskih presoj za različne objekte.
 • Reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod, postopkov in inovativnih pristopov.
 • Samostojno komuniciranje znotraj organizacije in navzven s partnerji in strankami.
 • Uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov

Študijski program Gospodarskega inženirstva gradbene smeri (GING-G) je interdisciplinaren in se izvaja v sodelovanju Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter Ekonomsko-poslovne fakultete. Program ima dolgoletno in uspešno tradicijo izobraževanja gospodarskih inženirjev v slovenskem prostoru, ki imajo širok nabor kompetenc na področju gradbeništva in poslovanja v gradbenem okolju.

Univerzitetni študij gospodarskega inženirstva je mednarodno primerljiv s sorodnimi programi na tujih priznanih univerzam. Študijski program je priznan tudi s strani najvišje evropske inženirske organizacije FEANI, s čemer imajo diplomanti pravico do pridobitve naziva evro inženirja (EUR-ING). Vse to diplomantom omogoča zaposlitev v gospodarstvu in negospodarstvu tako doma, kakor tudi v evropski uniji in drugod v tujini.

Interdisciplinarnost pridobljenih znanj pa diplomantom študijskega programa GING-G ne zmanjšuje kompetenc na tehničnem področju, saj nivo pridobljenih naravoslovno – tehničnih vsebin po merilih Inženirske zbornice Slovenije v celoti ustreza pogojem, ki so potrebni za pristop k strokovnemu izpitu in za pridobitev naziva pooblaščeni inženir.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI 

Gospodarski inženirji gradbene smeri so strokovnjaki s celovitim interdisciplinarnim znanjem, ki se znajo spopasti z izzivi današnjega poslovnega okolja, ki ga zaznamuje pojav naprednih tehnologij in sistemov za gradnjo objektov, razmah informacijsko-komunikacijskih tehnologij, novi poslovni modeli ter globalizacija. Podjetja širom Evrope povprašujejo po strokovnjakih, ki so sposobni uporabiti osvojena tehnična in tehnološka znanja in hkrati izkoristiti dane poslovne priložnosti.

Diplomanti so usposobljeni za:

 • opravljanje različnih tehničnih in poslovnih nalog v gradbenih podjetjih,
 • planiranje in vodenje gradbenih projektov pri investitorjih, inženiring oz. svetovalnih podjetjih in v javni upravi,
 • vodenje gradbišč,
 • izvajanje nadzora nad gradnjo objekta,
 • izdelovanje projektne dokumentacije,
 • opravljanje tehnične in finančne kontrole v proizvodnji gradbenih izdelkov in materialov,
 • delovanje na področjih upravljanja nepremičnih in v sektorjih bančništva in zavarovalništva,
 • izvajanje del zagotavljanja in kontrole kakovosti.

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Andrej Štrukelj

X