Meni

Ime programa

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO

Izvajalki

Fakulteta za gradbeništvo, prometni inženirstvo in arhitektura Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Trajanje

2 leti / 4 semestri

Stopnja

Druga stopnja 

Način študija

Redni študij

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po uspešnem zagovoru magistrskega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

MAGISTER GOSPODARSKI INŽENIR
mag. gosp. inž.

MAGISTRA GOSPODARSKA INŽENIRKA
mag. gosp. inž.

CILJI

 • Zagotoviti študijski program, ki nadgrajuje znanja iz temeljnih naravoslovnih predmetov in predmetov
  gradbene stroke ter sočasno podaja in nadgrajuje ekonomsko-poslovna znanja.
 • Usposobiti študente, da bodo razumeli povezavo med inženirskimi problemi in poslovno realnostjo ter jo znali v praksi uporabiti.
 • Izoblikovati strokovnjaka, ki bo – s poglobljenim interdisciplinarnim znanjem – usposobljen učinkovito povezovati teorijo in prakso za reševanje kompleksnih inženirskih problemov in bo ob tem inovativno medsebojno povezoval različna podpodročja gradbeništva v povezavi z ekonomsko-poslovnimi izzivi.
 • Slovenskemu gospodarstvu izobraziti lik vrhunskega strokovnjaka s področja gospodarskega inženirstva v skladu z evropskimi smernicami in z mednarodno primerljivostjo programa ter s tem diplomantu omogočiti perspektivo in konkurenčnost zaposlovanja doma in na evropskem trgu delovne sile.
 • Dvigniti nivo inovativnosti študentov in kasneje diplomantov, kot bodočih kadrov v gradbenih podjetjih in gradbenem inženiringu, kar je možno le s kombinacijo znanj z obeh perspektiv.

KOMPETENCE

 • Samostojno in kreativno opravljanje vodstvenih del v gradbenih podjetjih v okviru vodstvenih funkcij v tehniških in
  komercialnih sektorjih.
 • Načrtovanje, upravljanje in vodenje gradbenih projektov v inženiring podjetjih ter pri investitorjih, v upravnih organih in drugje.
 • Upravljanje in vodenje zahtevnih gradbenih projektov v smislu ustrezne kakovosti, pravočasnosti in ekonomičnosti.
 • Samostojna izdelava investicijskih dokumentov, operativnih planov, predračunov in obračunov ter neodvisnih tehniško-ekonomskih presoj.
 • Znanstveno-raziskovalni pristop na področju inženirske ekonomije in managementa za uspešno vodenje gradbenih projektov.
 • Reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
 • Znanstveno-raziskovalni pristop na področju razvoja oziroma izboljšave novih, visoko kakovostnih izdelkov in tehnologij.
 • Poglabljanje in kontinuirano spremljanje znanstvenih dognanj s področja novih gradbenih materialov in tehnologije grajenja.
 • Samostojno komuniciranje znotraj organizacije in navzven s partnerji in strankami.
 • Uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Magistranti imajo poglobljena znanja iz področij vodenja in upravljanja gradbenih projektov, tehnologije gradnje ter ekonomije, vključujoč sodobne vsebine iz informacijskega modeliranja objektov (BIM), trajnostne gradnje, optimizacije in vrednotenja nepremičnin. Interdisciplinarni študijski program 2. stopnje Gospodarskega inženirstva smer Gradbeništvo je mednarodno primerljiv s sorodnimi programi na tujih priznanih univerzam. Študijski program je priznan tudi s strani najvišje evropske inženirske organizacije FEANI, s čemer imajo magistranti pravico do pridobitve naziva evro inženirja (EUR-ING). Vse to daje odlično izhodišče za zaposlovanje v gospodarstvu in negospodarstvu tako doma, kakor tudi širom evropske unije. Interdisciplinarnost pridobljenih znanj pa magistrom gospodarskim inženirjem ne zmanjšuje kompetenc na tehničnem področju, saj nivo pridobljenih strokovno-tehničnih vsebin po merilih Inženirske zbornice Slovenije ustreza pogojem, ki so potrebni za pristop k strokovnem izpitu in pridobitev naziva pooblaščeni inženir. Interdisciplinarni študijski program 2. stopnje Gospodarskega inženirstva smer Gradbeništvo izobražuje visoko usposobljene strokovnjake, ki so sposobni reševati najbolj zahtevne interdisciplinarne probleme, ki zahtevajo tehnična in tehnološka znanja podkrepljena s poslovnimi in organizacijskimi znanji. Magistri gospodarski inženirji gradbene smeri imajo širok nabor strokovnih kompetenc, ki jim omogočajo izvajanje najbolj
zahtevnih strokovnih nalog v oziru na pridobljena napredna tehnoloških in ekonomska znanja.

Magistri gospodarski inženirji so usposobljeni za:

 • prevzemanje odgovornosti pri upravljanju in vodenju, organizaciji, nadzoru ter vzdrževanju gradbenih projektov,
 • planiranje in vodenje zahtevnih gradbenih projektov pri investitorjih, inženiring svetovalnih podjetjih in v javni upravi,
 • prevzemanje vodilnih mest v tehničnih in poslovnih sektorjih gradbenih podjetij
 • izvajanje nadzora nad gradnjo zahtevnih objektov,
 • izdelovanje projektne dokumentacije,
 • opravljanje nalog tehnične in finančne kontrole ter razvoja in trženja v proizvodnji gradbenih izdelkov in materialov,
 • delovanje na področjih upravljanja nepremičnih in v sektorjih bančništva in zavarovalništva,
 • prevzemanje odgovornosti zagotavljanja in kontrole kakovosti,
 • uvedbo sodobnih poslovnih procesov z uporabo naprednih IKT za vodenje in izvajanje gradbenih projektov,
 • vodenje raziskovalnih projektov raznih smeri v stroki in izven nje

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Nataša Šuman

X