Meni

Ime programa

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE GRADBENIŠTVO

Trajanje

3 leta / 6 semestrov

Stopnja

Prva stopnja

Način študija

Redni študj

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po zaključenem študiju pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
dipl. inž. gradb. (UN)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
dipl. inž. gradb. (UN)

CILJI

 • izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju inženirskih problemov sposoben
  inovativnega povezovanja različnih področij,
 • zadostiti vsebini pričakovanih znanj za področje gradbeništva kot to zahteva slovenska gradbena stroka,
 • študijski program posredno omogoča mednarodno primerljivost in prehodnost ter nadaljevanje študija na
  študijskem programu 2. stopnje Gradbeništvo ali sorodnih podiplomskih programih doma in v tujini,
 • usposobiti diplomanta za kreativno dela v timu gradbenih projektantov in izvajalcev ter projektantov in
  izvajalcev drugih strok.

KOMPETENCE

Diplomant univerzitetnega študija Gradbeništvo pridobi:

 • splošna znanja iz področja gradbeništva,
 • osnovna znanja iz naravoslovja,
 • splošna znanja iz informatike in računalništva,
 • osnovna znanja iz ekonomije,
 • temeljna strokovna tehnična znanja iz področja organizacije, načrtovanja in vodenja gradbenih del v tehnološkem
  in ekonomskem smislu.

Diplomant je usposobljen za kreativno in inovativno reševanja praktičnih nalog v stroki na področju:

 • priprave in organizacije dela,
 • projektiranja konstrukcij,
 • gradnje objektov,
 • gradbenega nadzora,
 • varstva pri delu ob upoštevanju predpisov za varstvo okolja.

Diplomant bo lahko opravljal strokovna dela na področju gradbeništva kot so:

 • vodja manjših gradbišč,
 • projektant in načrtovalec,
 • strokovnjak v lokalni ali državni upravi,
 • dela na drugih strokovnih delovnih mestih povezanih z gradbeništvom.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Diplomanti dodiplomskega univerzitetnega študija gradbeništva so usposobljeni za reševanje vseh vrst tipičnih in zahtevnejših praktičnih, razvojnih in raziskovalnih nalog. Te naloge pa lahko opravljajo samostojno po pridobljenih ustreznih strokovnih praktičnih izkušnjah in ob ustreznem dodatnem formalnem ali neformalnem dopolnilnem izobraževanju. Pridobljena znanja diplomantom zagotavljajo uspešno opravljanje delovnih nalog pri vodenju in organizaciji graditve objektov, projektiranju tipičnih gradbenih objektov, zasnovi ter načrtovanju tehnologij in izvajanju nadzora pri graditvi objektov ter podobnih nalog. Usposobljeni so pri delu upoštevati hkrati z varnostjo in funkcionalnostjo tudi gospodarske, naravovarstvene in ekološke vidike graditve objektov.

Diplomanti so usposobljeni za zahtevnejše strokovno in raziskovalno delo na področju visokih in nizkih gradenj, prometa, hidrotehnike, preskrbe z vodo, pa tudi za vodenje gradbenih podjetij. Na področju konstrukcijskega inženirstva lahko opravljajo dela pri zasnovi, statičnih analizah, dimenzioniranju in konstrukcijski ter tehnološki izvedbi vseh vrst gradbenih objektov, kot so npr. stanovanjske, industrijske in dvoranske zgradbe, premostitvene objekte, jezove, geotehnične in hidrotehnične zgradbe, čistilne in komunalne naprave itd. Na področju prometnih gradenj bodo diplomanti usposobljeni za načrtovanje, dimenzioniranje in opremljanje prometnic. Delokrog obsega področje cestnega in železniškega prometa vključno z njunimi medsebojnimi povezavami in napravami. Na področju hidrotehnike in vodnega gospodarstva se vključujejo zlasti v zasnovo in načrtovanje ter graditev vodnogospodarskih objektov, ob hkratnem upoštevanju pogojev varstva okolja, zaščite voda ter varstva pred poplavami in erozijskimi pojavi. Med značilne naloge inženirja uvrščamo zlasti urejanje vodotokov, preskrbo s pitno in tehnološko vodo ter načrtovanje in izvajanje kanalizacijskih in čistilnih naprav.

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Marko Renčelj

X