Meni

Ime programa

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE GRADBENIŠTVO

Trajanje

2 letI / 4 semestre

Stopnja

Druga stopnja

Način študija

Redni in izredni študij. Izredni študij tudi v angleškem jeziku, če je vpisanih vsaj 15 kandidatov.

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po uspešnem zagovoru zaključnega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mag.inž.grad.

MAGISTRA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mag. inž. grad.

CILJI

 • Zagotoviti študijski program, ki študentom omogoča, da nadgrajujejo znanja iz temeljnih naravoslovnih, računalniško-informacijskih in temeljnih predmetov gradbene stroke, ter absorbirajo poglobljena, kot tudi nova znanja iz usmeritvenih gradbenih predmetov.
 • Temeljito usposobiti študenta za uporabo najnovejših matematičnih in inženirskih metod pri reševanju kompleksnih inženirskih problemov s področja posamezne smeri oziroma podpodročja gradbeništva.
 • Izgraditi strokovnjaka, ki bo, ob splošnem poznavanju temeljnih znanj s širšega področja gradbeništva, dodatno usposobljen za razvijanje novih pristopov pri reševanje specifičnih, kot tudi aktualnih oziroma novonastalih inženirskih problemov iz prakse ob inovativnem medsebojnem povezovanju različnih področij gradbeništva.
 • Slovenskemu gospodarstvu izobraziti vrhunskega gradbenega strokovnjaka v skladu z evropskimi smernicami in z mednarodno primerljivostjo programa, ki mu bo omogočil perspektivo in konkurenčnost tako doma kot tudi v tujini.

Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant – magistrant s trdnim temeljnim teoretičnim znanjem in poglobljenimi usmerjenimi strokovnimi znanji, kar mu bo omogočalo samostojno opravljanje kompleksnih nalog na področju gradbeništva. Pridobljena znanja, privzgojena sistematičnost in delovne navade mu bodo omogočale samostojni študij in raziskave pri reševanju zahtevnejših inženirskih problemov ter ga usmerjati v kontinuirno in samostojno spremljanje in razvijanje napredka tehniške stroke.

KOMPETENCE

 • na podlagi predhodno osvojenega temeljnega znanja osnovnih naravoslovnih ved, informatike, geodezije, inženirske etike in osnovnih strokovnih znanj gradbene stroke ter z nadgradnjo znanja iz temeljnih strokovnih gradbenih predmetov in znanja iz predmetov izbranih usmeritev posamezne smeri, bodo diplomanti znali planirati, projektirati in izvajati gradbene objekte in storitve, v smislu ustrezne kakovosti in cene ter izvajati neodvisne tehniške presoje na podlagi znanstvene analize in sinteze,
 • diplomanti bodo znali uporabiti vrhunska specializirana znanja s področij planiranja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja gradbenih objektov, organiziranja, managementa in vodenja gradbenih del in gradbene proizvodnje, gradbene informatike, ekologije, urbanega planiranja in okoljske politike,
 • diplomanti bodo znali samostojno dimenzionirati gradbene elemente, jih povezovati v celoto ter prenašati v realno okolje,
 • diplomanti bodo znali samostojno in kreativno opravljati zahtevne naloge s področja gradbeništva in voditi “projektni tim”.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Diplomant bo usposobljen za kreativno in inovativno razreševanje praktičnih in razvojnih nalog v stroki na področju:

 • planiranja, načrtovanja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja gradbenih objektov,
 • priprave in organizacije dela,
 • nadzora pri izgradnji objektov,
 • varstva pri delu ob upoštevanju predpisov za varstvo okolja.

Po pridobitvi primernih strokovnih izkušenj bo diplomant študijskega programa 2. stopnje Gradbeništvo lahko opravljal zahtevna strokovna dela na področju gradbeništva in organizacije kot so projektanti zahtevnih objektov, strokovni nadzor, vodje investicij, gradbeni inšpektorji, prav tako pa tudi na drugih strokovnih delovnih mestih pri opravljanju zahtevnejših del povezanih z gradbeništvom.

Vodja študijskega programa

doc. dr. Janja Kramer Stajnko

X