UM FGPA meni

Študijski program Gradbeništvo – 3. stopnja

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Študij na doktorskem študijskem programu »Prometno inženirstvo« traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk ECTS. Kreditne točke so določene v skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS. Doktorski program je po letnikih v zasnovi sestavljen sledeče:

1. letnik

 

–          temeljni izbirni predmet

15 ECTS

–          1 izbirni predmet

15 ECTS

–          Individualno raziskovalno delo 1

30 ECTS

 

 

2. letnik

 

–          2 izbirna predmeta

30 ECTS

–          Individualno raziskovalno delo 2

30 ECTS

 

 

3. letnik

 

–          Individualno raziskovalno delo 3

30 ECTS

–          Izdelava in zagovor doktorskega dela

30 ECTS

 

Informacije za študente

Ob pomoči mentorja in z njegovim soglasjem se študent odloči za izbirne predmete iz nabora predmetov, ki pripadajo izbrani smeri študija.

Ob soglasju mentorja in potrditvi organov FGPA se nabor lahko izoblikuje tudi:

  1. a)    iz nabora predmetov doktorskega študija Prometno inženirstvo, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM ali
  2. b)    iz nabora predmetov drugih fakultet UM, fakultet slovenskih univerz ali iz tujine ob posebnem soglasju mentorja in organov FGPA.

Hkrati študent pod vodstvom mentorja opravlja individualno raziskovalno delo iz področja svoje teme. V prvem letniku je potrebno zasnovati doktorsko temo, ki jo je obvezno potrebno prijaviti najkasneje v tretjem letniku. Študent uspešno konča doktorski študij z izdelavo in zagovorom doktorske disertacije. Individualno raziskovalno delo predstavlja udeležbo v raziskovalnem projektu, nalogi ali zaključenem osnutku, oziroma predlogu znanstveno – raziskovalne rešitve konkretnega problema v okviru mentorjevega projekta ali drugega znanstveno-raziskovalnega dela raziskovalnih in/ali projektnih skupin na FGPA.

Kreditno ovrednotenje posameznih učnih enot in celotnega programa

Letnik

Učna enota

Število učnih enot

Število ECTS

1.

Temeljni predmet

1

15

Izbirni predmet

1

15

Individualno raziskovalno delo

1

30

Skupaj

3

60

2.

Izbirni predmet

2

30

Individualno raziskovalno delo

1

30

Skupaj

3

60

3.

Individualno raziskovalno delo

1

30

Doktorska disertacija

1

30

Skupaj

2

60

 

Pogoji za napredovanje po programu

Študent mora za napredovanje iz 1. letnika v 2. letnik zbrati najmanj 45 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti izpit iz temeljnega predmeta in individualno raziskovalno delo 1.

Študent mora za napredovanje iz 2. v 3. letnik skupaj zbrati 120 ECTS, torej vse obveznosti 1. in 2. letnika. Najkasneje v tretjem letniku mora študent prijaviti temo doktorske disertacije.

Študent zaključi študij, ko izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti v višini 180 ECTS ter napiše in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo.

Pogoji za dokončanje študija

Študijski program 3. stopnje »Prometno inženirstvo« konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti, opravi zagovor doktorske disertacije in tako zbere 180 ECTS.

Študent mora pred zagovorom doktorske disertacije, kot prvi avtor*, objaviti (ali imeti potrdilo o objavi) izsledke iz doktorske disertacije v najmanj enem izvirnem znanstvenem članku (SICRIS kategorizacija 1.01) v SCI, SSCI ali A&HCI znanstveni reviji s faktorjem vpliva večjim kot 0.

*Prvi avtor je avtor, ki je napisal članek ali večji del članka in je v publikaciji med avtorji naveden na prvem mestu. Pri tem delitev ali prenos prvega avtorstva ni možna.

V skladu z razlago 157. člena Statuta Univerze v Mariboru morajo biti spoznanja doktorskega kandidata objavljena v tujem jeziku v publikaciji, ki izhajajo v državah EU ali OECD, oziroma v publikaciji, ki ima vse povzetke v tujem jeziku države EU ali OECD, ob pogoju, da so spoznanja iz doktorske disertacije s takšno objavo dostopna svetovni znanstveni javnosti.

Tuji jeziki za objavo spoznanj doktorskega kandidata, ki skladno s 157. členom Statuta UM, pomenijo dostopnost svetovni znanstveni javnosti, so za vse doktorske študijske programe FGPA sledeči: Angleščina, Nemščina in Francoščina.

Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova

Znanstveni naslov, ki ga pridobi študent z uspešnim zaključkom doktorskega programa je

DOKTOR ZNANOSTI in študentka DOKTORICA ZNANOSTI, skrajšano za oba je dr.

Vodja študijskega programa

dr. Stojan Kravanja

X