Meni

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE GRADBENIŠTVO

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Študij traja 3 leta in obsega 180 ECTS točk, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, pri tem pa vsak semester s 30 ECTS.

1. letnik

1. semester

 • Znanstvenoraziskovalne metode; 3 ECTS
 • Temeljni izbirni predmet; 6 ECTS
 • Izbirni predmet 1; 6 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo 1; 15 ECTS

2. semester

 • Izbirni predmet 2; 6 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo 2; 24 ECTS
  (s predstavitvijo rezultatov IRD 1. letnika)

2. letnik

3. semester

 • Prenosljiva znanja; 3 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo 3; 27 ECTS
  (s prijavo doktorske teme)

4. semester

 • Individualno raziskovalno delo 4; 30 ECTS
  (s prestavitvijo rezultatov IRD 2. letnik)

3. letnik

5. semester

 • Individualno raziskovalno delo 5; 30 ECTS

6. semester

 • Izdelava in zagovor doktorske disertacije; 30 ECTS

 

Število in poimenska navedba učnih enot

Študent skupaj z mentorjem izbere tri predmete. Študent mora obvezno opraviti predmeta iz področja znanstvenoraziskovalnih metod in prenosljivih znanj ter enega od treh temeljnih izbirnih predmetov z matematično vsebino. Študent opravi dva izbirna predmeta, ki jih izbere iz nabora izbirnih predmetov programa Gradbeništvo, ob soglasju mentorja pa lahko največ dva izbirna predmeta (v višini do 2x6=12 ECTS točk) nadomesti s predmeti iz kateregakoli drugega akreditiranega doktorskega programa katerekoli fakultete ali univerze.

Hkrati študent pod vodstvom mentorja opravlja individualno raziskovalno delo iz področja svoje teme. V prvem letniku je potrebno zasnovati doktorsko temo, ki jo je obvezno potrebno prijaviti najkasneje v tretjem semestru. Študent uspešno konča doktorski študij z izdelavo in zagovorom doktorske disertacije.

Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova

Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije kandidat pridobi strokovni naslov

doktor znanosti oz. doktorica znanosti – krajše dr.

 

X