Meni

Ime programa

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE PROMETNO INŽENIRSTVO

Trajanje

3 leta / 6 semestrov

Stopnja

Prva stopnja

Način študija

Redni študij

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po zaključenem študiju pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA (UN)
dipl. inž. prom. (UN)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA PROMETA (UN)
dipl. inž. prom. (UN)

CILJI

 • izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju problemov transporta in mobilnosti sposoben inovativnega povezovanja različnih področij,
 • zadostiti vsebini pričakovanih znanj za področje načrtovanja in upravjanja prometnih sistemov ter prevoznih storitev kot to zahteva in pričakuje družba, zavezana k trajnostnemu razvoju,
 • omogočiti mednarodno primerljivost in prehodnost ter nadaljevanje študija na študijskem programu 2. stopnje Prometno inženirstvo ali sorodnih podiplomskih programih doma in v tujini,
 • usposobiti za kreativno delo v timu strokovnjakov prometnih, okoljskih, varnostnih, gradbenih, družboslovnih in drugih strok.

KOMPETENCE

Diplomant univerzitetnega študija Prometno inženirstvo pridobi:

 • temeljna strokovna znanja za načrtovanje in organizacijo prometa in mobilnosti v mestih, državi, gopodarskih javnih službah in podjetjih,
 • temeljna strokovna znanja iz področja načrtovanja in upravljanja prometne infrastrukture,
 • temeljna znanja o vplivih prometa na okolje, varnost in ekonomijo,
 • osnovna znanja iz naravoslovja in družboslovja,
 • splošna znanja iz informatike in računalništva ter ekonomije.

Diplomant je usposobljen za kreativno in inovativno reševanja praktičnih nalog v stroki na področju:

 • upravljanja prometnih sistemov v mestih in državi v različnih fazah (načrtovanje, naročanje storitev, izvedba, vzdrževanje, nadzor, zagotavljanje varnosti in ekonomske vzdržnosti),
 • prometnega planiranja, dimenzioniranja prometne infrastrukture, napovedovanja bodočih prometnih obremenitev in izdelave načrtov prometnih ureditev ter prometnih študij,
 • izdelave celostnih prometnih strategij, načrtov trajnostne mobilnosti in analiz s področja prometne varnosti,
 • priprave in organizacije prevoznih storitev v potniškem in tovornem prometu,
 • izvajanja tehničnega nadzora vozil in infrastrukture
 • izdelave investicijskih programov s področja transporta, prometa in mobilnosti,
 • priprave strokovnih podlag za izdelavo strateških prometno-infrastrukturnih projektov,
 • priprave prometnega dela strokovnih podlag za izdelavo presoj vpliva na okolje in prostorske načrte,
 • proizvodnje opreme in signalizacije za prometne sisteme.

Diplomant bo lahko opravljal strokovna dela s področij prometnega inženirstva kot so:

 • strokovnjak v organih in zavodih javnega sektorja s pristojnostmi za področje prometa: lokalne skupnosti, ministrstva in direkcije, prometni inšpektorati, agencije, javni zavodi ipd.,
 • načrtovalec prometnih sistemov in izvajalec nalog s področja prometnega inženirstva v podjetjih,
 • načrtovalec in organizator prevoznih storitev v javnem potniškem prometu in gospodarskih javnih službah,
 • načrtovalec in organizator prevoznih storitev v tovornem prometu,
 • načrtovalec, organizator in izvajalec del pri upravljalcih prometne infrastrukture,
 • sodelavec v podjetjih z dejavnostjo izdelave opreme za transport in prometno infrastrukturo,
 • sodelavec v podjetjih z dejavnostjo povezano s prometom in mobilnostjo.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Diplomanti univerzitetnega študijskega programa Prometno inženirstvo so usposobljeni, da bodo na podlagi osvojenega znanja sodelovali pri:

 • zagotavljanju mobilnosti prebivalstva,
 • načrtovanju in upravljanju prometnih sistemov,
 • načrtovanju, projektiranju, gradnji in vzdrževanju prometnic,
 • upravljanju s prometom in prometnimi tokovi,
 • načrtovanju in izvajanju prevozov,
 • povezovanju načel trajnostnega razvoja, osnov ekonomike, pravne ureditve, problematike razvoja prostora in poselitve, problematike varstva okolja s problematiko zagotavljanja mobilnosti prebivalstva in konkurenčnosti gospodarstva

Diplomanti so zaposljivi predvsem pri naslednjih delodajalcih:

 • na ministrstvu pristojnem za promet in pri organih v njihovi sestavi (direktorati, direkcije), kakor tudi na ministrstvih pristojnih za notranje zadeve, okolje in prostor…
 • na agencijah s področja prometa (za varnost, železniški promet…), kakor tudi agencijah, pristojnih za razvoj, okolje, energijo…
 • pri upravljavcih prometnih sistemov (DARS …),
 • v občinskih službah, predvsem prometni uradi in komunalne službe,
 • na visokošolskih in srednješolskih zavodih in inštitucijah, vključno avto šole (raziskave, pedagoški proces, usposabljanje),
 • v gospodarskih javnih službah,
 • v gospodarskih družbah, katerih osnovna dejavnost je prevoz, tako javni potniški, kot tovorni (cestni, tirni…),
 • v gospodarskih družbah kot organizatorji in tehnologi notranjega transporta,
 • v svetovalnih, planerskih in projektantskih družbah, predvsem za področje prometa, mobilnosti in prevozov,
 • v podjetjih za razvoj opreme za transport in transportno telematiko,
 • v zavarovalnicah (analiza prometnih nesreč, transportna zavarovanja) itd

Vodja študijskega programa

doc. dr. Sergej Težak

X