Meni

Ime programa

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE PROMETNO INŽENIRSTVO

Trajanje

2 leti / 4 semestre

Stopnja

Druga stopnja

Način študija

Redni in izredni študij. Izredni študij tudi v angleškem jeziku, če je vpisanih vsaj 10 kandidatov.

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po uspešnem zagovoru zaključnega dela pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

MAGISTER INŽENIR PROMETA
mag. inž. prom.

MAGISTRICA INŽENIRKA PROMETA
mag. inž. prom.

CILJI

 • Podajanje znanja z vseh področij, pomembnih za razumevanje pojavov in procesov v prometu.
 • Doseči mednarodno primerljivost in prehodnost.
 • Izobraziti široko razgledanega strokovnjaka s področja prometnih ved, ki bo podpiral trajnostni razvoj slovenske družbe in bo konkurenčen tudi na evropskem trgu delovne sile.
 • Ustvariti strokovnjaka, ki bo dodatno usposobljen (specializiran) za reševanje specifičnih inženirskih problemov izbranega modula.
 • Izobraziti strokovnjaka, ki bo znal prispevati k zagotavljanju trajnostnega razvoja družbe.
 • Slovenskemu gospodarstvu, še posebej transportnemu, ponuditi strokovnjaka z znanji, ki bo zagotavljal mednarodno konkurenčnost.
 • Izobraziti strokovnjake za analize varnosti v prometu.
 • Izobraziti diplomanta, ki bo sposoben nadaljevati delo na znanstveno raziskovalnem področji s področja trajnostne mobilnosti in prometne varnosti.

KOMPETENCE

 • Analiziranje in evalvacija procesov v prometnem sistemu.
 • Sinteza dogajanj v prometnem sistemu, predvsem povezovanje prometnih znanj z drugimi pomembnimi družbenimi podsistemi, kakor tudi vrednotenje učinkov prometnega sistema na okolje, prostor, ekonomijo, demografijo.
 • Izdelava trajnostnih mobilnostnih načrtov (SUMP), kot ene ključnih sestavin trajnostnega razvoja družbe.
 • Izdelava prometnih študij.
 • Izdelava študij vpliva prometa na okolje.
 • Izdelava varnostnih konceptov in elaboratov, kakor tudi varnostnih pregledov v cestnem prometu;
  Načrtovanje, razvoj in implementacija transportnih tehnologij v industriji transportnih naprav, kakor tudi v prevozništvo in prometni sistem.
 • Načrtovanje, razvoj in implementacija inteligentnih transportnih sistemov (ITS) v prakso.
 • Organiziranje transportnih aktivnosti v potniškem in tovornem prometu, vključno s prevozom posebnih tovorov in nevarnih snovi;
 • Izdelava strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Diplomant študija prometnega inženirstva je bolj prepoznaven in prilagojen potrebam gospodarstva, kar je upoštevano pri končnih znanjih magistrov, ki bodo zaključili izobraževanje skladno s predlaganim študijskim programom. Usmerjena so predvsem na:

 • Znanja načrtovanja (planiranja) mobilnosti, prometnic in transporta, kot ene ključnih sestavin trajnostnega razvoja družbe.
 • Usposobljenost za analiziranje, upravljanje in vrednotenje procesov v prometnem sistemu.
 • Sposobnost sinteze oziroma povezovanje prometnih znanj z drugimi pomembnimi družbenimi podsistemi, kakor tudi vrednotenje učinkov prometnega sistema na okolje, prostor, ekonomijo, demografijo.
 • Organiziranje transportnih aktivnosti, s posebnim poudarkom na varnosti

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Matjaž Šraml

X