Meni

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE PROMETNO INŽENIRSTVO

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Študij traja 3 leta in obsega 180 ECTS točk, vsak letnik je ovrednoten s 60 ECTS, pri tem pa vsak semester s 30 ECTS.

1. letnik

1. semester

 • Znanstvenoraziskovalne metode; 3 ECTS
 • Temeljni izbirni predmet; 6 ECTS
 • Izbirni predmet 1; 6 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo 1; 15 ECTS

2. semester

 • Izbirni predmet 2; 6 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo 2; 24 ECTS
  (s predstavitvijo rezultatov IRD 1. letnika)

2. letnik

3. semester

 • Prenosljiva znanja; 3 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo 3; 27 ECTS
  (s prijavo doktorske teme)

4. semester

 • Individualno raziskovalno delo 4; 30 ECTS
  (s prestavitvijo rezultatov IRD 2. letnik)

3. letnik

5. semester

 • Individualno raziskovalno delo 5; 30 ECTS

6. semester

 • Izdelava in zagovor doktorske disertacije; 30 ECTS

 

Število in poimenska navedba učnih enot

Študent skupaj z mentorjem izbere tri predmete. Študent mora obvezno opraviti predmeta iz področja znanstvenoraziskovalnih metod in prenosljivih znanj ter enega od treh temeljnih izbirnih predmetov z matematično vsebino. Študent opravi dva izbirna predmeta, ki jih izbere iz nabora izbirnih predmetov programa Prometno inženirstvo, ob soglasju mentorja pa lahko največ dva izbirna predmeta (v višini do 2x6=12 ECTS točk) nadomesti s predmeti iz kateregakoli drugega akreditiranega doktorskega programa katerekoli fakultete ali univerze.

Hkrati študent pod vodstvom mentorja opravlja individualno raziskovalno delo iz področja svoje teme. V prvem letniku je potrebno zasnovati doktorsko temo, ki jo je obvezno potrebno prijaviti najkasneje v tretjem semestru. Študent uspešno konča doktorski študij z izdelavo in zagovorom doktorske disertacije.

PREDMETI

Zap. št.

Obvezni predmeti

Nosilec

 
 

1.        

Znanstvenoraziskovalne metode

Kravanja Stojan

 

2.        

Prenosljiva znanja

Žegarac Leskovar Vesna

 

 

Zap. št.

Temeljni izbirni predmeti (obvezno izbrati enega)

Nosilec

 
 

1.        

Teorija grafov in optimizacija

Erveš Rija

 

2.        

Matematično modeliranje

Mencinger Matej

 

 

Zap. št.

Izbirni predmeti (obvezno izbrati dva)

Nosilec

 
 

1.        

Globalni multimodalni prometni sistemi, izbrana poglavja

Sever Drago

 

2.        

Izbrana poglavja iz varnosti v prometu

Tollazzi Tomaž

 

3.        

Logistika in logistični sistemi

Božičnik Stanislav

 

4.        

Modeliranje prometnih tokov in simulacije

Sever Drago

 

5.        

Napredna transportna sredstva

Šraml Matjaž

 

6.        

Pametna mobilnost in inteligentni transportni sistemi

Lep Marjan

 

7.        

Prostorsko načrtovanje in razvoj transportnih omrežij

Sitar Metka

 

8.        

Promet in okolje

Trček Branka

 

9.        

Raziskovanje prevozne ponudbe

Sever Drago

 

10.    

Raziskovanje prometnega povpraševanja

Lep Marjan

 

11.    

Simulacijski modeli varnostnih analiz v prometu

Šraml Matjaž

 

12.    

Trajnostno prometno varno načrtovanje cestne infrastrukture

Tollazzi Tomaž

 

13.    

Transportna ekonomija

Božičnik Stanislav

 

14.    

Upravljanje projektov prometne infrastrukture

Pšunder Igor

 

15.    

Voziščne konstrukcije

Žlender Bojan

 

 

Pogoji za napredovanje po programu                                              

Napredovanje tekom študija

Študent mora za napredovanje iz 1. letnika v 2. letnik zbrati najmanj 54 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti predmet Znanstvenoraziskovalne metode, enega od temeljnih izbirnih predmetov z matematično vsebino, en izbirni predmet ter Individualno raziskovalno delo 1 in 2 (izjemoma lahko manjka opravljen izpit pri enem izbirnem predmetu).

Študent mora za napredovanje iz 2. v 3. letnik zbrati vseh 60 ECTS točk 2. letnika in opraviti vse obveznosti 1. letnika (60 ECTS točk). V 3. semestru je potrebno prijaviti doktorsko temo.

 Pogoji za dokončanje študija

Študent mora pred zagovorom doktorske disertacije, kot prvi avtor*, objaviti (ali imeti potrdilo o objavi) izsledke iz doktorske disertacije v najmanj enem izvirnem znanstvenem članku (SICRIS kategorizacija 1.01) v SCI ali SSCI znanstveni reviji s faktorjem vpliva večjim kot 0. Študent uspešno konča študijski program 3. stopnje z Izdelavo in zagovorom doktorskega dela, ko izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti v višini 180 ECTS.

*Prvi avtor je avtor, ki je napisal članek ali večji del članka in je v publikaciji med avtorji naveden na prvem mestu. Pri tem delitev ali prenos prvega avtorstva ni možna.

Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova

Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije kandidat pridobi strokovni naslov

doktor znanosti oz. doktorica znanosti – krajše dr.

 

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Drago Sever

X