UM FGPA meni

Navodila, obrazci in pravilniki

Navodila, obrazci in pravilniki so na voljo v MS Word dokumentu, ki za branje potrebujejo vsaj MS Office 97 – datoteke DOC, XLS, PPS, ali vsaj MS Office 2007 – datoteke DOCX, XLSX, PPSX. Željen obrazec izpolnite, izpišete s tiskalnikom in oddate v študentskem referatu.

PRIJAVA NA IZPIT (EPI)

Informacije o pri prijavi na izpit

 • Vsi študenti ( s statusom in brez statusa) se prijavite in odjavite na izpit preko interneta – Akademski informacijski podsistem (AIPS).
 • Študenti, ki ste izpit opravili s kolokviji, se morate na izpit prav tako prijaviti preko e-prijave.
 • Rok prijave je štiri dni pred izpitom.
 • Rok odjave je dva dni pred izpitom – odjava na dan izpita ni možna-razen iz opravičljivih razlogov – v roku treh delovnih dni morate v referat predložiti ustrezno pisno dokazilo.
 • Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali če izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku
 • Izvajalec izpita sme opravljanje izpita dovoliti samo kandidatom, uvrščenim na seznam prijavljenih na izpit, ki so opravili vse predhodne obveznosti pri učni enoti.
 • Študenti, ki izpite plačujete, se prijavite preko AIPS-a (cenik je objavljen v priloženem dokumentu na koncu spletne strani). Izpit boste plačali po pristopu na izpit na osnovi prejetega računa! Račun vam bomo poslali po pošti. Če se od izpita odjavite izpita ne plačate! Če k izpitu ne pristopite ste izpit dolžni plačati!

 

KOMISIJSKI IZPIT

ZA ŠTUDENTE PRVIČ VPISANE DO 2011/12

Za študente vpisane pred študijskim letom 2012/13 veljajo stara določila, ki so veljala ob vpisu (pred študijskim letom 2012/13), vendar le do takrat, ko oz. če jih bo pri vpisu v višji letnik dohitela generacija študentov, prvič vpisanih v prvi letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija v študijskem letu 2012/13.

Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene, pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 6. in vsak naslednji izpit.

Pisni izpit se opravlja na razpisanem izpitnem roku, ustni pa pred komisijo. Datum za ustni komisijski izpit bo objavljen na spletnih straneh FGPA, obvestila, ustni komisijski izpiti – https://www.fgpa.um.si/obvestila/Strani/Kategorija.aspx?kID=Ustni komisijski izpiti

ZA ŠTUDENTE PRVIČ VPISANE OD 2012/13

Za študente vpisane prvič v 1. letnik 2012/13 – pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 4. in vsak naslednji izpit. Študent lahko posamezen izpit opravlja skupno največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

Spremembe 2. in 3. odstavka 11. člena in 15. člena pravilnika se začnejo uporabljati v študijskem letu 2012/2013 za študente, ki bodo takrat prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija, za ponovno vpisane v 1. letnik v tem študijskem letu pa od takrat, ko bodo napredovali v višji letnik.

Pisni izpit se opravlja na razpisanem izpitnem roku, ustni pa pred komisijo. Datum za ustni komisijski izpit bo objavljen na spletnih straneh FGPA, obvestila, ustni komisijski izpiti – https://www.fgpa.um.si/obvestila/Strani/Kategorija.aspx?kID=Ustni komisijski izpiti

 

 • Kdor želi opravljati izpit pred komisijo, se prijavi s klasično prijavnico, ki jo dobi v referatu in na njo pripiše, da želi komisijski izpit.
 • Kdor želi popravljati oceno, se prijavi s klasično prijavnico, ki jo dobi v referatu in na njo pripiše, da želi popravljati oceno.
 • Študenti, ki ste si izbrali izbirne predmete na drugih programih FGPA se, v kolikor ne bo možna elektronska prijava, na izpit prijavite v referatu FGPA.
 • Študenti, ki ste si izbrali izbirne predmete na drugi fakulteti UM, se v kolikor ne bo možna elektronska prijava, na izpit prijavite s klasično prijavnico svoje fakultete (dobite jo v referatu FGPA), vendar na roke ter v skladu s pravili, ki veljajo na fakulteti, kjer ste si predmet izbrali.

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Pogoji za napredovanje v višji letnik

PROŠNJA ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 

PRIZNAVANJE IZPITOV

Diferencialni izpiti ob prehodu iz 1. na 2. stopnjo ali ob prehodu iz 2. na 3. stopnjo

Ob prehodu iz 1. na 2. stopnjo ali iz 2. na 3. stopnjo morajo študenti, kadar menjajo študijski program, še pred vpisom opraviti diferencialne izpite.

V referatu oddate vlogo za opravljanje diferencialnih izpitov.

O opravljanju diferencialnega izpita se dogovorite s habilitiranim nosilcem oz. izvajalcem predmeta.

Klasično prijavnico, ki jo dobite v referatu, prinesete pred izpitom v referat, da jo potrdimo. Prijavnici priložite dokazilo o plačili diferencialnega izpita.

Diferencialni izpiti ob prehodu iz 1. na 2. stopnjo ter priznavanje izpitov ob prehodu iz starih študijskih programov na 1. stopenjske bolonjske študijske programe

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA BREZ ZAKLJUČNEGA DELA

Na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Arhitektura študenti, ki so od 2017/18 vpisani v 3. letnik, zaključijo s študijem, ko opravijo vse obveznosti:

 1. Ko opravite vse obveznosti referat o tem prejme avtomatsko obvestilo iz elektronske evidence opravljenih obveznosti.
 2. Iz referata boste na študentski e-mail dobili obvestilo, da morate izpolniti Anketo o zadovoljstvu s študijem na UM. V sklopu ankete se lahko včlanite tudi v alumni fakultete, kar izvedete na način, da pri izpolnjevanju ankete odkljukate opcijo – želim se včlaniti v alumni.
 3. Ko boste izpolnili anketo, se izda sklep o zaključku študija in potrdilo o diplomiranju.
 4. Referat vas na študentski e-mail obvesti, da lahko dvignete sklep in potrdilo o diplomiranju.
 5. V primeru, da v 30 dneh po zadnji opravljeni obveznosti ne prejmete sklepa o uspešno zaključenem študiju, morate čim prej, najkasneje pa do zaključka tekočega študijskega leta, v katerem ste opravil zadnjo obveznost, v referatu oddati vlogo za ugotovitev zaključenega študija (vloga je v priloženih dokumentih).

 

Iz Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA V PRIMERU, KO ZAKLJUČNO DELO S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM NI PREDVIDENO

16. člen

(1) Ko se na podlagi dostopnih podatkov iz elektronske evidence opravljenih obveznosti AIPS ugotovi, da je študent opravil vse obveznosti iz akreditiranega študijskega programa, pristojni referat članice o tem prejme avtomatsko obvestilo iz elektronske evidence opravljenih obveznosti.

(2) V primeru, da študent v 30 dneh po zadnji opravljeni obveznosti ne prejme sklepa o uspešno zaključenem študiju, mora čim prej, najkasneje pa do zaključka tekočega študijskega leta, v katerem je opravil zadnjo obveznost, pristojnemu referatu članice oddati vlogo za ugotovitev zaključenega študija.

(3) Ko pristojni referat prejme obvestilo iz elektronske evidence o vseh opravljenih obveznostih študenta iz prvega odstavka tega člena ali vlogo študenta iz drugega odstavka tega člena, mora v roku 3 delovnih dni v uradnih evidencah Univerze v Mariboru preveriti, ali je študent dejansko opravil vse s študijskim programom predpisane študijske obveznosti. V primeru, da referat na podlagi uradnih evidenc ugotovi, da študent še ni opravil vseh predpisanih študijskih obveznosti, študenta o tem pisno obvesti. V primeru pozitivne ugotovitve referat pozove študenta, da v roku 2 delovnih dni izpolni anketo o zadovoljstvu s študijem ter odda morebitno dokumentacijo za vpis aktivnosti v prilogo k diplomi. Ko je študent izpolnil anketo, referat dekanu članice posreduje obvestilo, da je študent opravil vse s študijskim programom predvidene obveznosti. Dekan članice v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila izda sklep o uspešno zaključenem študiju.

(4) Na osnovi sklepa o uspešno zaključenem študiju članica študentu izda potrdilo o diplomiranju, v katerem se namesto datuma diplomiranja navede datum izdaje sklepa o uspešno zaključenem študiju.

(5) Študent, ki svoj študij zaključi brez priprave in zagovora zaključnega dela (z opravljenimi obveznostmi pri zadnji učni enoti, zaključnem izpitu, zaključnem projektu ipd.), študijski program zaključi, ko uspešno opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in dobi vročen sklep o uspešno zaključenem študiju. Sklep o uspešno zaključenem študiju je dokument, ki v primeru zaključka študija brez priprave in zagovora zaključnega dela omogoča promocijo diplomanta v doseženi strokovni naslov in podelitev diplome.

DIPLOMSKI IZPIT/PROJEKTNA NALOGA

Navodila za oddajo projektne naloge v DKUM in izdelavo poročila o preverjanju podobnosti z drugimi deli se nahajajo na spletni strani https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela.

Pred zaključkom študija morate na vašem AIPS računu izpolniti Anketo o zadovoljstvu s študijem na UM.

V SKLOPU ANKETE SE LAHKO VČLANITE TUDI V ALUMNI FAKULTETE, KAR IZVEDETE NA NAČIN, DA PRI IZPOLNJEVANJU ANKETE ODKLJUKATE OPCIJO – ŽELIM SE VČLANITI V ALUMNI.

Prosim bodite pozorni na obvestilo študentom o avtorskih pravicah, ki se nahaja v priloženih dokumentih.


ROKI ZA ODDAJO DOKUMENTACIJE ZA VPIS NA 2. IN 3. STOPNJO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

 ​
Sklepi Senata FGPA, 28. 2. 2018

Sklep 6.2
»Senat FGPA, na predlog KPŠ, potrjuje, da morajo kandidati državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU, ki se bodo prijavili za vpis na podiplomske študijske programe 2. ali 3. stopnje v prvem prijavnem roku poslati oz. prinesti dokazila potrebna za vpis najkasneje do 18. septembra 2018.«

Sklep 6.3
»Senat FGPA, na predlog KPŠ, potrjuje, da morajo kandidati Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, ki se bodo prijavili za vpis na podiplomske študijske programe 2. ali 3. stopnje v prvem prijavnem roku poslati oz. prinesti dokazila potrebna za vpis najkasneje do 19. junija 2018, za vpis v druge prijavnem roku pa najkasneje do 18. septembra 2018.«


Kratka navodila:

 1. Opravite vse obveznosti predpisane s študijskim programom.
 2. Oddate v referatu prijavo na diplomski izpit/projektno nalogo – 7 dni pred razpisanim izpitnim rokom (obrazec je v priloženih dokumentih).
 3. Se prijavite na izpit preko AIPS-a (če izpitni rok ni razpisan se dogovorite z nosilcem predmeta, da ga razpiše).
 4. Prijava se vnese v AIPS in projektno nalogo lahko objavite v DKUM.
 5. V referatu oddate poročilo o plagiatorstvu, izjavo o avtorstvu in istovetnosti, ki ju izpišete po objavi v DKUM – 4 dni pred izpitnim rokom.
 6. Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela natisnite iz DKUM, podpišite ter skeniran dokument vstavite v elektronski izvod.
 7. Prav tako oddate izjavo o lektoriranju (obrazec je v priloženih dokumentih).
 8. Mentor pri projektni nalogi odda v referat oceno za projektno nalogo (obrazec je v priloženih dokumentih) – 4 dni pred izpitnim rokom.
 9. V AIPS-u izpolnite anketo o zadovoljstvu s študijem.
 10. Ko so ocene zaključene v AIPS, referat pripravi potrdilo o diplomiranju in vas na študentski e-mail obvesti, da je potrdilo pripravljeno.
 11. Ob dvigu potrdila v referat prinesete iz knjižnice TF potrdilo, da ste vrnili vso literaturo.

 

DIPLOMSKO DELO

Obvezna oddaja e-diplome v Digitalno knjižnico UM in detekcija plagiatov

Navodila za oddajo diplomskega dela v DKUM in izdelavo poročila o preverjanju podobnosti z drugimi deli se nahajajo na spletni strani https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela.

Datumi zagovorov diplomskih del

OBVESTILO ŠTUDENTOM, KI SO VPISANI V BOLONJSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME NA DODIPLOMSKEM ŠTUDIJU IN ZAKLJUČIJO ŠTUDIJ Z IZDELAVO DIPLOMSKEGA DELA

V Pravilniku o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju piše:
Študent bolonjskega študijskega programa je dolžan prijaviti temo diplomskega dela najkasneje do pričetka obdobja, ki ga članica s študijskim programom določi za opravljaje diplomskega dela, oz. ko ima opravljenih toliko obveznosti, kot je določeno s pravili članice.”

Sklep 6.15 5. redne seje Senata FGPA se spremeni in glasi:
Senat FGPA na predlog KŠZ potrjuje, da lahko študenti 1. stopenjskih bolonjskih študijskih programov, ki zaključijo študij z izdelavo in zagovorom diplomskega dela, prijavijo temo diplomskega dela šele, ko jim do zaključka študija manjkata največ dva izpita.

ROKI ZA ODDAJO DOKUMENTACIJE ZA VPIS NA 2. IN 3. STOPNJO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Sklepi Senata FGPA, 28. 2. 2018

Sklep 6.2
»Senat FGPA, na predlog KPŠ, potrjuje, da morajo kandidati državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU, ki se bodo prijavili za vpis na podiplomske študijske programe 2. ali 3. stopnje v prvem prijavnem roku poslati oz. prinesti dokazila potrebna za vpis najkasneje do 18. septembra 2018.«

Sklep 6.3
»Senat FGPA, na predlog KPŠ, potrjuje, da morajo kandidati Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, ki se bodo prijavili za vpis na podiplomske študijske programe 2. ali 3. stopnje v prvem prijavnem roku poslati oz. prinesti dokazila potrebna za vpis najkasneje do 19. junija 2018, za vpis v druge prijavnem roku pa najkasneje do 18. septembra 2018.«

Kratka navodila:

Kratka navodila DIPLOMSKO DELO:

 1. V referatu oddate obrazec Priloga 1-Prijava teme.
 2. Obrazcu za prijavo teme študent priloži »dispozicijo zaključnega dela«, ki naj praviloma vsebuje:
 • naslov,
 • opredelitev oz. opis problema ter raziskovalna vprašanja, ki so predmet zaključnega dela,
 • cilje in teze,
 • predpostavke in omejitve,
 • predvidene metode,
 • predvideno strukturo poglavij (kazalo),
 • seznam predvidene literature in virov.

Pri pripravi dispozicije se upoštevajo Navodila za izdelavo zaključnega dela (pisava, citiranje virov in literature,…).

 1. Ko je tema potrjena vam domov pošljemo sklep o zaključnem delu.
 2. Če ste brez statusa vam pošljemo tudi račun za plačilo prispevka za pripravo in zagovor diplomskega dela. V študijskem letu 2017/18  strošek znaša 80,00 €.
 3. Zaključno delo izdelate v skladu z Navodili za izdelavo zaključnega dela.
 4. Zaključno delo objavite v DKUM pred zagovorom, zaradi izdelave poročila o preverjanju podobnosti z drugimi deli.
 5. Zaključno delo oddate v 3 izvodih (v spiralni vezavi) v referatu za študentske zadeve najmanj 8 dni pred zagovorom.

Priložite mu:

 • podpisano izjavo o ustreznosti zaključnega dela (priloga 3),
 • poročilo detektorja podobnih vsebin,
 • izjavo o lektoriranju,
 • potrdilo iz knjižnice TF, da ste vrnili vso literaturo.
 1. Na spletu v obvestilih, objave zagovorov diplom, objavimo razpored za zagovor. Sklep o imenovanju komisije za zagovor vam pošljemo tudi domov.
 2. Prezentacijo diplomskega dela pripravite v skladu z objavljenim priporočilom za pripravo predstavitve.
 3. V roku 14 dni po zagovoru ste dolžni v referat oddati en izvod zaključnega dela v trdi vezavi. Če ste v delu imeli popravke zamenjate tudi izvod v DKUM in ponovno sprožite detekcijo plagiatov. V referatu oddate novo poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli.
 4. Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela natisnite iz DKUM, podpišite ter skeniran dokument vstavite v elektronski izvod in original v vezan izvod.
 5. V AIPS-u izpolnite anketo o zadovoljstvu s študijem.
 6. V referatu dvignete potrdilo o diplomiranju.


V SKLOPU ANKETE O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM SE LAHKO VČLANITE TUDI V ALUMNI FAKULTETE, KAR IZVEDETE NA NAČIN, DA PRI IZPOLNJEVANJU ANKETE ODKLJUKATE OPCIJO – ŽELIM SE VČLANITI V ALUMNI.

MAGISTRSKO DELO - 2. STOPNJA

PRISPEVEK ZA PRIPRAVO IN ZAGOVOR DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH DEL ZA OSEBE BREZ STATUSA ZNAŠA 80,00 €.

PRED ZAKLJUČKOM ŠTUDIJA MORATE NA VAŠEM AIPS RAČUNU IZPOLNITI ANKETO O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM NA UM!!!

V SKLOPU ANKETE SE LAHKO VČLANITE TUDI V ALUMNI FAKULTETE, KAR IZVEDETE NA NAČIN, DA PRI IZPOLNJEVANJU ANKETE ODKLJUKATE OPCIJO – ŽELIM SE VČLANITI V ALUMNI.

 

Sklep 7.2, 19. redna seja Senata FGPA, 1. 2. 2017

»Senat FGPA, na predlog KPŠ, potrjuje, da lahko študenti 2. stopenjskih bolonjskih študijskih programov Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo prijavijo temo magistrskega dela šele, ko jim do zaključka študija manjkata največ dva izpita.«​

Zapisano ne velja za program Arhitektura, študenti navodila prejmejo od vodje programa. Zadnji rok za prijavo teme, za študente 2. letnika (tekoča generacija)​, 2. stopenjskega bolonjskega študijskega programa Arhitektura, je v študijskem letu 2018/2019 – 14. 6. 2019​​!!!!

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 3. bolonjska stopnja

PRED ZAKLJUČKOM ŠTUDIJA MORATE NA VAŠEM AIPS RAČUNU IZPOLNITI ANKETO O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM NA UM!!!

V SKLOPU ANKETE SE LAHKO VČLANITE TUDI V ALUMNI FAKULTETE, KAR IZVEDETE NA NAČIN, DA PRI IZPOLNJEVANJU ANKETE ODKLJUKATE OPCIJO – ŽELIM SE VČLANITI V ALUMNI.​

Postopek prijave teme; postopki priprave in zagovora doktorske disertacije; objave pred zagovorom; prijavnice;

 
Obrazec za poročilo o opravljenem individualnem raziskovalnem delu (IRD)
 
Na pobudo (oz. idejo) podiplomskega študenta na prometu objavljamo obrazec, ki vam bo v pomoč pri dokazilu za opravljen IRD. Obrazec izpolnite, podpišite (podpiše ga nujno tudi vaš mentor) in oddajte v referatu.
 

PRAVILNIKI UNIVERZE V MARIBORU

Obrazci in pravilniki UM
Statut UM
Študij na UM

Ostali obrazci in pravilniki UM
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center

X