Meni

Spletni referat

KAKŠNI SO POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK?

Navodila in obrazci so objavljeni TUKAJ.

KOLIKOKRAT LAHKO OPRAVLJAM IZPIT?
 • Študent lahko posamezen izpit opravlja skupno največ šestkrat. Spremembe 2. odstavka 11. člena pravilnika se začnejo uporabljati v študijskem letu 2012/2013 za študente, ki bodo takrat prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija, za ponovno vpisane v 1. letnik v tem študijskem letu pa od takrat, ko bodo napredovali v višji letnik.
 • Študent lahko posamezni izpit opravlja skupno največ osemkrat. Določilo 2. odstavka 11. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009-41AG velja za študente, ki do 1. 10. 2007 še niso pristopili k opravljanju izpitov pri posameznih učnih enotah.
 • Študent lahko posamezni izpit opravlja skupno največ desetkrat. Določilo 2. odstavka 11. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM št. A1/2007-41AG velja za študente, ki so do 1. 10. 2007 že pristopili k opravljanju izpitov pri posameznih učnih enotah in dobili negativno oceno.
KAJ SE ZGODI, ČE ZADNJIČ NE OPRAVIM IZPITA?

V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral. Tak študent se lahko v skladu z zakonskimi možnostmi ponovno vpiše v drug študijski program, pri čemer se kot drug študijski program ne štejeta menjava načina študija in nov študijski program, ki nadomešča obstoječega.

KDAJ SE IZPITI OPRAVLJAJO KOMISIJSKO?
 • Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene, pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 6. in vsak naslednji izpit – velja za že vpisane študente.
 • Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 4. in vsak naslednji izpit. Spremembe 15. člena pravilnika se začnejo uporabljati v študijskem letu 2012/2013 za študente, ki bodo takrat prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija, za ponovno vpisane v 1. letnik v tem študijskem letu pa od takrat, ko bodo napredovali v višji letnik.
IZPIT JE ČEZ TRI DNI IN SE NE MOREM VEČ ELEKTRONSKO PRIJAVITI. ZAKAJ?

Zamudili ste rok prijave na izpit, ki je najmanj  štiri dni pred izpitnim rokom.

KDAJ SE ŠE LAHKO ODJAVIM OD IZPITA?

Rok odjave je dva dni pred izpitom – odjava na dan izpita ni možna – razen iz opravičljivih razlogov – v roku 3 delovnih dni morate v referat predložiti ustrezno pisno dokazilo.

OD IZPITA SE NISEM ODJAVIL OZ. K IZPITU NISEM PRISTOPIL. ALI SE LAHKO PRIJAVIM NA NASLEDNJI IZPITNI ROK?

Ne, na naslednji izpitni rok se ne morete prijaviti.  Prijavite se lahko šele v drugem naslednjem izpitnem roku. Če na izpit niste pristopili, ste izpit dolžni plačati – prejeli boste račun.

ZARADI NENADNE BOLEZNI NISEM MOGEL PRISTOPITI NA IZPIT. PRAV TAKO SE NISEM MOGEL VEČ ODJAVITI. KAJ LAHKO STORIM?

Če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku dostavite v referat za študentske zadeve zdravniško opravičilo, se bo upoštevalo, da je izpit odjavljen pravočasno.

ALI JE MOŽNO IZPITE OPRAVLJATI IZVEN RAZPISANIH IZPITNIH ROKOV?

Opravljanje izpitov ali opravljanje izpitov izven razpisanih izpitnih rokov lahko odobri nosilec učne enote v soglasju s pristojnim prodekanom na osnovi pisne prošnje študenta, če so za to navedeni upravičeni razlogi in priložena dokazila (odhod na študij ali strokovno prakso v tujino, daljša hospitalizacija v času izpitnega obdobja, porod, udeležba na strokovni ali kulturni prireditvi oziroma vrhunskem športnem tekmovanju, študenti s posebnimi potrebami, opravljanje funkcij in članstvo v organih UM ipd.).

KAKO PA SE PRIJAVIM, ČE IMAM ODOBRENO PROŠNJO ZA OPRAVLJANJE IZPITA IZVEN RAZPISANIH IZPITNIH ROKOV?

Izpolnjeno klasično prijavnico, ki jo dobite v referatu, oddate nosilcu oz. izvajalcu učne enote, v referat pa prinesete prošnjo z dokazili, na katero sta nosilec in prodekan napisala soglasje.

KDAJ SE IZPIT PLAČA?

Študenti s statusom plačate četrti in vsak naslednji pristop.
Študenti brez statusa  plačate vsak pristop k izpitu.

KAKO PLAČAM IZPIT?

Navodila najdete TUKAJ, v priloženem dokumentu “Plačilo izpita”. Izpit se plača po pristopu na izpit na osnovi prejetega računa.

IZPIT SEM PLAČAL, VENDAR SEM SE ZARADI BOLEZNI ODJAVIL. KAJ JE S PLAČILOM?

Če se od izpita odjavite ga ne plačate – računa ne boste prejeli.

ALI LAHKO ZADNJI IZPIT PRED DIPLOMO OPRAVLJAM PRED RAZPISANEM IZPITNEM OBDOBJU?

Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo oz. pred zaključkom študija enkrat opravljati izven razpisanega roka. V tem primeru študent v referatu pridobi ustrezno potrdilo o opravljanju zadnjega izpita ter prijavnico. Če je študent pri opravljanju zadnjega izpita neuspešen, se mora za naslednji pristop prijaviti na razpisani izpitni rok.

KAKO PA SE PRIJAVIM NA ZADNJI IZPIT, KI JE IZVEN RAZPISANIH IZPITNIH ROKOV?

Izpolnjeno klasično prijavnico oddate profesorju, ki jo nato prinese v referat.

ALI LAHKO POPRAVLJAM DOSEŽENO POZITIVNO OCENO?
 • Študent ima pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti. Posamezni izpit se lahko popravlja enkrat, na zahtevo študenta ali nosilca tudi kot komisijski izpit. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena. Članica Univerze v Mariboru lahko ponovno opravljanje izpitov z namenom višanja ocene uredi z internimi pravili ob soglasju študentskega sveta.
 • Kdor želi popravljati oceno, se prijavi s klasično prijavnico, ki jo dobi v referatu, 4 dni pred izpitnim rokom. Na vrhu prijavnice napišete opombo  »višanje ocene«.
KAKO SE PRIJAVIM, ČE ŽELIM OPRAVLJATI IZPIT PRED KOMISIJO PREJ, KOT JE PREDPISANO S PRAVILNIKOM?

Kdor želi opravljati izpit pred komisijo, se prijavi s klasično  prijavnico, ki jo dobi v referatu, 4 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Na vrhu prijavnice napišete opombo  »želim komisijski izpit«.

PRED PRIČETKOM LETNEGA SEMESTRA ŽELIM ZAMENJATI IZBIRNI PREDMET. KAKO TO STORIM?
 • Izbirne predmete na matični fakulteti je možno zamenjati do pričetka študijskega leta (do 1. 10.), ne glede ali se predmet izvaja v zimskem ali letnem semestru.
 • Če ste izbrali izbirne predmete na drugi članici jih lahko s soglasjem prodekana ali od njega pooblaščene osebe članice menjate najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta, če se izvajajo v zimskem semestru in najkasneje dva tedna po začetku letnega semestra, če se izvajajo v letnem semestru. Menjava je možna, če imate utemeljene razloge (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, presežene kvote razpisanih mest pri posameznem predmetu, neustrezno predznanje).
KAKO SE PRIJAVIM NA IZBIRNI PREDMET?
 • Če je izbrani predmet na ŠP, ki ga študirate se prijavite elektronsko.
 • Če ste izbrali izbirni predmet na drugem študijskem programu matične fakultete, se prijavite elektronsko, če prijava ne deluje se prijavite štiri dni pred razpisanim izpitnim rokom v referatu.
 • Če ste izbrali izbirni predmet na drugi članici, se prijavite z izpolnjeno klasično prijavnico svoje fakultete, ki jo dobite v referatu, vendar na roke ter v skladu s pravili, ki veljajo na fakulteti, kjer ste si predmet izbrali.  
KAKO PRIJAVIM DIPLOMSKI IZPIT?

Navodila in obrazci so objavljeni TUKAJ.

KAKO PRIJAVIM DIPLOMSKO DELO?

Navodila in obrazci so objavljeni TUKAJ.

KAKO PRIJAVIM MAGISTRSKO DELO?

Navodila in obrazci so objavljeni TUKAJ.

Referat FGPA

e-pošta: referat.fgpa@um.si

Referat za redni dodiplomski študij

Tatjana Rojs, soba B-104
uradne ure: od 11.00 do 13.00 ure
telefon: 02 22-94-306, 031 365-425

Referat za redni podiplomski in izredni študij

Simona Kosi, soba B-104
uradne ure: od 11.00 do 13.00 ure
telefon: 02 22-94-310, 031 365-425

Referat za študijske zadeve

Branko Bohinec, soba B-107
telefon: 02 22-94-350
X