Meni

Strokovna praksa

Študentke in študenti FGPA, izkoristite priložnost, predstavite se v delovnih sredinah bodočih delodajalcev.

Zaradi ukrepov, povezanih s COVID 19, bodo pogovorne ure za praktično usposabljanje potekale preko Teamsov, elektronski pošti ali ustno po telefonu.

Vse težave in vaše dileme bom poskušala rešiti kar se da hitro, učinkovito in v pozitivno smer za vse vpletene.

 

Ostanite zdravi,

Dr. Daniela Dvornik Perhavec, koordinatorska strokovnih praks  

PRVA STOPNJA

Strokovna praksa

Potek usposabljanja in evidentiranje 

Praktično usposabljanje, praksa ali strokovna praksa, ki ga opravljajo naši študentje v različnih gospodarskih družbah, podjetjih ali ustanovah, predstavlja pomemben sestavni del študijskega izobraževalnega procesa.
Študentje na ta način, pridobljena teoretična znanja in spoznanja s fakultete, dopolnjujejo s praktičnimi izkušnjami, ki si jih pridobijo pri izvajanju konkretnih nalog v delovnih okoljih na področjih gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali prometa.

Praktično usposabljanje, praksa ali strokovna praksa študentov predstavlja enakovreden del teoretičnemu izobraževanju, saj je le tako študent, po izdelani diplomski nalogi in njenem uspešnem zagovoru, usposobljen za pričetek dela v stroki.

Praktično usposabljanje, praksa ali strokovna praksa za študente bolonjskih traja različno, in sicer:

  • za študente VS gradbeništvo – praktično usposabljanje – 5 tednov,
  • za študente VS prometno inženirstvo – praktično usposabljanje – 10 tednov,
  • za študente UNI GING gradbeništvo – strokovna praksa 6 tednov, od katerih je 1 (en) mesec namenjen delu v podjetju, 2 (dva) tedna pa pisanju in zagovoru poročila,
  • za študente UNI gradbeništvo – praksa – en mesec,
  • za študente UNI prometno inženirstvo – strokovna praksa – 6 tednov.

Izvedeno praktično usposabljanje, strokovna praksa ali praksa izven Fakultete je pogoj za uspešno dokončanje študija oz. za prijavo diplomskega dela, diplomskega izpita oz. projektne naloge. Usposabljanje študentje opravljajo običajno po končanem 3. letniku študija, oz. v skladu s študijskim programom in osebnim planom študija, morajo pa ga opraviti pred prijavo diplomskega dela, diplomskega izpita oz. projektne naloge.

Izvedba praktičnega usposabljanja

Informacije v zvezi z iskanjem praktičnega usposabljanja (strokovne prakse), nabor potencialnih podjetij po regijah in načinom njene izvedbe, prejme študent pri koordinatorici za praktično usposabljanje na FGPA (Daniela Dvornik Perhavec), v času govorilnih ur , v kabinetu J1-418. Za pisna pojasnila je na voljo e-pošta: daniela.d-perhavec@um.si​

Študent(ka) sam napiše prošnjo za podjetje, institucijo ali ustanovo, kjer bo opravljal svojo strokovno prakso, praktično usposabljanje, prakso. V primerih, ko se pri iskanju možnosti za prakso pojavijo večje težave, se posvetuje s koordinatorico na FGPA.

Za prakso v tujini študent(ka) pridobi informacije in ustrezno pomoč na rektoratu ali predstavnikih IAESTE.

Pred nastopom prakse oz. takoj po njenem začetku, mora študent zagotoviti, da se sklene pisna Pogodba o praktičnem usposabljanju. Obrazec pogodbe se dobi s kopiranjem iz spletne strani FGPA (nahaja se pod tem Navodilom) ali pri koordinatorici praks na FGPA.

Prvi podpiše POGODBO študent, ki jo nato preda v podpis in pečat podjetju s prošnjo, da vse tri enakovredne primerke pogodbe pošlje v podpis in potrditev na Fakulteto. Pogodbe lahko prinese študent tudi osebno k koordinatorici. Fakulteta en primerek pogodbe arhivira, dva primerka pogodb – za podjetje in za študenta pa vrne na naslov delodajalca – firme v kateri študent opravlja praktično usposabljanje, strokovno prakso, prakso po pošti ali osebno preko študenta.

Po podpisu pogodbe o praktičnem usposabljanju, strokovni praksi ali praksi študenta, v skladu z obstoječo zakonodajo, plačata Fakulteta in delodajalec, pavšalni znesek za zavarovanje študenta v primeru poškodbe pri delu ( ZPIZ-u ). Gospodarska družba, ustanova, podjetnik…v skladu z vsakoletnimi priporočili Gospodarske in Obrtniške zbornice, zagotovi študentu tudi ustrezno denarno nagrado za njegov doprinos v realizaciji poverjenih mu nalog, ki znaša od 15% do 25% povprečne mesečne plače na osnovi kolektivne pogodbe, malico oz. prevozne stroške. O denarnem nadomestilu se mora študent pozanimati na pogovoru, ko prinese v firmo pogodbo in se dogovarja za čas in druge pogoje praktičnega usposabljanja, strokovne prakse ali prakse.

Predpogoj za učinkovit program praktičnega usposabljanja, strokovne prakse ali prakse v podjetju je podpora vodstva, ki vidi prednosti strokovne prakse tudi za podjetje (z zaposlitvijo študentov v obliki praktičnega usposabljanja podjetja rešujejo potrebo po delu zaposlenih, kontakti s različnimi študenti služijo kot selekcijsko orodje pri pridobivanju novih sodelavcev, študentje lahko delajo na projektih, ki bi morda ostali ob strani v primerih pomanjkanja sredstev, študentje prinašajo sveže ideje, pozitiven odnos in nove poglede na reševanje obstoječih problemov, poveča se lahko ugled podjetja med študenti, kot bodočimi delojemalci,…).

Mentorja, ki bo študenta uvajal v praktično usposabljanje, strokovno prakso ali prakso bo vrednotil njegovo delo, dajal povratne informacije, mu nudil oporo…, določi lastnik podjetja oz. direktor, vodja določene delovne enote, oz. kadrovska služba. Mentor v poročilu (lahko lastnoročno) poda svojo oceno za študenta.

Učni načrt za izvajanje programa praktičnega usposabljanja, strokovne prakse ali prakse naših študentov v gospodarskih družbah (potrdil vodja študijskih programov na FGPA), vključuje tiste naloge in opravila, ki jih lahko študent v določenem okolju izvaja s ciljem, da je zagotovljeno celostno usposabljanje profila bodočega inženirja. Učni načrt je v oporo mentorju v podjetju pri pripravi okvirnega programa usposabljanja študenta. UČNI NAČRT je del dokumentacije za prakso, študent pa ga preda v podjetju, ko se dogovori za prakso.

Delovni čas študentov na praktičnem usposabljanju je enak delovnemu času, ki velja za vse druge člane kolektiva. V kolikor trajajo posamezna redna dela preko 8-ur, podjetje študentu ustrezno skrajša skupni čas trajanja strokovne prakse ali pa mu mentor omogoči proste ure . Študent je dolžan upoštevati navodila mentorja, spoštovati delovni red v podjetju oz. v ustanovi in skrbeti za osebno varnost in varnost sodelavcev pri delu.

Praktično usposabljanje, strokovna praksa ali praksa študentov FGPA UM se lahko podaljša, v tem primeru se sklene aneks k osnovni pogodbi.

Zaključek in evidentiranje opravljenega praktičnega usposabljanja, strokovne prakse ali prakse

Študent pripravi pisno Poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju, strokovne prakse ali prakse, v skladu z Navodilom za izdelavo poročila (v prilogi dokumentacije za prakso). Poročilo izdela pred zaključkom ali takoj po končanem usposabljanju in ga prinese v pregled in podpis mentorju v gospodarski družbi ter nato odda koordinatorici na Fakulteti. Nekatera podjetja oz. mentorji zaprosijo študente za en primerek poročila za svoje arhive.

Poročilo pregleda koordinatorica na Fakulteti in ga na željo študenta(tke) po pregledu in enoletni obvezni hrambi, vrne študentu, oz. na predpisan način uniči.

Študent(ka) se nato s pisnim Poročilom (vsi programi) v roku do meseca dni po končanem usposabljanju, v času govorilnih ur ali izven – po predhodnem dogovoru, javi pri koordinatorici na Fakulteti.

Koordinatorica na Fakulteti pregleda Poročilo, študentu postavi vprašanja v zvezi s potekom dela in z izpolnitvijo prijavnice potrdi, da je študent opravil vse obveznosti v zvezi z obveznim praktičnim usposabljanjem, strokovno prakso ali prakso.

S tem je obvezno praktično usposabljanje tudi pravno formalno opravljeno, oz. je študent realiziral svojo predpisano študijsko obveznost (mora jo, sicer ne more pristopiti k izdelavi diplomske naloge).

 
dr. Daniela Dvornik Perhavec, univ.dipl.inž.grad.
koordinatorica  praktičnega  usposabljanja na UM FGPA
 
 

DATOTEKE

Oblika in vsebina poročila je podana v prilogi. Študenti si predlogo shranijo in pišejo poročilo v predlogo. Priložena je tudi pogodba, ki jo sklenejo študent, delodajalec in Fakulteta.

DRUGA STOPNJA

Spoštovani študenti 2. stopenjskih programov!

Na Univerzi v Mariboru je v študijskem letu 2018/2019 bila pilotno vpeljana strokovna praksa v okviru študijskih programov 2. stopnje. Praksa je kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost, ki sicer ni del akreditiranega študijskega programa, vendar se vpiše v prilogo k diplomi. Pregled podijetij in njihovih pogojev za opravljanje prakse je razvidno na; https://moja.um.si/studentska-praksa/Strani/default-aspx.aspx. Za študente FGPA je kar nekaj ponudb, trudimo se, da bi jih pridobili čimveč.

Prijavni obrazci in celotna navodila za opravljanje prakse se nahajajo na: https://moja.um.si/studentska-praksa/Strani/Navodila.aspx.

Če bi želeli opravljati prakso v podjetju, ki ni med ponudniki, prosim opozorite delodajalca na to možnost pred pričetkom prakse, ker drugače praksa ne bo evidentirana kot dodatno ovrednotena obštudijska dejavnost.

Za vse nadaljnje informacije sem vam na voljo.

 

dr. Daniela Dvornik Perhavec, univ.dipl.inž.grad.
koordinatorica  praktičnega  usposabljanja na UM FGPA
dr. Daniela Dvornik Perhavec, univ.dipl.inž.grad.
koordinatorica  praktičnega  usposabljanja na UM FGPA

KOORDINATORICA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

dr. Daniela Dvornik Perhavec
soba J1-418
uradne ure:
TOREK, od 9.00 do 11.00 ure
telefon: 02 22 94 354

Karierno svetovanje

Karierno svetovanje, ki ga izvaja Karierni center ​poteka vsak 2. in 4. četrtek v mesecu med 8.30 in 10.30 uro v J2-229/1. Karierno svetovanje poteka po predhodni najavi na elektronski naslov:
karierni.center@um.si.

X