UM FGPA meni

Študentski svet FGPA

Študentski svet Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM (ŠS FGPA UM) je organ fakultete oziroma univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Študentski svet deluje “Od študentov za študente”, kar pomeni, da člani rešujejo problematiko, ki je povezana s študenti, se zavzemajo za dobrobit študentov in prispevajo k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju

SESTAVA ŠTUDENTSKEGA SVETA

Študentski svet sestavljajo prodekan za študentska vprašanja, ki je hkrati predsednik Študentskega sveta, ter predstavniki posameznih letnikov, ki enakopravno zastopajo vse študente svojega letnika. Vsak letnik ima predsednika in člana, ki imata glasovno pravico, ter maksimalno še tri sočlane. Trenutno šteje Študentski svet 24 članov, ki so sledeči:

 • Prodekanja za študentska vprašanja: Nastja Belak;
 • Predstavniki 1. letnika: Teja Maučec, Živa Doberšek, Rok Verboten, Ivan Tahlin, Ana Međurečan;
 • Predstavniki 2. letnika: Vid Korotaj, Teodora Avgustini, Tina Pia Kristan, Nina Dominique Kumer;
 • Predstavniki 3. letnika: Anja Zgaga, Aneja Lah, Maša Sraka, Urška Červan;
 • Predstavniki 4. letnika: Alex Želj, Denis Strojanšek;
 • Predstavniki 5. letnika: Matic Reberčnik, Jure Tacer, Jan Jelenc, Matias Iskra, Pia Mernik;
 • Predstavniki absolventov: Jana Perša, Valentina Novak, Nejc Hanžel.

NALOGE ŠTUDENTSKEGA SVETA

Študentski svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prodekan za študentska vprašanja. Študentski svet na svojih sejah:

 • obravnava in daje mnenje o vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;
 • daje mnenje o kandidatih za rektorja in dekana;
 • predlaga kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov fakultete in komisij fakultete;
 • se vključuje v procese in aktivnosti samoevalvacije fakultete;
 • podaja mnenja v postopku habilitacije.

Študentje lahko torej preko študentskega sveta tudi sodelujemo v organih univerze in fakultete, o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. Študentski svet zaseda običajno enkrat mesečno.

PROJEKTI ŠTUDENTSKEGA SVETA

Poleg sodelovanja v organih fakultete ter podajanja in zagovarjanja študentskega mnenja Študentski svet pripravlja razne obštudijske aktivnosti za študente z namenom kakovostnega preživljanja obštudijskega časa in spodbujanja druženja med študenti. Med odmevnejše projekte spadajo:

 • Tečaji uporabnih programov v gradbeništvu za študente FG (Autocad, Archicad, Allplan, Revit, CInema, Photoshop);
 • Gradbenijada (srečanje študentov gradbeništva in podobnih strok s področja bivše Jugoslavije);
 • Ali je kaj trden most – mednarodno tekmovanje v gradnji mostov iz špagetov;
 • Tečaji tujih jezikov za študente FG UM;
 • Nagrade študentom FG UM za študijski uspeh;
 • Mednarodne ekskurzije na gradbišča (Zagreb, München, Dunaj, Innsbruck, Garmisch Partenkirchen);
 • Bowling tekmovanje študentov in profesorjev FG UM;
 • Prometnijada (srečanje študentov, profesorjev in diplomantov študijskega programa Prometno inženirstvo);
 • Humanitarna prireditev;
 • Tutorstvo.

Kako postanem član študentskega sveta?

Mandat članov ŠS po fakultetah traja eno leto. Tako je vsako leto (v mesecu oktobru), objavljen razpis volitev v študentski svet fakultete. V njem so navedeni vsi roki, hkrati pa vsebuje tudi obrazce, ki jih je potrebno izpolniti; najpogosteje gre za obrazec o kandidaturi z osnovnimi podatki, ki mu je potrebno priložiti še potrdilo o vpisu. Polovica jih je predsednikov letnikov, druga polovica pa članov sveta letnika – tako ima vsak letnik vsake smeri fakultete v ŠS predsednika letnika, ki ima glasovno pravico, še enega člana z glasovno pravico in še maksimalno tri sočlane.

V Študentski svet ste vabljeni vsi študenti, ki si želite sodelovati pri izboljšanju kvalitete študija in pomagati pri pripravi in izvedbi študentskih projektov.

Študentski projekti

Poleg sodelovanja v organih fakultete ter podajanja in zagovarjanja študentskega mnenja, Študentski svet v sodelovanju z Društvom študentov FGPA in Društvom za razvoj prometa pripravlja razne obštudijske aktivnosti za študente z namenom kakovostnega preživljanja obštudijskega časa in spodbujanja druženja med študenti. Med odmevnejše projekte spadajo:

 •  Ali je kaj trden most – mednarodno tekmovanje v gradnji mostov iz špagetov;
 • Domače in mednarodne ekskurzije na gradbišča in ogled znamenitosti (Zagreb, München, Dunaj, Innsbruck, Garmisch Partenkirchen, Beograd, Krakow, Bratislava, Praga,…);
 • Gradbenijada (srečanje študentov gradbeništva in podobnih strok s področja bivše Jugoslavije);
 • Tečaji računalniških programov v gradbeništvu za študente FGPA UM (Autocad, Archicad, Allplan, CInema, Photoshop);
 • Prometnijada (srečanje študentov, profesorjev in diplomantov študijskega programa Prometno inženirstvo);
 • Humanitarna prireditev;
 • Organizacija Arhičage;
 • Udeležba ekipe na tekmovanju DECO v Carigradu;
 • Izdaja študentskega glasila – Grezilo;
 • Spoznavni večer ter Brucovanje;
 • Tečaji tujih jezikov za študente FGPA UM;
 • Nagrade študentom FGPA UM za študijski uspeh;
 • Bowling tekmovanje študentov in profesorjev FGPA UM;

Ali je kaj trden most?!

Ali je kaj trden most?! je mednarodno tekmovanje študentov tehniških strok v izdelavi najnosilnejšega mostu iz špagetov in plastičnega lepila, ki ga organizirajo študentje Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM. Začetnika in pobudnika tega projekta sta bila leta 2009 nekdanja študenta Mitja Pappinutti in Matic Užmah. Tekmovalci morajo v treh dneh narediti most, ki prenese največjo obtežbo, pred začetkom tekmovanja so ekipe seznanjene s konkretnimi podatki o mostu: njegovim razponom, višino nad cesto, višino pod cesto, prometnim profilom in maksimalno maso mostu, ipd. Zadnji dan tekmovanja je namenjen preverjanju nosilnosti izdelanih mostov, vsak most je postopno obremenjevan, dokler se ne zruši. Zmaga najnosilnejši most oziroma most, ki prenese največjo obtežbo. Projekt se od svojih začetkov sproti razvija in nadgrajuje in je v ponos vsem študentom in zaposlenim na FGPA UM. Spletna stran projekta: ajktm.fg.um.si

Strokovne eksurzije

Študenti FGPA UM vsako študijsko leto, skupaj v sodelovanju s profesorji fakultete, organizira več strokovnih ekskurzij na gradbišča v Sloveniji in v tujino. Ekskurzije so povečini enodnevne ali večdnevne, na vsaki ekskurziji pa si študentje ogledajo gradbišča pod strokovnim vodstvom profesorjev in predstavnikov podjetij. Projekt je zelo uspešen, saj so vse ekskurzije vedno zelo hitro zasedene, prav tako pa projekt služi za odličen stik študentov s prakso. V preteklosti so si študenti že ogledali tuje univerze (Univerza Columbia, Univerza Stanford, Univerza Al Ain), gradbišča (gradna podzemne železnice v Budimpešti, viadukt Millau, gradnja mostu na reki Savi v Beogradu, gradnja novega terminala na letališču Zagreb, gradnja TEŠ 6, gradnja novih HE na reki Savi, sanacija plazov po celotni Sloveniji) ter mesta (Beograd, Zagreb, Műnchen, Bratislava, Krakow, Dunaj, Berlin, Budimpešta…).

Gradbenijada

Projekt predstavlja največje druženje študentov fakultet s področja gradbeništva, arhitekture, geodezije in prometnega inženirstva v bivši Jugoslaviji. Gradbenijada je v zadnjih nekaj letih potekala v Ulcinju v Črni Gori, na Sončni obali v Bolgariji, Kopaoniku v Srbiji, na Ohridu v Makedoniji, še največkrat pa v Budvi v Črni Gori. Skozi celoten teden druženja se zvrstijo moška in ženska tekmovanja v skupinskih in posamičnih športih, tekmovanja v znanju med fakultetami in seveda vsakodnevne zabave. Še vnaprej se bomo zavzemali, da omogočimo študentom druženje s kolegi iz bivše Jugoslavije, s tem pa jim dali možnost za izmenjavo izkušenj, vzpostavljanju mednarodnih odnosov, kar jim bo zagotovo pripomoglo pri iskanju zaposlitve in delu na mednarodnih projektih.

Tečaji računalniških programov

Gre za enega izmed najbolj uspešnih projektov Študentskega sveta FGPA UM, saj se tečajev udeleži veliko število študentov, prav tako pa jim pridobljeno znanje na tečajih koristi tekom celotnega študija. Skozi celotno študijsko leto izvajamo začetne in nadaljevalne tečaje sledečih programov: Autocad (2D in 3D), Archicad, Photoshop, Cinema 4D, Excell ter Allplan. V prihodnje pa želimo ta nabor tečajev vsekakor še razširiti in nadgraditi, saj želimo da študenti pridobijo širok spekter znanja programov, kar jim bo pomagalo pri iskanju zaposlitve.

Prometnijada

Projekt služi povezovanju prometne stroke, predvsem pa povezovanju študentov s profesorji in asistenti. Prometnijada je bila do sedaj organizirana že 10-krat, tako da je postala tradicionalni projekt naše fakultete. Prometnijada zajema najprej tekmovanje skupin v bowlingu, nato pa prijetno druženje vseh generacij prometnih inženirjev in inženirk. Tako študenti vzdržujemo stike ter smo seznanjeni s tem kaj se dogaja v praksi, diplomanti iz prakse pa s tem, kaj se dogaja na fakulteti.

Humanitarna prireditev

Že tradicionalno, vsako leto študenti FGPA organiziramo večjo humanitarno prireditev ob koncu leta in s tem nameravamo nadaljevati tudi letos. Iz leta v leta ta naš dogodek izboljšujemo, kar se kaže v večjem odzivu in večjem številu zbranih sredstev. Lansko leto smo tako npr. zbrali okrog 1.800,00 EUR, kar je zelo velik znesek za študentski projekt. Kakšen mesec pred izvedbo prireditve tudi določimo kam bomo namenili sredstva, saj skušamo zagotoviti, da gredo sredstva tistim, ki jih v danem trenutku najbolj potrebujejo. Doslej smo popolnoma vsa zbrana sredstva podelili Društvu Sonček Maribor – društvu za cerebralno paralizo, Društvu za pomoč brezdomcem, ogroženim študentom naše fakultete in družinam, ki so jih prizadele katastrofalne poplave reke Drave.

Naš projekt je vsako letu tudi medijsko dobro prepoznan in je tako tudi dobra promocija našega Študentskega sveta. Kot je v navadi, vsako leto ob spremljevalnem programu načrtujemo vsaj en glasbeni in stand up nastop, v preteklosti pa smo študentje že tudi sami pripravili igro (Gradbentina), dražbo slik s fotografskega krožka in plesno točko za obiskovalce.  V preteklosti je bil projekt orgamniziran v sklopu Brucovanja, v zadnjih letih pa dogodek organiziramo ločeno, saj postaja vedno večji.

DECO - Design and Construct

DECO (Design and Construct) je vsakoletno mednarodno študentsko tekmovanje v načrtovanju in gradnji jeklenih mostov, ki poteka v Carigradu v Turčiji. Organizator tekmovanja je Univerza Boğazici (Bospor) iz Carigrada. Samo tekmovanje se vsako leto odvija na kampusu Univerze Boğazici. Osnovni namen tekmovanja je čim bolje zastopati svojo fakulteto v načrtovanju, izdelavi in postavitvi jeklenega mosta ter sklepanje novih poznanstev med kolegi – bodočimi gradbenimi inženirji iz različnih držav. Tekmovalci tekom projekta dobijo bogate izkušnje. Kriteriji za oceno nosilnosti, uporabnosti in estetike prijavljenega mosta so opredeljeni v pravilih tekmovanja, ki so prenesena iz resničnih pravil jeklogradenj in mostogradenj. Točkuje se videz in edinstvenost mostne konstrukcije, čas sestavljanja, pomike konstrukcije, maso konstrukcije ter usklajenost s programom tekmovanja. Ekipa iz naše fakultete, ki se je tekmovanja udeležila leta 2014 in 2016, je v močni konkurenci osvojila odlično 2. mesto.

X