Meni

Študentski svet UM FGPA

Študentski svet Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM (ŠS FGPA UM) je organ Fakultete oziroma Univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Študentski svet deluje “Od študentov za študente”, kar pomeni, da člani rešujejo problematiko, ki je povezana s študenti, se zavzemajo za dobrobit študentov in prispevajo k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju.

Študentski svet sestavljajo prodekan za študentska vprašanja, ki je hkrati predsednik Študentskega sveta, ter predstavniki posameznih letnikov, ki enakopravno zastopajo vse študente svojega letnika. Vsak letnik ima predsednika in največ štiri člane. Študentski svet FGPA UM je v študijskem letu 2020/2021 v naslednji sestavi:

Prodekanja za študentska vprašanja: Živa Doberšek

Predstavniki 1. letnika: Taja Weingerl

Predstavniki 2. letnika: Jan Trebše, Karin Poročnik

Predstavniki 3. letnika: Jurij Petek, Nikolina Škrilec, Živa Doberšek

Predstavniki 4. letnika: Nina Dominique Kumer, Tia Šalamon

Predstavnik 5. letnika: Anja Zgaga, Aleksandra Korpič

Predstavnik absolventov: Pia Mernik

Naloge študentskega sveta

Študentski svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prodekan za študentska vprašanja. Študentski svet zaseda običajno enkrat mesečno na svojih sejah in ureja naslednje zadeve: 

 • obravnava in daje mnenje o vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;
 • organizira strokovne ekskurzije, zabave, različna druženja, različne projekte in delavnice
 • skrbi za ozaveščanje pravic študentov, ter za čim učinkovitejše reševanje težav v študijskem procesu
 • daje mnenje o kandidatih za rektorja in dekana;
 • predlaga kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov fakultete in komisij fakultete;
 • se vključuje v procese in aktivnosti samoevalvacije fakultete;
 • podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidatov v postopku habilitacije.

Študentje lahko torej preko študentskega sveta tudi sodelujemo v organih Univerze v Mariboru in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. O posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten.

Kako postanem član študentskega sveta?

Mandat članov ŠS po fakultetah traja eno leto. Vsako leto je v mesecu oktobru, objavljen razpis volitev v študentski svet fakultete. V njem so navedeni vsi pomembni roki, hkrati pa vsebuje tudi obrazce, ki jih je potrebno izpolniti. Kandidat izpolni obrazec o kandidaturi z osnovnimi podatki, ki mu je potrebno priložiti še potrdilo o vpisu.

V Študentski svet ste vabljeni vsi študenti, ki si želite sodelovati pri izboljšanju kvalitete študija in pomagati pri pripravi in izvedbi študentskih projektov.

Kako vzpostaviti kontakt z nami?

 • Pridruži se nam na Facebook skupini: Študentski svet FGPA UM
 • Poiščite nas v študentski pisarni J1-301
 • Spremljajte svoj študentski mail, na katerega boste prejemali vse informacije
 • Pišite na moj mail (prodekanja za študentska vprašanja): ziva.dobersek@student.um.si
 • Vprašaj tutorje (kontakti v zavihku TUTORSTVO)

Študentski projekti

Zraven sodelovanja v organih fakultete ter podajanja in zagovarjanja študentskega mnenja Študentski svet pripravlja razne obštudijske aktivnosti za študente z namenom kakovostnega preživljanja obštudijskega časa in spodbujanja druženja med študenti. Med odmevnejše projekte spadajo:

 • Tečaji uporabnih programov v gradbeništvu za študente FGPA (Autocad, Archicad, Allplan, Revit, CInema, Photoshop);
 • Gradbenijada (srečanje študentov gradbeništva in podobnih strok s področja bivše Jugoslavije);
 • Tutorstvo
 • Ali je kaj trden most – mednarodno tekmovanje gradnji mostov iz špagetov;
 • Tečaji tujih jezikov za študente FGPA UM;
 • Strokovne ekskurzije v tujino (Zagreb, München, Dunaj, Innsbruck, Garmisch Partenkirchen, Benetke, Zadar, Milano, Cortina d’Ampezzo,…);
 • Bowling tekmovanje študentov in profesorjev FGPA UM;
 • Humanitarni projekt;
 • Pikniki;
 • Spoznavni in poizpitni večeri;
 • Športne aktivnosti;
 • Udeležba na mednarodnih tekmovanjih;
 • Okrogle mize;
 • Predavanja iz prakse.

Tutorstvo

Tutorstvo je največji projekt Študentskega sveta FGPA UM. Tutorstvo je razdeljeno na dva dela in sicer na uvajalno in predmetno tutorstvo. Tutorji študenti so komunikativni, pridni, delavni študentje, ki skupaj s tutorji profesorji (in drugimi profesorji) pomagajo izboljšati raven izobraževalnega procesa na naši fakulteti. Tutorji študenti delujejo pod okriljem Študentskega sveta FGPA, vodi pa jih koordinator tutorjev študentov.

Humanitarni projekti

Že tradicionalno, vsako leto študenti FGPA organiziramo največjo humanitarno prireditev študentov na Univerzi v Mariboru. Iz leta v leta ta naš dogodek izboljšujemo, kar se kaže v večjem odzivu in večjem številu zbranih sredstev. Lansko leto smo zbrali kar 3710EUR, ki smo jih darovali Zvezi prijateljem mladine Maribor za zimovanje socialno ogroženih otrok. Vsako leto se odločimo komu bomo namenili sredstva, saj skušamo zagotoviti, da gredo sredstva tistim, ki jih v danem trenutku najbolj potrebujejo. Doslej smo zbrana sredstva podelili Društvu Sonček Maribor – društvu za cerebralno paralizo, Društvu za pomoč brezdomcem, ogroženim študentom naše fakultete in družinam, Zavodu 13, ZPM Maribor, družinam ki so jih prizadele katastrofalne poplave reke Drave in mnogo drugim.

Ali je kaj trden most?!

Ali je kaj trden most?! je mednarodno tekmovanje študentov tehniških strok v izdelavi najnosilnejšega mostu iz špagetov in plastičnega lepila, ki ga organizirajo študentje Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM. Tekmovanje bomo letos izpeljali že 10. leto zapored. Tekmovalci morajo v treh dneh narediti most, ki prenese največjo obtežbo. Pred začetkom tekmovanja so ekipe seznanjene s podatki o mostu: njegovim razponom, višino nad cesto, višino pod cesto, prometnim profilom in maksimalno maso mostu. Zadnji dan tekmovanja je namenjen preverjanju nosilnosti izdelanih mostov. Vsak most je postopno obremenjevan, dokler se ne zruši. Zmaga most, ki prenese največjo obtežbo. Projekt se od svojih začetkov nenehno razvija in nadgrajuje in je v ponos vsem študentom in zaposlenim na FGPA UM. Spletna stran projekta: ajktm.fg.um.si

Strokovne ekskurzije

Študenti FGPA UM vsako študijsko leto, skupaj v sodelovanju s profesorji fakultete, organizira več strokovnih ekskurzij na gradbišča v Sloveniji in v tujino. Ekskurzije so enodnevne ali večdnevne. Na vsaki ekskurziji  si študenti ogledajo gradbišča pod strokovnim vodstvom profesorjev in predstavnikov podjetij. Projekt je zelo uspešen, saj so vse ekskurzije vedno zelo hitro zasedene, prav tako pa projekt služi za odličen stik študentov s prakso. V preteklosti smo si študenti ogledali številne zanimivosti v Zagrebu, Münchnu, Dunaju, Innsbrucku, Garmisch Partenkirchnu, Benetkah, Zadru, Milanu, Cortini d’Ampezzo in po Sloveniji.

Tečaji računalniških programov

Študenti pridobijo in izboljšajo znanje računalniških programov, ki jim koristijo tekom celotnega študija. Skozi celotno študijsko leto izvajamo začetne in nadaljevalne tečaje sledečih programov: Autocad (2D in 3D), Archicad, Photoshop, Cinema 4D, Excel ter Allplan. Nenehno nadgrajujemo nabor tečajev, saj želimo da študenti pridobijo širok spekter znanja programov, kar jim bo pomagalo pri iskanju zaposlitve.

Pikniki, večerna druženja

Vsako leto organiziramo veliko druženj študentov vseh smeri naše Fakultete. Na piknikih, spoznavnih in poizpitnih večerih in ostalih dogodkih se študenti skupaj s profesorji spoznavamo, si izmenjamo izkušnje in sklenemo nova prijateljstva.

Zapisniki sej

Na spodnjem seznamu lahko najdete zapisnike sej Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo za študijsko leto 2017/2018 in 2018/2019.

X