Meni

Založništvo

Fakulteta za gradbeništvo izvaja založniško dejavnost v okviru Komisije za založniško in informacijsko dejavnost (KZID). KZID priskrbi za založniško dejavnost ,sodeluje z avtorji in njih​ovimi katedrami, Poslovodnim odborom in Senatom FGPA. Cilj založniške dejavnosti FGPA so kvalitetne tiskane in elektronske publikacije za naše bralce. Kvalitetno izobraževanje in raziskovanje zahtevata namreč urejeno in učinkovito založniško dejavnost.
 
Založniška dejavnost na FGPA je organizirana v skladu s Pravilnikom o založniški dejavnosti na Univerzi v Mariboru.

Člani KZID

  • izr. prof. dr. Peter Šenk, predsednik
  • izr. prof. dr. Andrej Tibaut
  • red. prof. dr. Bojan Žlender
  • asist. dr. Zoran Pučko
  • doc. dr. Sergej Težak
  • Aleksandra Korpič, študentka
  • Taja Weingerl, študentka
Kontakt: kzid.fg@um.si

Založniška dejavnost na FGPA

Založniška dejavnost na FGPA je organizirana v skladu s Pravilnikom za založniški dejavnosti na Univerzi v Mariboru.
Na podlagi pravilnika je definiran založniški proces, ki avtorja publikacije pripelje od ideje do izdelave in uspešne objave publikacije. V tem procesu avtorja usmerja urednik publikacije. Založniški proces služi torej kot navodilo vsem, ki sodelujejo pri izdaji publikacije:

Opis aktivnosti v založniškem procesu na FGPA

Izdajanje publikacij na FG poteka v skladu s spodnjim založniškim procesom. Opis aktivnosti procesa je hkrati navodilo avtorjem in urednikom publikacij, ter bibliotekarjem. ​
 

 

Promocija publikacij

MESTNE PROMETNE POVRŠINE

Avtorja: dr. Tomaž Tollazzi, dr. Marko Renčelj

Mestne prometne površine oz. prometne površine v urbanih okoljih predstavljajo pomembno področje poglobljenih obravnav in raziskav, še posebej v zadnjih desetletjih. Zaradi pospešenega urbanega razvoja in povečevanja stopnje motorizacije je prisotna stalna potreba po večanju prometnih površin (za motoriziran promet), povečevanju njihove pretočnosti ob hkratni zagotovitvi ustrezne ravni prometne varnosti.

V naseljih se na omejenem prostoru križajo ali prekrivajo poti velikega števila različnih vrst udeležencev v prometu, katerih interesi oziroma potrebe, v zadnjem času pa tudi zahteve, so si lahko tudi nasprotujoči, čeprav imajo skupen cilj: opraviti pot od začetne do končne točke. Prej navedeno predstavlja tehnični problem, še bolj pa strokovni izziv za strokovnjake prometne, gradbene in še kakšne druge stroke, saj je še posebej v urbanih okoljih pri snovanju inženirskih rešitev potrebno upoštevati medsebojni vpliv štirih dejavnikov cestnega prometnega sistema: udeleženec v prometu – vozilo – okolje (cestna infrastruktura in njena okolica) – zakonodaja.

Avtorja pričujočega dela sta skušala v največji možni meri povzemati in se sklicevati na določila iz ustrezne literature in veljavne zakonodaje, ki pa določa le kako mora biti kaj izvedeno, ne pa tudi zakaj. Navedeno je, za razliko od formiranega strokovnjaka, bistvenega pomena za razumevanje snovi s strani študenta. Ne glede na prej navedno pa bo pričujoči učbenik koristen pripomoček tudi že formiranim strokovnjakom prometne in gradbene stroke.

Mnenji recenzentov o učbeniku:

»Knjiga strokovno, učinkovito in zanimivo poda vse zakonitosti in posebnosti problematike mestnih prometnih površin in s tem »pokrije« luknjo, ki trenutno obstaja v naših predpisih na tem področju.« dr. Peter Lipar

»Autori su napisali udžbenik koji će biti koristan i studentima i stručnjacima jer sveobuhvatno tretira problematiku gradskih prometnih površina. Kao posebna kvaliteta ovoga izdanja mogu se istaknuti teme vezane za suvremene koncepte i načine rješavanja prometnih problema u gradovima.«  dr. Aleksandra Deluka Tibljaš​

PRAKTIKUM IZ MIKROSIMULACIJ V PROMETU (z uporabo VISSIM-a)

Avtorja: dr. Matjaž Šraml, mag. Goran Jovanović

Spoštovani študentje in ostali uporabniki digitalne izdaje učbenika Praktikum iz mikorsimulacij v prometu (z uporabo VISSIM-a) . Pred vami je gradivo, ki je nastajalo kar nekaj let in je plod dela, ne samo avtorjev, ampak tudi ostalih, ki so kot soavtorji pri člankih in raziskovalnih nalogah prispevali k razvoju in uporabi mikrosimulacijskih modelov, tako v pedagoške, raziskovalne, kakor tudi strokovne namene simulacij kapacitet in varnosti v prometu. 

Avtorja sva želela učbenik približati predvsem študentom, za katere je v osnovi namenjen, zato je struktura in težavnostna stopnja seveda namenjena njim. Učbenik je razdeljen na dva dela, teoretični del in praktični del. Medtem ko je snov za teoretični del črpana pretežno iz literature, navedene na koncu gradiva (članki, raziskave, priročniki), je praktični del izvirno delo avtorjev. Prvi (teoretični) del učbenika je osredotočen na bistven koncept mikrosimulacij in delovanje programa VISSIM ter natančno razlago tistih parametrov ter funkcij, ki jih bodo uporabniki (študentje) potrebovali, da bodo lahko samostojno uporabljali mikrosimulacijski program. Medtem ko so se v preteklosti na trgu pojavile številne različice, je bila od leta 2007 je na voljo različica VISSIM 5.0; v času nastajanja učbenika je bila aktualna različica 5.40; trenutno je aktualna različica ​VISSIM 6.0, s katero so tudi rešeni primeri v gradivu. S tem sva se avtorja potrudila, da uporabnikom resnično približava zadnje stanje na obravnavanem področju. 

Kot že uvodoma rečeno, v času nastajanja učbenika smo doživeli že 6. generacijo verzije programskega orodja VISSIM, verzijo 6.0, ki je seveda osnova za izvajanje praktičnih primerov, navedenih v četrtem poglavju učbenika. Opozorila bi, da je na koncu tretjega poglavja opisan osnovni koncept izvajanja praktičnega dela simulacij. Avtorja meniva, da bo gradivo koristilo vsem generacijam naših študentov, ki se bodo ukvarjali z mikrosimulacijami, predvsem z uporabo programskega orodja VISSIM. Uporabnikom predlagava poleg pričujočega gradiva, še uporabo navodil posamezne verzije programskega orodja VISSIM 6.0. Prav tako predlagava vsem raziskovalcem, študentom, skratka željnim ukvarjanja z mikrosimulacijami, da poleg učbenika preberejo še ustrezne članke in poročila projektov (nekaj koristnega gradiva je navedenega v drugem delu poglavja Literatura).

Mnenji recenzentov o učbeniku: 


»Gradivo je zelo aktualno, saj predstavlja doslej edino takšno delo v Sloveniji – in bo prav gotovo v pomoč ne samo študentom naše Fakultete ampak tudi drugim strokovnjakom iz tega področja.« dr. Tomaž Tollazzi 

 
»Primjeri koji su obrađeni su realni i aktualni i dobro ilustriraju primjenu VISSIMA u stručnoj praksi. Detaljno obrađeni primjeri postupno uvode studente i korisnike u mikrosimulacije, obrađujući prvo jednostavne, a onda složenije infrastrukturne objekte i prometne situacije. Svaki primjer je interaktivan, zahtjevajući od studenata određene specifične prometne analize i zapažanja. Praktikuma iz mikrosimulacij v prometu (z uporabo VISSIM-a) je moderan digitalan udžbenik koji svojim korisnicima donosi esencijalna znanja na jednostavan i zanimljiv način.« dr. Irena Ištoka Otković ​​​​​​​
 

Seznam publikacij v knjigarni 

Publikacije prod​​aja knjiga​​rna tehniških fakultet. Delovni čas knjigarne je od 13:00 do 14:30 (PON – PET).

Publikacije lahko naročite tudi na e-naslov annemarie.smej@um.si in poslali vam jih bomo po pošti. Po povzetju boste plačali ceno publikacij povišano za poštnino (odvisno od teže). Pravne osebe lahko pošljejo naročilnico po navadni pošti, fax-u št. 02/220 7272 ali na zgornji e-naslov.

IDNaslovAvtorCena
50812STATIKA KONSTRUKCIJ/2012BEDENIK25,00 €
50706STAVBARSTVO/1995BREZAR18,00 €
501240ANGLEŠKO-SLOVENSKI PROMETNI SLOVAR/2008 BRKAN13,00 €
501386ZBIRKA VAJ IZ GRADBENE MEHANIKE 2/ 2017 IMAMOVIČ, URANJEK9,50 €
501349MEHANIKA TEKOČIN IN HIDRAVLIKA/2010 JECL18,00 €
501364OPTIMIZACIJA V OPERATIVNEM GRADBENIŠTVU/ 2011KLANŠEK30,50 €
501358ZBIRKA VAJ IZ MEHANIKE TEKOČIN IN HIDRAVLIKE/2010KRAMER12,00 €
501387OSNOVE UREJANJA POVRŠINSKIH VODOTOKOV 2020/ novoKRAMER STAJNKO25,00 €
501214 SINTEZA KONSTRUKCIJ Z MEŠANIM CELOŠTEVILČNIM NELINEARNIM PROGRAMIRANJEM/2006KRAVANJA9,41 €
501375ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ ANALIZE NESREČ V CESTNEM PROMETU/ 2014LAKOVIĆ12,00 €
50732IZBRANA POGLAVJA IZ VIŠJE MATEMATIKE 5. SNOPIČ: DOLOČENI INTEGRALI FUNKCIJ VEČ NEODVISNIH SPREMENLJIVK/1996LEP1,00 €
50491IZBRANA POGLAVJA IZ VIŠJE MATEMATIKE 4. SNOPIČ: VEKTORSKE FUNKCIJE/1994LEP1,00 €
50988MATEMATIKA Z VAJAMI IN NALOGAMI (V 2 ZVEZKIH) 1. ZVEZEK/1996LEP1,00 €
50730IZBRANA POGLAVJA IZ VIŠJE MATEMATIKE 6. SNOPIČ: KRIVULJNI INTEGRALI. PLOSKOVNI INTEGRALI. OSNOVE TEORIJE POLJ. O INTEGRALIH, ODVISNIH OD PARAMETRA/1996LEP1,00 €
501379PLANIRANJE PROMETA/ 2015LEP, MESAREC20,00 €
509732 CD – UPORABA GEOMETRIJSKEGA MODELIRANJA V GRADBENIŠTVU /2001LUTAR 3,04 €
50888NAČRTOVANJE IN RAČUNANJE KONSTRUKCIJ S PROGRAMOM COSMOS/M/2000LUTAR11,10 €
501012UVOD V MICROSTATION – MODELER/2003 LUTAR6,48 €
501235SolidWorks 2006 – 1 Avdiovizualen učbenik za učenje uporabe programa SolidWorks/ 2006LUTAR7,89 €
501059MICROSTATION MODELER IN MODELIRANJE 3XCD/2004LUTAR7,06 €
501253MEHANIKA TAL / 2015MACUH7,00 €
501254ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE/ 2015MACUH7,00 €
501367UVOD V PARCIALNE DIFERENCIALNE ENAČBE/ 2011MENCINGER22,00 €
501048 ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ MATEMATIČNE ANALIZE IN ALGEBRE/2011MENCINGER20,00 €
501257ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ MATEMATIKE II/2008 MENCINGER, ŠPARL, ZALAR12,00 €
501373UVOD V FIZIKO z rešenimi problemi/ 2013PINTERIĆ18,00 €
501284LESENE KONSTRUKCIJE/2015PREMROV, DOBRILA28,00 €
501385OSNOVE PROJEKTIRANJA KONSTRUKCIJ/ 2017 PREMROV, KOZEM ŠILIH22,00 €
501295EKONOMIKA GRADBENE PROIZVODNJE/2015PŠUNDER11,00 €
501332OPERATIVNO PLANIRANJE/2011 PŠUNDER15,00 €
501333GRADBENO POSLOVANJE/2012 PŠUNDER, KLANŠEK, ŠUMAN15,00 €
501296ORGANIZACIJA GRAJENJA/2009PŠUNDER, ŠUMAN, KLANŠEK11,00 €
50911TEHNOLOGIJA JAVNEGA POTNIŠKEGA CESTNEGA PROMETA/2001SEVER3,15 €
501374TEHNOLOGIJA IN ORGANIZACIJA JAVNEGA POTNIŠKEGA CESTNEGA PROMETA/ 2014 SEVER, TOPLAK18,00 €
501084ODPRJTE MEJE – OPEN BORDERS/2005SITAR (skupina avtorjev)11,31 €
501360KINEMATIKA IN DINAMIKA TOGIH TELES (zbirka vaj za študente prometnega inženirstva)/2010SKRINAR18,00 €
501384MEHANIKA DEFORMABILNIH TELES – Zbirka vaj/ 2015SKRINAR15,00 €
501359KINEMATIKA IN DINAMIKA MASNIH DELČKOV (zbirka vaj za študente prometnega inženirstva)/2010SKRINAR20,00 €
501377STATIKA IN ELASTOMEHANIKA LINIJSKIH ELEMENTOV/ zbirka rešenih primerov/2015 Tehniška mehanika za študente Prometnega inženirstvaSKRINAR11,00 €
501388METODA KONČNIH ELEMENTOV, Zbirka rešenih primerov/ 2020SKRINAR15,00 €
501047ZBIRKA NALOG IZ MATEMATIKE I. ZA ŠTUDENTE GRADBENIŠTVA/ 2012STRAŠEK, ZALAR9,00 €
501368TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE – Tehnologija prednapetega betona/ 2012ŠTRUKELJ, CAFNIK12,00 €
501365LESENE KONSTRUKCIJE- REŠENI PRIMERI/ 2015TAJNIK, PREMROV, KOZEM ŠILIH9,00 €
50884KROŽNA KRIŽIŠČA/2005TOLLAZZI8,51 €
501372MESTNE PROMETNE POVRŠINE/ 2013 TOLLAZZI, RENČELJ26,00 €
50883STATISTIČNE METODE – UPORABA V PROMETU/2000TOMINC6,90 €
50810MEHANIKA DEFORMABILNIH TELES/2016UMEK28,00 €
501026DINAMIKA IN STABILNOST KONSTRUKCIJ/2012UMEK12,00 €
501294MEHANIKA LINIJSKIH ELEMENTOV KONSTRUKCIJ/2015UMEK29,00 €
501366ENERGY EFFICIENT TIMBER FRAME PUBLIC BUILDINGS/ 2011ŽEGARAC LESKOVAR PREMROV28,00 €
501248MULTIMODALNI PROMETNI SISTEMI/2007 ZELENIKA, KAMNIK ZEBEC13,61 €
501277GEOLOGIJA/2012 ŽLENDER, DOLINAR7,00 €

X