Spoštovane dijakinje in dijaki, bodoče študentke in študenti!

Ste dinamični, kreativni, reševanje inženirskih problemov vidite kot izziv in poklicno priložnost. Izbira študija in poklica, ki ga želite opravljati, je ena najpomembnejših odločitev o vaši prihodnosti.

Veseli nas, da se zanimate za vpis na Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Vabimo vas, da se pridružite predstavitvam študijskih programov gradbeništva, gospodarskega inženirstva, prometnega inženirstva in arhitekture, ki bodo potekali v živo v spletnem okolju MS Teams. Oglejte si tudi video predstavitve, izjave študentov in rubriko pogosto zastavljena vprašanja. Vabljeni tudi k izpolnitvni nagradnega vprašalnika.

Program informativnih dni

UVODNI DEL

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA GRADBENIŠTVO IN GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO

1. DAN

2. DAN

 

UVODNI DEL

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA GRADBENIŠTVO IN GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO

1. DAN

2. DAN

 

UVODNI DEL

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PROMETNO INŽENIRSTVO

UVODNI DEL

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ARHITEKTURA

1. DAN

2. DAN

Predstavitve in brošure

360° OGLED FAKULTETE

360° Smetanova ulica

360° Krekova ulica

Za bodoče študentke in študente

Nagradna anketa

Izpolni vprašalnik

Pogosta vprašanja

PROMETNO INŽENIRSTVO

Kakšna je razlika med študijem na FGPA Prometno inženirstvo in med študijem na Višji prometni šoli oziroma študijem na Fakulteti za logistiko?

Na FGPA se vključite v program Prometnega inženirstva in pridobite naziv diplomirani inženir prometa, po zaključku študija na Višji prometni šoli pridobite naziv inženir – gre za različno stopnjo izobrazbe. Diplomant študija prometnega inženirstva FGPA pridobi znanja iz več področij na višjem nivoju izobrazbe, zato so širše tudi njegove zaposlitvene možnosti.

V primerjavi z diplomiranim inženirjem logistike, nazivom, ki ga študent pridobi po zaključku Fakultete za logistiko, znanja diplomiranega inženirja prometa ne obsegajo le področja logistike temveč prometnega inženirstva, ki je multidisciplinarno. Prometni inženir logistična znanja uporablja pri svojem inženirskem delu in je tako širše usposobljen za reševanje problemov.

Ali so področja matematike, fizike in mehanike na študiju Prometnega inženirstva zahtevna?

Težavnost vsakega predmeta/področja je najprej odvisna od vašega predznanja in od vaše volje do študija. Zagotovo to niso predmeti, ki bi jih obvladali tako, da bi si vsebino enkrat prebrali. V kolikor vložite v študij trud in ste motivirani, boste tudi obveznosti iz teh področij ob sprotnem študiju opravili v rednem roku. Nenazadnje, diplomirani inženir prometa mora obvladati tudi osnove mehanike, poznati fizikalne zakonitosti in uporabljati matematiko.

Ali si naj izberem VS ali UN program in ali je možen direkten prehod iz VS na 2.stopnjo študija (MAG) ?

Oba študija Prometnega inženirstva (univerzitetni UN in visokošolski strokovni VS) trajata 3 leta oziroma 6 semestrov (180 ECTS).

Če se želite po končanem študiju čimprej zaposliti in opravljati manj zahtevna dela prometnega inženirstva se vpišete na VS program, V kolikor vas promet zanima in želite pridobiti čimbolj širok pogled na problematiko prometa v Sloveniji in Evropi in pristopov reševanja le-te, se vpišete na UN program.

VS program je usmerjen v pridobivanje direktno uporabnih praktičnih znanj, UN pa k poglobljenemu razumevanju, analiziranju in reševanju problemov prometne stroke za kar je potrebno več teoretičnih znanj.

Po končanem UN programu ima študent dobro osnovo za nadaljevanje študija na drugi  (MAG) oziroma tretji stopnji (DR), kjer spoznava kompleksnejše metode reševanja realnih problemov.

Po končanem VS program Prometno inženirstvo na FGPA se študent skladno z veljavnimi pogoji lahko vpiše na 2.stopnjo študija Prometnega inženirstva brez dodatnih obveznosti.

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO (GING-G)

Kje potekajo predavanja in vaje ter kolikšen je njihov obseg ? 

Pedagoški proces se izvaja na dveh fakultetah in sicer na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru v obsegu 2/3 ter na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerza v Mariboru v obsegu 1/3 predmetov po predmetniku za prvo stopnjo (UN), skupno 6 semestrov ali 180 kreditnih točk (ECTS) in za drugo stopnjo (MAG), skupno 4 semestre ali 120 kreditnih točk (ECTS).

Kakšni so pogoji za vpis na študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo (GING-G) ?

V dodiplomski univerzitetni študijski program GING se lahko vpiše, kdor je opravil:

 • splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi,
 • kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Ali mi je pri študiju nudena kakšna dodatna pomoč ?

Na FGPA imamo že vrsto let utečen sistem tutorstva za študente GING-G. Predstavlja sistem

pomoči, ki študentu nudi svetovanje v okviru dodiplomskega univerzitetnega študijskega

programa GING-G. Študentje imajo že od prvega letnika dalje svoje predstavnike letnika –

tutorje.

GRADBENIŠTVO

Kako dolgo traja univerzitetni študijski program GRADBENIŠTVO  prve stopnje in kako dolgo traja visokošolski strokovni študij

Obe vrsti študija trajata 3 leta. Vsak letnik vključuje 2 semestra, skupaj 6 semestrov ali 180 kreditnih točk (ECTS).

Razlika med VS in UN programom ?

Visokošolski strokovni študijski program VS: Postali boste diplomirani inženir (VS) in se po 3 letih zaposlili v stroki ter sodeloval pri tehnoloških podvigih slovenskih in tujih inženirskih podjetij.

Univerzitetni študijski program UN: Postali boste diplomirani inženir (UN) ter nadaljevali študij na 2. stopnji ter po skupno 5 letih študija snovali izvirne, najzahtevnejše rešitve.

Kakšni so pogoji za vpis na študijski program GRADBENIŠTVO ?

V univerzitetne študijske programe (UN) se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V visokošolski strokovni študijski program (VS) se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Kje lahko nadaljujem študij po končani prvi stopnji univerzitetnega študijskega programa GRADBENIŠTVO ?

Po zaključeni 1. stopnji lahko študij nadaljujete na 2. stopnji magistrskega študijskega programa gradbeništvo na smeri Gradbene konstrukcije in operativa ali na smeri Gradbena infrastruktura na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Lahko pa študij nadaljujete tudi na drugih programih, kjer je prehod mogoč. V skladu s smernicami bolonjskega študija, lahko študij nadaljujete tudi na drugih fakultetah, kjer poučujejo gradbeništvo ali sorodne študijske vsebine tako doma kot v tujini (pogosto se zahteva priznavanje opravljenega študija).

ARHITEKTURA

Kakšni so pogoji za vpis na študijski program arhitektura ?

V univerzitetni študijski program Arhitektura prve stopnje se lahko vpiše:

 1. a)  kdor je opravil splošno maturo,
 2. b)  kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
 3. c)  kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • uspeh pri preizkusu nadarjenosti                                                                               60 % točk,
 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu                                 20 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                                  20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • uspeh pri preizkusu nadarjenosti – 60 % točk,
 • splošni uspeh pri poklicni maturi – 15 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 20 % točk,
 • uspeh pri predmetu splošne mature – 5 % točk.

Prostih vpisnih mest v 1. letniku je 40.

Kdaj bo preizkus nadarjenosti in kako poteka in kako dolgo velja, ko ga opravim ?

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti. Preizkus nadarjenosti je razpisan v prvem prijavnem roku bo 29. junija 2021.

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti razpisan v drugem prijavnem roku 8. septembra 2021.

Preizkus nadarjenosti poteka v dveh delih. Prvi del vključuje dve risarski oz. pisni  nalogi, drugi del pa predstavlja intervju. Kandidati izdelujejo risarski oz. pisni nalogi na risalnih listih formata A3, za kar imajo na razpolago 3 ure. Pisala, drugo likovno orodje in tehnike so poljubni. Priporočljivo je, da kandidati predhodno obiskujejo tečaj risanja, v katerem osvojijo osnove risanja tudi v perspektivi ali aksonometriji.

Opravljen preizkus nadarjenosti velja samo za tekoče študijsko leto.

Kje lahko nadaljujem študij po končani prvi stopnji univerzitetnega študijskega programa arhitektura ?

Študij 1. stopnje traja 3 leta. Vsak letnik vključuje 2 semestra, skupaj 6 semestrov ali 180 kreditnih točk (ECTS).

Po zaključeni 1. stopnji lahko študij nadaljujete na 2. stopnji magistrskega študijskega programa arhitektura na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Lahko pa študij nadaljujete tudi na drugih programih, kjer je prehod mogoč. V skladu s smernicami bolonjskega študija, lahko študij nadaljujete tudi na drugih fakultetah, kjer poučujejo arhitekturo ali sorodne študijske vsebine tako doma kot v tujini (pogosto se zahteva priznavanje opravljenega študija).

Kdaj lahko izkoristim Erasmus izmenjavo za študij in/ali praktično usposabljanje v tujini ?

V prvem letniku študija izmenjava v okviru programa Erasmus ni mogoča, je pa možna v drugem in tretjem letniku v obsegu od 3 do 12 mesecev. FGPA ima sklenjene bilateralne pogodbe z okrog 40 izobraževalnimi institucijami s področja arhitekture v Evropi in širše.

Kje se lahko zaposlim po končani prvi stopnji univerzitetnega študijskega programa Arhitektura ?

Po diplomi, ki jo pridobite po končani prvi stopnji, se lahko zaposlite v arhitekturnih birojih kot sodelavec na manj zahtevnih projektih ter v upravnih in gospodarskih organizacijah.

Za pridobitev licence pooblaščenega projektanta za področje arhitekture je zahtevana zaključena druga stopnja študija arhitekture ter opravljen strokovni izpit pri Zbornici za arhitekturo in prostor (ZAPS).

Ali za študij potrebujem računalnik ?

Računalnik v prvem semestru 1. letnika za izdelavo vaj ni nujno potreben, saj se večino projektnih nalog izvaja klasično z risanjem na papir. V drugem semestru 1. letnika pa se že priporoča uporaba računalnika z zmogljivejšo grafično kartico. Večina študentov uporablja prenosnike, da lahko delajo tudi v prostorih fakultete.

Kako potekajo predavanja in vaje ?

Izobraževanje za profil arhitekta obsega predavanja, kjer študenti pridobijo teoretične osnove, ki jih pri predmetih iz področij arhitekture, urbanističnega in prostorskega načrtovanja spremlja sorazmerno velik obseg seminarjev in vaj, kjer študenti izdelujejo projektantske, risarske, oblikovalske in računske naloge. Pri številnih predmetih so vključene tudi terenske vaje izven predavalnic, ekskurzije, povezane z ogledi zanimivih stavb in gradbišč.

Kdo mi lahko pri študiju pomaga ?

Za dejavnosti, povezane s študijem, so v osnovi na razpolago profesorji in asistenti, tedensko tudi za individualno pomoč v času objavljenih govorilnih ur. Pri urejanju drugih zadev, povezanih s študijem, vam pomagajo tudi strokovne službe (študentski referat,…). Posebno obliko pomoči, ki je študentom na razpolago ves čas, nudi sistem tutorjev, kakor tudi Študentski svet.

ŠTUDENTSKI SVET FGPA UM

Študentski svet je organ fakultete, ki ga sestavljajo predsednik Študentskega sveta ter predstavniki posameznih letnikov, ki enakopravno zastopajo svoj letnik. Člani študentskega sveta skrbimo za ozaveščanje pravic študentov ter za čim učinkovitejše reševanje težav tekom študijskega procesa, Med drugim pa organiziramo tudi strokovne ekskurzije, zabave, različna druženja, različne projekte in delavnice.

V kolikor boste med študijem naleteli na kakršnekoli težave povezane s pedagoškim procesom, se brez skrbi obrnite na predstavnike Študentskega sveta.

Študentski svet je v letošnjem letu (2021) v naslednji sestavi:

 • Prodekanja za študentska vprašanja: v. d. Živa Doberšek
 • Predstavniki 1. letnika: Taja Weingerl
 • Predstavniki 2. letnika: Jan Trebše, Karin Poročnik
 • Predstavniki 3. letnika: Jurij Petek, Nikolina Škrilec, Živa Doberšek
 • Predstavniki 4. letnika: Nina Dominique Kumer, Tia Šalamon
 • Predstavnik 5. letnika: Anja Zgaga, Aleksandra Korpič
 • Predstavnik absolventov: Pia Mernik

Nekaj primerov projektov, ki jih organizira ŠS:

 • Tutorstvo
 • Strokovne ekskurzije
 • Tekmovanje A je kaj trden most ? (AJKTM?)!
 • Računalniške tečaje
 • Piknike & zabave
 • Športne aktivnosti

Torej, če te zanima delovanje študentskega sveta ali pa morda samo posamični dogodki in aktivnosti, nas lahko poiščeš na facebook skupini: ŠTUDENTSKI SVET FGPA UM.

Podpora

Kontaktna oseba v primeru tehničnih težav obiskovalcev:
g. Vlado Meglič
vlado.meglic@um.si
+386 (2) 22 94 386

Pomoč glede vpisa:
ga. Tatjana Rojs
tatjana.rojs@um.si
+386 (2) 22 94 306

Za študentska vprašanja:
Živa Doberšek predsednica Študentskega sveta
ziva.dobersek@student.um.si

Univerza v Mariboru,
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

fgpa@um.si, +386 (2) 2294 300

X