Meni

Ime programa

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE GRADBENIŠTVO

Trajanje

3 leta / 6 semestrov

Stopnja

Prva stopnja

Način študija

Redni in izredni študij

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po zaključenem študiju pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
dipl. inž. grad. (VS)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (VS)
dipl. inž. grad. (VS)

CILJI

 • pri diplomantih doseči sposobnost razvijanja kritične in inovativne miselnost ter jih usposobil za korektno in sodobno reševanje vseh enostavnejših in običajnih praktičnih problemov v gradbeništvu;
 • diplomanti so usposobljeni za praktično in inovativno reševanje praktičnih problemov, kjer se pri pridobivanju
  znanja izhaja iz analize konkretnih praktičnih problemov;
 • diplomanti imajo sposobnosti za razumevanje in reševanje praktičnih problemov z upoštevanjem veljavne slovenske in evropske normative in regulative v gradbeništvu;
 • diplomanti imajo dovolj osnovnega splošnega teoretičnega znanja, splošnega in posebnega strokovnega znanja in dela na praktičnih projektih, za povezavo specifičnih znanj in specialnosti s področja gradbeništva;
 • program z izbirnimi moduli predmeti omogoča, da diplomanti pridobijo poglobljena strokovna znanja;
 • diplomanti se z delom na celovitih praktičnih projektih tekom študija ter praktičnim usposabljanjem v gospodarstvu seznanijo s praktičnimi problemi in njihovimi rešitvami ter se usposobijo za samostojno reševanje teh;
 • diplomanti so široko razgledani, ki so pri reševanju predvsem praktičnih inženirskih problemov samostojni ter sposobni komuniciranja in povezovanja delovanja strokovnjakov različnih področij, ki sodelujejo pri optimalni realizaciji praktičnih nalog v gradbeništvu;
 • diplomant je strokovnjak s področja gradbeništva, ki se v skladu z evropskimi smernicami in mednarodno primerljivim programom lahko po končanem študiju zaposli tudi širom Evropske unije;
 • cilj programa je tudi, da diplomanta usposobi in motivira za nadaljnje izpopolnjevanje / izobraževanje.

KOMPETENCE

Diplomanti visokošolskega študijskega programa Gradbeništvo bodo pridobili znanja in obvladali zlasti:

 • znanja s področja projektiranja, organiziranja, managementa in vodenja gradbenih del in gradbene proizvodnje, gradbene informatike, ekologije, urbanega planiranja in okoljske politike;
 • komuniciranje znotraj organizacije in navzven s partnerji in strankami;
 • sposobnost reševanja posameznih manj zahtevnih delovnih problemov z uporabo strokovnega znanja ter aplikacijo znanstvenih metod in postopkov;
 • samostojno in kreativno opravljanje strokovnih nalog s področja gradbeništva, sposobnost opravljanja posameznih zahtevnejših nalog znotraj skupine;
 • sposobnost sodelovanja v projektnem timu pri opravljanju določenih strokovnih nalog;
 • sposobnost predvidevanja rešitev ter posledic, obvladovanje osnov raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter sposobnost kritične in samokritične presoje;
 • usposobljenost kreativnega dela v timu gradbenih projektantov in izvajalcev gradbenih del;
 • usposobljenost povezovanja osnov inženirske ekonomike in problematike varstva okolja s problematiko projektiranja gradbenih konstrukcij in gradbenih izdelkov;
 • sposobnost optimalnega in samostojnega vodenja zahtevnih gradbenih projektov (po opravljenem dopolnilnem izpopolnjevanju vseh projektantskih in izvajalskih pristojnosti);
 • sposobnost dimenzioniranja gradbenih elementov in projektiranja objektov, ki jih za takšen profil in nivo izobrazbe definira ZGO-I.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Diplomanti dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Gradbeništvo so na podlagi pridobljenega znanja usposobljeni in sposobni za:

 • strokovna dela na področju gradbeništva, organizacije in tehnologije gradbenih del;
 • opravljanje zahtevnejših del povezanih z gradbeništvom;
 • usposobljeni za kreativno in inovativno razreševanje praktičnih nalog v gradbeni stroki;
 • načrtovanje, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje gradbenih objektov (stavbe in inženirski objekti);
 • pripravo, organizacijo, vodenje in nadzor gradbenih del;
 • delo pri proizvodnji gradbenih materialov in elementov;
 • samostojno delo v upravnih službah na podočju gradbeništva oz. v povezavi z gradbeno problematiko;
 • samostojno delo kot strokovnjak v lokalni ali državni upravi pri vodenju in organizaciji graditve objektov;
 • svetovanja s področja gradbeništva, organizacije in tehnologije grajenja;

Pri študiju in praktičnem usposabljanju pridobljena znanja diplomantom zagotavljajo uspešno opravljanje nalog na naslednjih področjih:

 • Na področju konstrukcijskega inženirstva lahko opravljajo dela pri zasnovi, statičnih analizah, dimenzioniranju in konstrukcijski in tehnološki izvedbi vseh vrst gradbenih objektov.
 • Na področju prometnih gradenj so diplomanti usposobljeni za načrtovanje, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje prometnic in drugih prometnih površin.
 • Na področju hidrotehnike se lahko vključujejo zlasti v zasnovo in načrtovanje ter graditev vodnogospodarskih objektov ob hkratnem upoštevanju pogojev varstva okolja, zaščite voda ter varstva pred poplavami in erozijskimi pojavi. Med značilne naloge inženirja uvrščamo zlasti urejanje površinskih voda, preskrbo s pitno vodo ter načrtovanje in izvajanje kanalizacijskih in čistilnih naprav.
 • Med značilne naloge operativnega inženirja gradbeništva sodijo dela pri načrtovanju, vodenju in nadzoru graditve objektov. Navedena dela vključujejo tehnologije grajenja, zagotavljanja varnosti pri delu, pripravo dela, terminske plane, cenovno ovrednotenje objektov, sklepanje pogodb in ukrepe za organiziranje in racionalizacijo

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Andrej Ivanič

X