Meni

Ime programa

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE PROMETNO INŽENIRSTVO

Trajanje

3 leta / 6 semestrov

Stopnja

Prva stopnja

Način študija

Redni in izredni študij

Pridobljen strokovni oz. znanstveni naslovov:

Po zaključenem študiju pridobi kandidat naslednji strokovni naslov:

DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA (VS)
dipl. inž. prom. (VS)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA PROMETA (VS)
dipl. inž. prom. (VS)

CILJI

 • Izobraziti diplomanta, ki bo pri reševanju inženirskih problemov izkazoval kreativnost in konkurenčnost ter samostojno razvijal poklicno identiteto.
 • Usposobljenost diplomanta za uporabo strokovne literature in znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov.
 • S prepletanjem temeljnih znanj naravoslovnih, tehničnih ter družboslovnih ved zagotoviti spontan prehod k usmerjenim strokovnim znanjem in aplikativnim rešitvam ter dopolnitvam stroke z interdisciplinarnimi in izbirnimi znanji najsodobnejših področij prometnega inženirstva.
 • Usmerjenost v praktično in inovativno reševanje praktičnih problemov prometnega inženirstva.
 • Usposobiti diplomanta, sposobnega samostojno reševati manj kompleksne probleme prometnega inženirstva ter pri zahtevnejših delovati skupinsko s povezovanjem z ustreznimi strokovnjaki.
 • Z moduli in izbirnimi predmeti diplomant pridobi poglobljena posebna strokovna znanja.
 • S praktičnim usposabljanjem v gospodarstvu se diplomant seznani z inženirskimi problemi in njihovimi rešitvami ter se usposobi za njihovo samostojno reševanje.
 • Študijski program posredno omogoča mednarodno primerljivost, prehodnost in konkurenčnost diplomanta.

KOMPETENCE

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa Prometno inženirstvo obvladuje:

 • znanja za sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za občinske, mestne, regionalne, nacionalne prostorske in razvojne plane,
 • samostojno pripravo mestnih in regionalnih trajnostnih mobilnostnih načrtov,
 • analiziranje lastnosti prometnega sistema ter samostojno delovanje pri načrtovanju in planiranju mestnega in regionalnega prometnega sistema,
 • samostojno dimenzioniranje prometnic, prometnih površin in terminalov,
 • analiziranje gibanje prometnih tokov ter načrtovanje potrebe po prometni infrastrukturi,
 • upravljanje ter samostojno organiziranje gospodarjenja s prometno infrastrukturo in prometnimi sredstvi,
 • načrtovanje vzdrževanja cestne in železniške infrastrukture,
 • samostojno izvajanja prometno varnostnih analiz in prognoz,
 • tehnološke postopke in procese v transportu s povdarkom na cestnem in železniškem prometu,
 • proučevanje tržišča glede na potrebe po transportu in prometu,
 • optimiziranje vseh vrst transportov in logističnih procesov,
 • sodelovanje pri analizah s področja transportne ekonomije,
 • sodelovanje pri razvoju in izdelavi opreme za transport in transportno telematiko,
 • samostojno dogovarjanje poslov in sklepanja pogodb za izvedbo transportnih in prometnih storitev

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI 

Diplomanti dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Prometno inženirstvo so na podlagi pridobljenega znanja usposobljeni in sposobni za:

 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za občinske, mestne, regionalne, nacionalne prostorske in razvojne plane;
 • samostojne priprave mestnih in regionalnih trajnostnih mobilnostnih načrtov;
 • analiziranje lastnosti elementov prometnega sistema ter pojavov in prometnih procesov v njem ter samostojno delovanje pri načrtovanju in planiranju mestnega in regionalnega prometnega sistema;
 • samostojno dimenzioniranje prometnic, prometnih površin in terminalov;
 • samostojno analiziranje gibanje prometnih tokov, zasedenost kapacitet ter načrtovanje potrebe po prometni infrastrukturi;
 • sodelovanje pri upravljanju ter samostojnega organiziranja gospodarjenja s prometno infrastrukturo in prometnimi sredstvi;
 • priprava planov vzdrževanja prometne infrastrukture;
 • samostojno izvajanje prometno varnostnih analiz in prognoz;
 • sodelovanje v tehnoloških postopkih in procesih transporta in prometa ter vodenje in organiziranje prometnih storitev s poudarkom na cestnem in železniškem prometu;
 • samostojno proučevanje tržišča glede na potrebe po transportu in prometu;
 • optimiziranje vseh vrst transportov in logističnih procesov;
 • sodelovanje pri analizah s področja transportne ekonomije ter rentabilnosti poslovanja;
 • sodelovanje pri razvoju in izdelavi opreme za transport in transportno telematiko;
 • samostojno dogovarjanje poslov in sklepanje pogodb za izvedbo transportnih in prometnih storitev

Vodja študijskega programa

viš. pred. mag. Vlasta Rodošek

X