Meni

Komisija za ocenjevanje kakovosti

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo skrbi za kakovost na področju izobraževalne, raziskovalne in strokovne dejavnosti. Notranjo kontrolo kakovosti izvaja Komisija za ocenjevanje kakovosti. Komisija deluje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Merili NAKVIS, Statutom UM, Pravilnikom o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov komisije in Poslovnikom kakovosti Univerze v Mariboru. Komisija o svojih ugotovitvah, sprejetih sklepih in stališčih, predlogih in mnenjih ter o možnih rešitvah sproti obvešča Senat FGPA in mu je za svoje delo odgovorna. Komisija za ocenjevanje kakovosti FGPA vsako leto pripravi Načrt dela komisije, Poročilo o delu komisije, Letni akcijski načrt korektivnih ukrepov in Samoevalvacijsko poročilo fakultete, ki ga najkasneje do 31. marca pošlje Komisiji za ocenjevanje kakovosti univerze.

Komisija za ocenjevanje kakovosti šteje 8 članov, med njimi tudi predstavnika nepedagoških delavcev ter 2 predstavnika študentov, ki jih imenuje Študentski svet FGPA. Člani komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev so izvoljeni za mandatno dobo štirih let, člani komisije iz vrst študentov pa za mandatno dobo dveh let.

Zunanjo kontrolo kakovosti ali institucionalno zunanjo evalvacijo izvaja za to pooblaščena institucija. Zunanja evalvacija je postopek celostne presoje delovanja visokošolskega zavoda. Pozitivno poročilo zunanje evalvacije je pogoj za ponovno akreditacijo študijskih programov. V okviru zunanje evalvacije se presojajo naslednja področja:

 1. vpetost v okolje;
 2. delovanje visokošolskega zavoda;
 3. kadri;
 4. študenti;
 5. materialni pogoji (prostori, oprema, knjižnično-informacijska dejavnost in financiranje);
 6. zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti.

Sestava komisije za ocenjevanje kakovosti:

 • viš. strok. raz. asist. Katja Hanžič, predsednica
 • viš. pred. mag. Stanko Laković
 • doc. dr. Rok Kamnik
 • asist. Nataša Šprah
 • viš. pred. Matjaž Nekrep Perc
 • Pia Mernik, študentka
 • Karin Poročnik, študentka

 

 

Vaša vprašanja in pobude nam pošljite na kok.fgpa@um.si

DATOTEKE

X