Meni

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ORGANA

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Smetanova ulica 17, Maribor

Transakcijski račun odprt pri:
UJP Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica
SI56 0110 0609 0103 420
BIC/SWIFT: BSLJ SI 2x

Davčna številka: SI 71674705
Matična številka: 5089638011

Registrska številka zavezanca UM: 5031004053

ODGOVORNA URADNA OSEBA

Dekanica
izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar

Prodekan za finančne in gospodarske zadeve
red. prof. dr. Miroslav Premrov

Prodekan za raziskovalno dejavnost
red. prof. dr. Stojan Kravanja

Prodekan za izobraževalno dejavnost
izr. prof. dr. Andrej Ivanič 

Prodekan za kakovost in mednarodno sodelovanje
red. prof. dr. Matjaž Šraml

Prodekanica za študentska vprašanja
Živa Doberšek

Datum prve objave kataloga: 04.06.2007
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.fgpa.um.si/katalog-informacij-javnega-znacaja
Druge oblike kataloga: Posamezne informacije so dostopne tudi v papirni obliki, sicer je katalog pripravljen samo v elektronski obliki

2. SPLOŠNI PODATKI O FAKULTETI

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVOD​​​A

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru je izobraževalni in znanstveno raziskovalni zavod. Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometa in arhitekture. Je redna članica Univerze v Mariboru.

Izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalnega dela ter opravlja druge dejavnosti, določene s statutom Univerze v Mariboru.

V okviru raziskovalnih programov izvajamo mednarodne, nacionalne in regionalne znanstvene in razvojno raziskovalne projekte, izdelujemo pa tudi elaborate, izvedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja in ostale naročnike.

Fakulteta pri svoji težnji za stalno izboljševanje sledi načelom doslednosti, iskrenosti, odprtosti in mednarodne primerljivosti.

2A SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT:

Katedra za geotehniko
predstojnik:  red.prof. dr. Bojan Žlender

Katedra za hidrotehniko
predstojnica : red. prof. dr. Renata Jecl

Katedra za gradbeno mehaniko
predstojnik: izr. prof. dr. Matjaž Skrinar

Katedra za gradbene konstrukcije
predstojnik: red. prof. dr. Miroslav Premrov

Katedra za metalne konstrukcije
predstojnik: red. prof. dr. Stojan Kravanja

Katedra za operativno gradbeništvo
predstojnik : red. prof. dr. Andrej Štrukelj

Katedra za materiale
predstojnik: izr. prof. dr. Samo Lubej

Katedra za prometne gradnje
predstojnik: red. prof. dr. Tomaž Tollazzi

Katedra za prometno tehniko in varnost v prometu
predstojnik: red. prof. dr. Matjaž Šraml

Katedra za tehnologijo in organizacijo prometa
predstojnik: izr. prof. dr. Drago Sever

Katedra za arhitekturo
predstojnica : izr. prof. dr. Metka Sitar

Katedra za gradbeno in prometno informatiko
predstojnik izr.prof. dr. Andrej Tibaut

Katedra za aplikativno fiziko
predstojnik red. prof. dr. Dean Korošak

Katedra za splošne predmete
predstojnik: izr. prof. dr. Matej Mencinger

Katedra za načrtovanje prostora
predstojnik: izr. prof. Uroš Lobnik

Katedra za geodezijo
predstojnik:  dr. Boštjan Kovačič

Struktura zaposlenih na dan 10.04.2019

TAJNIK

Špela Jazbec
e-naslov: spela.jazbec1@um.si
telefonska številka: 02 22 94 340

2B SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKE SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA

NOTRANJI PREDPISI

STATUT Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM – UPB10, s sprem. in dopol.),
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
Ostali interni akti:
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx

DRŽAVNI PREDPISI – Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo deluje na podlagi naslednjih predpisov:

2C SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

  • Sprejemni postopek za vpis na dodiplomski in podiplomski študij
  • Volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (habilitacije)

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij je dostopna preko spleta https://www.fgpa.um.si, fizično pa so dostopne vsak dan na sedežu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova 17, Maribor

 

4. SEZNAMI EVIDENC – KATALOGI S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

  • Zakon o visokem šolstvu ( varstvo osebnih podatkov člen 81. in 81a)
  • Katalog evidence izvajalcev po delovršnih pogodbah,
  • Katalog evidence o izvolitvah pedagoških delavcev,
  • Katalog evidence zaposlenih delavcev,
  • Katalog evidence o stroških dela,
  • Katalog evidence o izrabi delovnega časa,
  • Katalog evidence preventivnih zdravstvenih pregledov.
X