Meni

Katedra za prometne gradnje

Katedra za prometne gradnje (KPG) deluje v sklopu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Predstavitev

V podporo pedagoškemu procesu goji KPG tudi znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost, ki zagotavlja nova znanja in njihov prenos v pedagoški proces. Prav tako omogoča prevzemanja mentorskih obvez sodelavcev KPG tako na dodiplomskem kot tudi podiplomskem študiju Gradbeništva, Prometnega inženirstva ter Gospodarskega inženirstva na FGPA UM.
 
KPG je odgovorna, da se znanstveno raziskovalni dosežki in nova spoznanja na ustrezni način prenašajo v izobraževalni proces na vseh ravneh študija. Konkretno, KPG je odgovorna za razvoj znanj in izvajanje predmetnih vsebin (predvsem) iz področij načrtovanja, projektiranja, gradnje, gospodarjenja in vzdrževanja prometnic, mestnih prometnih površin, cestno-prometne infrastrukture, križišč in priključkov, krožnih križišč ter prometno-varnostnih analiz cestno-prometne infrastrukture.
 
Osnovno poslanstvo KPG je usposabljanje bodočih gradbenih in prometnih strokovnjakov za reševanje problemov s področja cestno-prometne infrastrukture, načrtovanja, projektiranja in gradnje vseh vrst prometnic, gospodarjenja in upravljanja prometne infrastrukture ter področja prometno varnostnih analiz cestno-prometne infrastrukture in sicer na način, da je pridobljeno znanje v čim večji meri usklajeno z razvojem na obravnavanih področjih kot tudi v povezavi z drugimi strokami doma in v tujini.

Predstojnik katedre

red. prof. dr. Tomaž Tollazzi, univ. dipl. inž. grad.

Red. prof. dr. Tomaž Tollazzi je vodja Katedre za prometne gradnje, Centra za prometne gradnje  ter tudi vodja Oddelka za gradbeništvo na  FGPA Univerze v Mariboru  ter visokošolski učitelj na FGPA (študijski programi vseh treh stopenj Gradbeništvo in Prometno inženirstvo treh stopenj Gradbeništvo in Prometno inženirstvo).

Podoktorski študij je opravil na Università degli studi di TriesteOd leta 2008 naprej je gostujoči profesor na Univerzi Kore Enna (Italija) ter na Univerzi v Reki (Hrvaška). Dodatno se je usposabljal na Tehnični univerzi v Bochumu, Delftu in Trstu. Kot vabljeni predavatelj je predaval na univerzah v Trentu, Enni, Neaplju, Vilniusu in Brnu. Je avtor mnogih člankov v tujih znanstvenih revijah ter soavtor treh patentov in patentnih prijav. Bil je nosilec številnih temeljnih in aplikativnih projektov na nacionalni ravni. Vodil je večje število skupin za pripravo podzakonskih aktov doma in v tujini. Aktiven je v mnogih domačih in tujih mednarodnih združenjih, ves čas aktivno sodeluje in prenaša znanje v prakso. 

Član katedre

izr. prof. dr. Marko Renčelj, univ. dipl. inž. grad.

Izr. prof. dr. Marko Renčelj je član Katedre za prometne gradnje ter  Centra za prometne gradnje na FGPA  Univerze v Mariboru. Kot visokošolski učitelj sodeluje na vseh treh stopnjah programov Gradbeništvo in Prometno inženirstvo na FGPA UM. Področja delovanja: prometna infrastruktura, prometna varnost, naprave in ukrepi za umirjanje prometa, maloprometne ceste, gradnja in gospodarjenje s prometnicami. Leta 2009 je končal doktorski študij na Univerzi v Trstu. Sodeluje pri posameznih nacionalnih in mednarodnih projektih, tudi kot član skupine pri izvedbi razvojno-raziskovalnih in aplikativnih projektov s področij prometne infrastrukture in prometne varnosti. Trenutno njegovo ožje področje strokovnega in znanstvenega raziskovanja predstavljajo različni vidiki cestno-prometne infrastrukture v urbanih okoljih ter vpliv cestno-prometne infrastrukture na prometno varnost. Del svojega delovanja posveča tudi reševanju prometno-varnostnih problemov na lokalni ravni.

Članica katedre

viš. pred. mag. Vlasta Rodošek, univ. dipl. inž. grad.

Viš. pred. mag. Vlasta Rodošek je članica  KPG in Centra za prometne gradnje na FGPA Univerze v Mariboru ter višja predavateljica na FGPA (študijska programa Gradbeništvo in Prometno inženirstvo). Področja delovanja: prometni sistemi, prometna infrastruktura, prometna varnost, gospodarjenje s prometnicami. Leta 1998 je končala magistrski študij na FG UM. Njena dejavnost vključuje sodelovanje na posameznih projektih, Evropskih projektih različnih programov in je članica skupine pri izvedbi razvojno-raziskovalnih in aplikativnih projektov s področij prometna infrastruktura in prometna varnost. ​

Znanstveno raziskovalna dejavnost

Znanstveno raziskovalna dejavnost članov KPG obsega področja, ki so neposredno povezana s področji načrtovanja, projektiranja, gradnje, gospodarjenja in vzdrževanja prometnic, mestnih prometnih površin, cestno-prometne infrastrukture, križišč in priključkov, krožnih križišč ter prometno-varnostnih analiz cestno-prometne infrastrukture.
Znanstvenoraziskovalna dejavnosti članov KPG se odvija v okviru članstva v programski skupine pri ARRS, temeljnih, aplikativnih in ciljnih raziskovalnih projektov, ki jih finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Poudariti velja, da potekajo raziskovalne naloge in raziskave na KPG tudi s finančno podporo ministrstev in gospodarskih družb, pri čemer gre v veliki meri za specifične naloge, povezane predvsem z uporabo znanja / ustvarjanjem novega – gre torej za uporabne in razvojno-raziskovalne naloge.
Rezultate raziskav člani KPG sproti objavljajo v znanstvenih člankih v mednarodnih znanstvenih periodičnih publikacijah in jih predstavljajo v referatih na mednarodnih (in domačih) kongresih, konferencah in simpozijih.

mednarodna dejavnost

Mednarodno sodelovanje KPG se odvija preko številnih oblik bilateralnega sodelovanja s tujimi univerzami in raziskovalnimi zavodi, tudi preko sodelovanja pri evropskih projektih.
V sklopu mednarodnega sodelovanja je KPG pri izvajanju svojih aktivnosti na znanstveno raziskovalnem, pedagoškem in strokovnem področju povezana predvsem z naslednjimi sorodnimi inštitucijami:
  • Univerza Kore Enna (Italija)
  • Univerza v Trentu (Italija)
  • Univerza v Trstu (Italija)
  • Univerza v Zagrebu, FPZ (Hrvaška)
  • Univerza v Rijeki, Gradbena fakulteta (Hrvaška)
  • Univerza v Osjeku, Gradbena fakulteta (Hrvaška)
  • Univerza v Mostarju, Gradbena fakulteta (BiH)
  • Univerza v Viesbadnu (Nemčija)
  • TU Graz (Avstrija)

Strokovna dejavnost

Strokovna dejavnost KPG poteka (predvsem) v obliki delovanja v sklopu Centra za prometne gradnje (CPG). Na področju strokovne dejavnosti KPG sodeluje z naslednjimi domačimi in tujimi inštitucijami:
 
Člani KPG so izvajalci / soizvajalci študij, elaboratov, strokovnih presoj in strokovnih analiz s področij načrtovanja, projektiranja, gradnje, gospodarjenja in vzdrževanja prometnic, mestnih prometnih površin, cestno-prometne infrastrukture, križišč in priključkov, krožnih križišč ter prometno-varnostnih analiz cestno-prometne infrastrukture.
Dva člana KPG imata status pooblaščenega inženirja pri IZS in licenco presojevalca varnosti cest pri AVP.
Strokovna dejavnost članov KPG se odraža tudi v aktivnem članstvu v strokovnih komisijah in tehničnih odborih kot tudi strokovnih društvih s področja prometne infrastrukture in prometa.
X